Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2017-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda halkymyzyň abadançylygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen döwlet syýasatynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa söz berildi. Wise-premýer gözegçilik edýän düzümlerindäki işleriň ýagdaýy, hormatly Prezidentimiziň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Wise-premýer Türkmenistanda Zähmet işi hakyndaky maglumatlary hasaba almagyň tertibini kämilleşdirmek maksady bilen geçirilen işler barada habar berdi.

Türkmenistanyň zähmet kodeksine şu ýylyň awgust aýynda girizilen üýtgetmelere we goşmaçalara laýyklykda, degişli Kararyň taslamasy taýýarlanyldy. Şu resminamanyň düzgünlerine laýyklykda zähmet gatnaşyklary bilen baglanyşykly meseleleri kadalaşdyrmak Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň üstüne ýüklenilýär.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, hereket edýän kadalaşdyryjy- hukuk namalaryny umumy ykrar edilen halkara kadalaryna kybap getirmegiň amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň esasy ugurlaryň biridigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz milli zähmet kanunçylygynyň düzgünlerini kadalaşdyrmagyň hem-de täze kadalary tassyklamagyň möhüm wezipeleriň biri bolup durýandygyny aýdyp, wise-premýere degişli ministrlikler bilen bilelikde şu meseläniň üstünde işlemegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzyň eksport mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak we öňde durýan wezipelere laýyklykda, söwda toplumynyň işini halkara derejesine çykarmak, şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça degişli teklipler hödürlendi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow eksport-import işlerini kadalaşdyrýan baş düzüm bolan Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işiniň kämilleşdirilmegine, döwrebaplaşdyrylmagyna örän guramaçylykly çemeleşilmelidigini belledi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenen teklibi umuman oňlap, onuň söwda we telekeçilik çäreleriniň işjeňleşdirilmegini şertlendirjekdigini aýtdy we Döwlet haryt-çig mal biržasynyň işini yzygiderli gözegçilikde saklamagy wise-premýer O.Gurbannazarowa tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-saud toparynyň nobatdaky bäşinji mejlisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. Mejlisi 2017-nji ýylyň 8-9-njy noýabrynda Saud Arabystany Patyşalygynyň paýtagty Er-Riýad şäherinde geçirmek göz öňünde tutulýar.

Duşuşygyň çäklerinde hormatly Prezidentimiziň geçen ýylda Saud Arabystany Patyşalygyna bolan resmi saparynyň barşynda gazanylan ikitaraplaýyn ylalaşyklary durmuşa geçirmek babatda işewür hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.

Wise-premýer döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça nebitgaz toplumynyň işini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen birlikde «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş merkezli akwaparkyň gurluşygynyň alnyp barlyşy barada hasabat berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň energetika strategiýasynyň, ilkinji nobatda, ýurdumyzyň ägirt uly uglewodorod kuwwatyndan netijeli peýdalanmaga hem-de ýangyç-energetika toplumynda milli we umumy bähbitlere laýyk gelýän özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge gönükdirilendigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere nebitgaz senagatynyň önümçilik düzümini mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, türkmen energiýa serişdeleriniň hem-de nebithimiýa önümleriniň dünýä bazarlaryna iberilýän möçberlerini artdyrmak boýunça maksadalaýyk çäreleri görmek boýunça birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-saud toparynyň nobatdaky mejlisi barada durup geçip, häzirki wagtda däp bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryň köp ugurlarda netijeli ösdürilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz özara işewür gatnaşyklary mundan beýläk-de giňeltmek we ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu toparyň duşuşygyna ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmek babatda anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýere ýangyç-energetika toplumynyň buýurmasy boýunça "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda bina edilýän desgalaryň gurluşygyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleriniň ýagdaýy barada hasabat berdi. Pagta ýygymynyň depginleri ýokarlanýar. Ýygnalan hasyl kabul ediş bölümlerine bökdençsiz daşalýar. Tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, obasenagat toplumynyň dürli görnüşli oba hojalyk önümleriniň möçberleriniň artdyrylmagyna, ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmegine, obasenagat toplumynyň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna gönükdirilen ösüş maksatnamalaryny durmuşa geçirmegiň aýry-aýry ugurlarynyň depginlerini ýokarlandyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Şeýle hem milli Liderimiz pagta ýygymy hem-de bugdaý ekişi möwsümini öz wagtynda agrotehniki kadalara laýyk guramak, ak we beýleki ekinlere degişli idegi üpjün etmek meseleleri berk gözegçilikde saklamak barada anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän senagat ulgamynyň pudaklaryndaky işleriň ýagdaýy hem-de “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan oba hojalyk önümlerini öndürijileri mineral döküni, hususan-da, 2018-nji ýylda gallanyň bol hasylyny ýetişdirmek üçin zerur bolan fosfor dökünleri bilen üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli ykdysadyýetimiziň esasy ugurlarynyň biri hökmünde döwletimiziň himiýa senagatyny ösdürmäge aýratyn üns berýändigini belledi. Ýaşulularyň maslahatynda kabul edilen “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” öz beýanyny tapdy. Ýurdumyzyň baý çig mal serişdelerinden netijeli peýdalanmak, ykdysadyýetimiziň isleglerini doly kanagatlandyrmak hem-de eksport kuwwatyny artdyrmak pudagyň ileri tutulýan wezipeleri bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz mineral dökünleriniň önümçiliginiň depginini güýçlendirmegiň içerki bazarda bu önüme islegiň ýokarydygy bilen baglydygyny aýdyp, bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň barşynda O.Işangulyýewany we W.Şyhgulyýewi Türkmenistanyň dokma senagaty ministriniň orunbasary wezipelerine bellemek hakyndaky Kararlara gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew Aşgabady abadanlaşdyrmak we şäherde ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça durmuşa geçirilýän giň möçberli çäreler barada hasabat berdi. Hasabatyň çäklerinde paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň ilatyny arassa agyz suwy bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler hakynda aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Aşgabady we ýurdumyzyň beýleki ilatly ýerlerini mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleriniň ulgamlaýyn çözgüdi boýunça anyk görkezmeleri berip, abadanlaşdyryş çäreleriniň we ilatyň ähli zerur şertler bilen üpjün edilmeginiň döwlet tarapyndan öňe sürülýän möhüm wezipelerdigini belledi. Hut şu ulgamda ilatyň ýokary durmuş derejesini, oňaýlylygy, sagdyn gurşawyň üpjün edilmegini şertlendirýän mümkinçilikler döredilýär diýip, milli Liderimiz belledi we bu meseleleriň çözgüdine toplumlaýyn esasda çemeleşilmegini wise-premýerden talap etdi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýewe we welaýatlar boýunça jogapkär edilip bellenilen wise-premýerlere Balkanabat, Daşoguz we Türkmenabat şäherlerinde Ahal hem-de Mary welaýatlaryndaky ýaly Ak öý binasynyň gurluşygyna 2018-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda girişmegi tabşyrdy. Ak öý binalarynda jemgyýetçilik- syýasy we 
medeni-köpçülikleýin çäreleri ýokary derejede guramak üçin ähli zerur şertler döredilmelidir.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, şeýle hem ulag we aragatnaşyk ulgamynyň edaralarynyň, kärhanalarynyň işini toplumlaýyn kämilleşdirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi. Wise-premýeriň aýdyşy ýaly, “Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň 2011-2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda göz öňünde tutulan wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, häzirki döwürde gözegçilik edýän düzümleriniň işiniň netijeliligini ýakyn geljekde ýokarlandyrmaga gönükdirilen çäreleriň ýerine ýetirilişine yzygiderli gözegçilik ýola goýuldy.

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ulag-aragatnaşyk ulgamynyň bökdençsiz işlemegi üçin hojalygy dolandyrmak ulgamyny kämilleşdirmegiň, maddy-enjamlaýyn binýady yzygiderli täzelemegiň, tehniki serişdeleri netijeli ulanmagyň, işgärlere göwnejaý hyzmat etmek üçin zerur şertleri döretmegiň wajypdygyny belledi. “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” durmuşa geçirmegiň çäklerinde bu pudagyň öňünde durýan möhüm wezipeleriň çözgüdine ünsi çekip, milli Liderimiz bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew Özbegistan Respublikasynyň 13-15-nji noýabry aralygynda Türkmenistanda geçiriljek medeniýet günlerine, şeýle hem şu ýylyň 1-2-nji noýabrynda "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda “Syýahatçylyk we gezelenç” atly halkara syýahatçylyk sergisini we maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Özbegistanyň medeni-döredijilik toparynyň hatarynda estrada artistleri, tans toparlary bolar. Mundan başga-da, özbek kinofilmleriniň görkezilişi, fotosuratlaryň sergisi we özbek wekiliýetiniň Türkmenistanyň Medeniýet ministrligindäki duşuşygy göz öňünde tutuldy. Şeýle hem Aşgabatda we Daşoguzda bilelikdäki medeni çäreler geçiriler.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, beýleki ähli pudaklarda bolşy ýaly, medeniýet ulgamynda halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi, bu ugra öňdebaryjy tejribeleriň, täzeçil pikirleriň ornaşdyrylmagy arkaly döredijilik işgärleriniň ýokary hilli sungat eserlerini döretmegi üçin zerur mümkinçilikleriň üpjün edilmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz aýdym-saz sungatyna we döredijilik dünýäsine işjeň aralaşýan ýaş zehinleriň ukyplarynyň açylmagy, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagynda möhüm ähmiýeti bolan medeni çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi boýunça ýerine ýetirilýän işlere düýpli nägilelik bildirdi.

Milli Liderimiz wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, Türkmenistanyň Ýaşulularynyň maslahaty mynasybetli geçirilen konsertiň ýokary derejede guralmagyna gözegçiligi gowşadandygy üçin wise-premýer A.Garajaýewe käýinç yglan etdi we degişli resminama gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, Hazaryň kenaryndaky "Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda bina edilýän şypahananyň gurluşygynyň barşy barada hasabat berdi. Mälim bolşy ýaly, bu taslamanyň amala aşyrylmagyna geçen ýylyň maý aýynda döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda badalga berildi. Ol Awazanyň çäklerinde kemala gelýän döwredap şypahana düzüminiň üstüni ýetirer.

Şeýle hem bilim, ylym we tehnologiýalar babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat berildi. Şunuň bilen baglylykda, wise-premýer Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetine sapaklary okatmak üçin daşary ýurtlardan mugallymlaryň çagyrylmagyny göz öňünde tutýan bu ýokary okuw mekdebiniň meseleleri hakyndaky Karary üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Ýaponiýaly hyzmatdaşlar bilen ýola goýlan gatnaşyklaryň çäklerinde häzirki döwürde ýokarda agzalan uniwersitetde Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetiniň mugallymlarynyň ikisi işleýär. Şu okuw ýylynda ýurdumyz üçin täze ugurlar boýunça hünärmenleri taýýarlamak maksady bilen Ýaponiýanyň bu ýokary okuw mekdebinden ýene-de birnäçe professorlary we mugallymlary çagyrmak meýilleşdirilýär. Milli Liderimiziň bu ugurda beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, iki uniwersitetiň arasynda uzakmöhletleýin esasdaky netijeli hyzmatdaşlygyň berkidilmegine gönükdirilen degişli ikitaraplaýyn Şertnamanyň taslamasy taýýarlanyldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, ýurdumyzyň baý syýahatçylyk mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly meselelere degip geçmek bilen, wise-premýere “Awaza” şypahanasynyň gurluşygynyň ýokary hil derejesini üpjün etmek we ony bellenilen möhletlerde gurup gutarmak hem-de Türkmenistanyň şypahana ulgamynyň üstüni halkara ülňülerine laýyk gelýän düzümler bilen ýetirjek desgada iň täze enjamlary oturtmak boýunça birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Bilim we ylym ulgamyny mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, bu ugurlara dünýäniň öňdebaryjy tejribesini we täzeçil usullary ornaşdyrmagyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belläp, milli Liderimiz bu babatda ýurdumyzyň esasy we ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýan Ýaponiýa bilen ýola goýulýan gatnaşyklara aýratyn ähmiýet berilýändigini aýtdy.

Täzeçil ösüşi we ýerli kämil işgärler bilen üpjünçiligi nazarlaýan milli ykdysadyýetimiz üçin zerur bolan ýokary hünärli işgärleri taýýarlamakda we bu ugurda öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilmeginde Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetine möhüm orun degişlidir. Ýokary tehnologiýalaryň we häzirkizaman ylmynyň gazananlarynyň işjeň ulanylmagy ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň we onuň senagat taýdan kuwwatlanmagynyň möhüm şerti bolup durýar. Bu barada aýtmak bilen, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow taýýarlanylan Şertnamanyň taslamasyny umuman oňlap, onuň ýerine ýetirilişi bilen baglanyşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ylym-bilim bilen önümçiligiň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmak boýunça zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Daşary işler ministrliginiň alyp barýan işleri hem-de hormatly Prezidentimiziň GDA ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň 11-nji oktýabrda Russiýa Federasiýasynyň Soçi şäherinde geçirilen mejlisinde öňe süren başlangyçlaryny durmuşa geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň özüniň bitaraplyk derejesine daýanmak bilen, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň işine işjeň gatnaşýandygy, ileri tutulýan ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerine jogapkärli çemeleşýändigi bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň nobatdaky sammitinde çykyş etmek bilen, Arkalaşygyň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça anyk teklipleri beýan etdi. Olary iş ýüzünde durmuşa geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi degişli işleri amala aşyryp başlady.

Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň Arkalaşygyň giňişliginde syýasy-diplomatik gatnaşyklary kämilleşdirmek hem-de bu ulgamda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmäge gönükdirilen orta möhletli Maksatnamany taýýarlamak baradaky başlangyjynyň giň goldawa eýe bolandygy nygtaldy.

Mälim bolşy ýaly, Soçide geçirilen sammitde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda 2018-nji ýylda Türkmenistanyň bilelikde başlyklyk edijiniň borçlaryny ýerine ýetirmegi hakynda çözgüt kabul edildi. Bu wezipäni ýerine ýetirmek üçin Daşary işler ministrligi tarapyndan ýörite konsepsiýanyň taýýarlanylmagy göz öňünde tutulýar.

Mundan başga-da, 10-njy oktýabrda Arkalaşyga agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisiniň geçirilendigi, onda kabul edilen degişli resminama laýyklykda, Türkmenistan üçin Ýerine ýetiriji komitetiň guramaçylyk departamentiniň direktorynyň orunbasarynyň wezipesiniň berkidilendigi bellenildi. Mejlisde şeýle hem 2020-nji ýyla çenli döwür üçin GDA-da sportuň milli görnüşlerini goldamak we ösdürmek meýilnamasyny durmuşa geçirmek boýunça 2018-2020-nji ýyllar üçin çäreleriň meýilnamasy kabul edildi.

Şundan ugur alyp, türkmen milli göreşi boýunça halkara ýaryşlaryny geçirmek, GDA ýurtlarynda sportuň şu görnüşi boýunça milli federasiýalary döretmek boýunça işleri geçirmek, göreş boýunça türgenleri hem-de tälimçileri taýýarlamak we olaryň hünärini ýokarlandyrmak boýunça tejribe alyşmak maksady bilen, Arkalaşyga agza ýurtlaryň gatnaşmagynda okuw maslahatlaryny we duşuşyklary guramak göz öňünde tutulýar.

Milli Liderimiziň GDA-nyň çäklerinde söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek baradaky başlangyçlaryna esaslanyp, ýurdumyzyň maliýe-ykdysady toplumy bilen bilelikde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň, onuň energetika, ulag we söwda meseleleri bilen meşgullanýan düzümleýin ederalarynyň işiniň gün tertibi üçin anyk teklipleri taýýarlamak meýilleşdirilýär.

Durmuş we medeni-ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmek GDA-nyň işiniň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Soçi şäherinde geçirilen duşuşygyň netijeleri boýunça döwlet Baştutanlarynyň maşgala institutyny we gadymdan gelýän maşgala gymmatlyklaryny goldamak baradaky Beýannamasy kabul edildi. Şunuň bilen baglylykda, Bilim ministrligi, Zenanlar birleşigi, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy we ýurdumyzyň beýleki döwlet edaralary hem-de jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde maşgala gymmatlyklary däp-dessurlaryny ösdürmek babatda Türkmenistanyň gazanan tejribesi bilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň beýleki ýurtlaryny tanyşdyrmak boýunça çäreleri öz içine alýan 2018-2019-njy ýyllar üçin Hereketleriň Meýilnamasyny işläp taýýarlamak teklip edilýär.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2021-nji ýyly GDA-da “Binagärlik we şähergurluşyk ýyly” diýip yglan etmek baradaky başlangyjynyň möhüm ähmiýeti bellenildi. Bu başlangyç GDA-nyň Soçide geçirilen sammitine gatnaşan döwlet Baştutanlarynyň ählisiniň goldawyna mynasyp boldy. Ony durmuşa geçirmek maksady bilen, Daşary işler ministrligi tarapyndan degişli resminamalaryň taslamalary işlenip taýýarlanylar hem-de Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ýerine ýetiriji komitetine iberiler.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, oňyn bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik hem-de umumy bähbitlere laýyk gelýän netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasyndy guralýan daşary syýasat ugruny durmuşa geçirmek bilen, Türkmenistanyň abraýly sebit we halkara guramalary hem-de düzümleri, şol sanda GDA bilen netijeli hyzmatdaşlyga ygrarlydygyny belledi.

Ýurdumyz Arkalaşygyň döwletleri bilen däp bolan giň möçberli gatnaşyklary yzygiderli ösdürýär. Türkmen halkyny şol döwletleriň halklary bilen asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary baglanyşdyrýar. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň syýasy-diplomatik ulgamda netijeli gatnaşyklary işjeňleşdirmäge, GDA-nyň giňişliginde özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy hem-de medeni-ynsanperwer gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga mundan beýläk-de işjeň ýardam etjekdigini aýtdy.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçysyna degişli tabşyryklaryň birnäçesini, şol sanda ýurdumyzyň GDA-nyň Soçide geçirilen duşuşygynda beýan eden başlangyçlaryna degişli hem-de Türkmenistanyň 2018-nji ýylda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynda bilelikde başlyklyk etmegi bilen baglanyşykly tabşyryklary berdi.

Soňra Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa parlamentiň milli kanunçylygy mundan beýläk-de kämilleşdirmek, ýurdumyzyň ösüşine gönükdirilen durmuş-ykdysady we demokratik özgertmeleri hukuk taýdan üpjün etmek boýunça alyp barýan işleri barada habar berdi.

Bellenilişi ýaly, täze kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak işi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary babatda hem-de döwlet Baştutanymyzyň deputatlaryň öňünde goýan wajyp wezipelerini nazara almak arkaly amala aşyrylýar. Kabul edilýän kanunlary Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň rejelenen görnüşiniň düzgünlerine hem-de halkara kadalaryna we ölçeglerine laýyk getirmek ýaly möhüm meselä aýratyn üns berilýär.

Şeýle hem Mejlisiň ýolbaşçysy türkmen deputatlarynyň wekiliýetiniň Parlamentara Birleşiginiň 137-nji mejlisine gatnaşmak hem-de GDA-nyň Parlamentara Assambleýasynyň mejlisleriniň birini Türkmenistanda geçirmek baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna boljak iş sapary barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, milli kanunçylyk-hukuk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilmeginiň häzirki döwürde ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň möhüm şerti bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz kanunçylyk ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy, şol sanda parlamentara gatnaşyklary meselelerine ünsi çekip, işiň bu ugrunyň döwletara gatnaşyklarynyň möhüm bölegi bolup durýandygyny belledi. Şol gatnaşyklar bolsa birek-birege ynanyşmak ýagdaýyny berkarar etmäge, durnukly ösüş babatda ählumumy wezipeleri çözmäge saldamly goşant goşmalydyr.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Buýruga gol çekdi, oňa laýyklykda Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti Parlamentara bileleşiginiň 137-nji maslahatyna gatnaşmak üçin 2017-nji ýylyň 14-16-njy oktýabry aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe möhüm meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşyjylara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny we uly üstünlikleri hem-de Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda berkarar Watanymyzyň halkyna gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Ýylyň 8 aýynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň depgini 6,4 göterime deň boldy

2017-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşiniň depgini 6,4 göterime deň boldy.

Senagat toplumynda ösüş 3,8 göterime, gurluşykda -- 3,1 göterime, ulag-aragatnaşyk ulgamynda -- 10,9 göterime, söwdada -- 9,2 göterime, oba hojalygynda – 4,6 göterime we hyzmatlar ulgamynda – 10 göterime barabar boldy.

Bölek haryt dolanyşygynyň möçberi 17,6 göterim köpeldi.

Aýlyk zähmet haklary, döwlet kömek pullary, pensiýalar we talyp haklary doly möçberde tölenildi. 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ýurdumyzda ortaça aýlyk iş haky 9 göterim ýokarlandy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanda ýylyň başyndan bäri bahasy 4,5 milliard dollardan gowrak bolan desgalar bina edildi

Türkmenistanda 2017-nji ýylyň dokuz ýynda ýylyň başyndan bäri bahasy 4,5 milliard dollardan gowrak bolan desgalar bina edildi. Bu barada Hökümetde gurluşyk, energetika we jemagat hojalygy pudaklaryna gözegçilik edýän wise-premýer D.Amangeldiýew habar berdi.

Wise-premýeriň aýtmagyna görä, hasabat döwründe bahasy 4 milliard 584 million 300 müň amerikan dollaryna barabar bolan dürli maksatly binalaryň we desgalaryň 927-si ulanmaga berildi. Meýilnama 103 göterim ýerine ýetirildi we ösüş depgini 100,3 göterime barabar boldy.

Şu döwürde 1,5 million inedördül metr ýaşaýyş jaýlary guruldy. Täze gurlan binalaryň hatarynda myhmanhanalar we şypahana toplumlary, Aşgabat şäherinde gurlan üniwersitetleriň binalary, lukmançylyk merkezleri, umumybilim berýän mekdepler, çagalar baglary we beýlekiler bar. Ýylyň ahyryna çenli iri desgalaryň 338-sini ulanmaga bermek meýilleşdirilýär.

a tenne

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2017-nji ýylyň 31-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzyň 2017-nji ýylyň 8 aýynda durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanan göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda hökümetiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň işiniň netijelerine garaldy, kabul edilen Prezident maksatnamalarynyň we beýleki durmuş-ykdysady maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine baha berildi. Gün tertibine Söwda -senagat edarasynyň işiniň käbir meseleleri we möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalary hem girizildi.

Hormaly Prezidentimiz gün tertibine girizilen meselelere geçmek bilen, şu ýylyň sekiz aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşiniň jemleri hakynda hasabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýeriň habar berşi ýaly, hasabat döwründe makroykdysady görkezijiler halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynda durnukly ösüşi tassyklaýar. Şeýlelikde, jemi içerki önüm 6,4 göterim ýokarlandy, şol sanda senagatda bu görkeziji 3,8 göterimden gowrak, gurluşykda 3,1 göterim, ulag--aragatnaşyk pudagynda 10,9 göterim, söwda ulgamynda 9,2 göterim, oba hojalygynda 4,6 göterim, hyzmatlar ulgamynda 10 göterim artdy.

Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň maglumatlaryna laýyklykda ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde öndürilen önümiň ösüş depgini 5,4 göterimden gowrak boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde bölek-haryt dolanyşygynyň möçberi 17,6 göterim artdy.

2017-nji ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 12,1 milliard manada, çykdajy bölegi bolsa 11,9 milliard manada deň boldy. Aýlyk iş haklary, döwlet kömek pullary, pensiýalary we talyp haklary doly möçberde tölendi. 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, ortaça aýlyk iş haky 9 göterim ýokarlandy.

Ähli welaýatlarda iri önümçilik we durmuş medeni maksatly desgalaryň gurluşygy barada hasabat bermek bilen, wise-premýer milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberiniň 34,3 milliard manada ýetendigini habar berdi.

Oba milli maksatnamasynyň rejelenen görnüşini amala aşyrmagyň çäklerinde, ýanwar-awgust aýlarynda deslapky maglumatlara görä, tutuş ýurdumyz boýunça durmuş maksatly desgalaryň 4-siniň gurluşygy tamamlandy, inženerçilik ulgamlarynyň 415,7 kilometri hem-de kommunikasiýa ulgamlarynyň 2304,4 kilometri çekildi, ýaşaýyş jaýlarynyň 763,1 müň inedördül metri ulanmaga berildi. Häzirki wagtda durmuş maksatly desgalaryň 64-sinde, suw arassalaýjy we beýleki düzüm desgalarynyň 30-synda işler dowam edýär. Şeýle hem ýaşaýyş jaýlarynyň 366,1 müň inedördül metrden gowragy gurulýar. Özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 1330,3 million manada deň boldy.

Soňra hökümet Baştutanynyň orunbasary saglyk ýagdaýy sebäpli, eýeleýän wezipesinden özüni boşatmagy haýyş edip, hormatly Prezidentimize ýüzlendi.

Milli Liderimiz wise-premýer B.Hojamämmedowyň haýyşyny kanagatlandyryp, degişli resminama gol çekdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň maliýe- ykdysady toplumyň edaralarynyň işine gözegçilik edýän orunbasarynyň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmegi wise-premýer O.Gurbannazarowyň üstüne ýükledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew hasabat döwründe ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşy boýunça meýilnama 100,6 göterim, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemek boýunça meýilnama 100 göterim, benziniň öndürilişi 103,3 göterim, dizel ýangyjynyň öndürilişi 102,7 göterim, polipropileniň öndürilişi 104,7 göterim, çalgy ýaglarynyň öndürilişi 107,2 göterim, suwuklandyrylan gazyň öndürilişi 113 göterim ýerine ýetirildi.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň ösüş depgini 107,5 göterime, daşary ýurtlara tebigy gazyň iberilişiniň ösüş depgini 107,3 göterime deň boldy.

Wise-premýer şeýle hem Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişiniň barşy barada hasabat berdi. Gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygynyň meýilnama laýyklykda alnyp barylýandygy bellenildi, Owganystanyň we Pakistanyň çäklerinde TOPH gurluşygy bilen baglanyşykly guramaçylyk işleri meýilnama laýyklykda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýangyç-energetika toplumynyň işleriniň netijelerine nägilelik bildirip, gözegçilik edýän pudaklaryndaky ýagdaýlary düýpli seljermegi hem-de örän gysga möhletlerde nebitgaz senagatynyň işini mundan beýläk kämilleşdirmek boýunça çäreleriň anyk meýilnamasyny taýýarlamagy talap etdi. Maksatnama ylmy esasda, döwrüň talaplaryna laýyklykda taýýarlanylmalydyr diýip milli Liderimiz aýtdy hem-de bu baradaky meselä 9 aýyň netijeleri jemlenilende garaljakdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem nebitgaz pudagynyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmaga, innowasion tehnologiýalary hem-de iň täze tehniki işläp taýýarlamalary işe ornaşdyrmaga, bu ulgamda özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge degişli birnäçe tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz şeýle hem dünýäniň energetika howpsuzlygynyň täze gurluşyny kemala getirmek, ählumumy durnukly ösüş üçin şertleri döretmek babatda TOPH taslamasynyň uly halkara ähmiýetini belläp, bu taslamanyň durmuşa geçirilişini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew şu ýylyň sekiz aýynda gözegçilik edýän pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat bermek bilen, obasenagat toplumy boýunça önüm öndürmegiň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgininiň 101,2 göterime deň bolandygyny habar berdi.

Şunda Oba we suw hojalygy ministrligi boýunça bu görkeziji 110,4 göterime, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti boýunça 107,2 göterime, “Türkmenatlary” döwlet birleşigi boýunça 106,3 göterime deň boldy. Azyk senagaty döwlet birleşigi boýunça meýilnama 100,5 göterim, maýa goýumlaryny özleşdirmek 168,8 göterim ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada habar berildi. Häzir ähli welaýatlarda agrotehniki kadalara laýyklykda güýzlük bugdaý ekişi dowam edýär. Şunuň bilen birlikde, 30-njy awgustda Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň daýhanlary pagta ýygymyna girişdiler, Daşoguz welaýatynda bolsa möwsüme 6-njy sentýabrda badalga berler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň obasenagat toplumyndaky işleriň ýagdaýy babatda düýpli bellikleri aýtdy. Milli Liderimiz döwletimiziň oba hojalygyna hemmetaraplaýyn goldaw berýändigini, mineral dökünler, suw, döwrebap tehnikalar, tohum we beýleki serişdeler bilen doly üpjün edýändigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz oba hojalygynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleri işjeňleşdirmegi talap edip, wise-premýere obada bazar gatnaşyklaryny kemala getirmek, obasenagat toplumyny ylmy esasda ösdürmek, oba hojalyk önümleriniň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberlerini azaltmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz şeýle hem pagta ýygymy möwsümini hem-de güýzlük däne ekişini öz wagtynda we guramaçylykly geçirmek boýunça zerur guramaçylyk çärelerini görmek babatda görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabatyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagy we Türkmenistanyň Prezidentiniň Tugy hakyndaky Düzgünnamalara, döwlet standartyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada habar aýdyldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa habar berlşi ýaly, Türkmenistanyň Senagat ministrligi boýunça 2017-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda öndürilen önümleriň meýilnamasy 108,9 göterim berjaý edildi.

Dokma senagaty ministrigi boýunça sekiz aýda önüm öndürilişiniň meýilnamasy 106,9 göterim ýerine ýetirildi.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça ýanwar-awgust aýlarynda öndürilen önümleriň umumy möçberiniň meýilnamasy 100,1 göterim ýerine ýetirildi.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça geçen sekiz aýda önüm öndürmek boýunça meýilnama 101,3 göterim berjaý edildi.

Döwlet balyk hojalygy komiteti boýunça hasabat döwründe öndürilen önümleriň umumy möçberi 5 million 880 müň manada barabar bolup, meýilnama 100,8 göterim berjaý edildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halk hojalygy toplumynyň senagat ulgamyna girýän edara-kärhanalaryň işlerini kämilleşdirmegiň esasy ugurlary barada aýdyp, bu pudaklary ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykarmaga mümkinçilik berjek has netijeli tehnologiýalary we innowasiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gazanylan ösüş depginlerini peseltmeli däldigine, giň görnüşli ýokary hilli önümleri öndürmegiň möçberini artdyrmaga, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri döretmek hem-de Türkmenistanyň eksport kuwwatyny giňeltmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalaryny yzygiderli durmuşa geçirmegiň zerurdygyny nygtap, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Döwlet baýdagy we Türkmenistanyň Prezidentiniň Tugy hakyndaky Düzgünnamalara, döwlet standartyna üýtgetmeler girizmek baradaky teklibi makullady hem-de wise-premýere olaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew Aşgabat şäherini ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler, gözegçilik edýän pudaklarynda 2017-nji ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda Aşgabat şäher häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň möçberi 283 million 259 müň 200 manada deň bolup, meýilnama 101 göterim ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ösüş depgini 137 göterime barabar boldy.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 103,5 göterime deň boldy we 102,9 göterim ösüş depgini üpjün edildi.

Energetika ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 109,8 göterime deň boldy we ösüş depgini 101,5 göterime deň boldy.

Hasabat döwründe jemi 16 milliard 369 million 9 müň kilowat-sagat elektrik energiýasy öndürildi. Şeýlelikde, elektrik energiýa önümçiliginde ösüş depgini 103,4 göterime barabar boldy. Eksportuň ösüş depgini 102,7 göterime deň boldy.

2017-nji ýylyň başyndan bäri Jemagat hojalygy ministrligi boýunça işleri ýerine ýetirmek hem-de hyzmatlar boýunça meýilnama 109,1 göterim berjaý edilip, ösüş depgini 111,6 göterime barabar boldy.

Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda “Türkmenawtoýollary” döwlet konserni tarapyndan önümleri öndürmek we işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 103,2 göterim berjaý edildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ösüş depgini 101,8 göterim derejede üpjün edildi.

Şeýle hem wise-premýer Aşgabat şäherini mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak hem-de ösen şäher düzümini kemala getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi hem-de türkmen paýtagtynyň keşbini has-da gözelleşdirmek, aşgabatlylaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça utgaşykly işleriň alnyp barylýandygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek bilen bagly meselä degip geçdi.

Döwlet Baştutanymyz şäheri bezemek boýunça baýramçylyk möwsüminde onuň arassalygyna hem-de bagy-bossanlyga bürenmegine aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady. Bezeglerden başga-da, ähli şäher ulgamlarynyň we gulluklarynyň üznüksiz işlemegini üpjün etmek, myhmansöýerligiň hem-de göwnaçyklygyň iň oňaýly ýagdaýyny döretmek wajypdyr diýip, milli Liderimiz aýtdy. 

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäherinde gurluşygy dowam edýän ähli desgalaryň bellenen möhletde hem-de ýokary hil derejesinde gurlup, ulanmaga berilmeginiň üýtgewsiz talap bolup durýandygyna ünsi çekip, wise-premýere we şäher häkimine bu ugurda alnyp barylýan işlere gözegçiligi pugta ýola goýmak barada anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, milli baýramçylyklara hem-de medeni - durmuş maksatly binalaryň açylyşyna bagyşlanyp geçirilen dürli çäreler barada hasabat berdi. Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzda yglan edilen Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň çäklerinde guralýan çäreler dowam edýär.

Daşary ýurtlarda milli medeniýeti we sungaty wagyz etmäge hem-de türkmen halkyny dostlukly ýurtlaryň medeniýeti we sungaty bilen tanyşdyrmaga gönükdirilen halkara ähmiýetli çäreleriň birnäçesi geçirildi. Kinofilmleriň görkezilişi, şekillendiriş sungatynyň sergileri hem-de daşary ýurtlaryň medeniýet işgärleriniň çykyşlary guraldy.

Ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň işgärleri dürli çärelere gatnaşmak üçin daşary ýurtlarda iş saparlarynda boldular.

Teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň işini kämilleşdirmek boýunça işler yzygiderli alnyp barylýar.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy boýunça ýanwar-awgust aýlarynda haryt öndürmegiň möçberi 94 million 947 müň manada deň bolup, meýilnama 136,4 göterim ýerine ýetirildi. Kitap önümleriniň 294 görnüşi çap edildi.

Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň maliýe-hojalyk işinden alnan girdeji geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 8 göterim köpdür.

Ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan ägirt uly işleriň many-mazmunyny we ähmiýetini ilata ýetirmek, dünýä jemgyýetçiligini Türkmenistanyň dürli ulgamlarda gazanýan üstünlikleri bilen tanyşdyrmak boýunça yzygiderli işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmelere döredijilik taýdan baha bermegiň, Türkmenistanyň häzirki döwürde gazanýan üstünliklerini dünýä ýaýmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz dünýä bileleşiginiň döwletleri bilen dostlukly hem-de özara ynanyşmak ýagdaýyndaky gatnaşyklary ösdürmekde ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygyň wajypdygyny, milli medeniýeti we sungaty ösdürmäge, türkmen halkynyň ruhy mirasyny dünýäde wagyz etmäge ýardam edýän halkara çäreleri geçirmegiň ähmiýetini belläp, V Aziýa oýunlary hem-de beýleki baýramçylyk seneleri mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer ýurdumyzda her ýyl 1-nji sentýabrda bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar gününe taýýarlyk boýunça görülýän çäreler barada habar berdi. Bu baýramçylyga gabatlanylyp, täze desgalaryň birnäçesi, hususan-da, Türkmenistanyň Jemagat hojalygy instituty, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Himiýa fakulteti, Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezi, Aşgabat şäherinde üç sany 600 orunlyk, 2 sany 720 orunlyk, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynda 500 orunlyk orta mekdepler dabaraly ýagdaýda açylar.

Neşir edilmegi meýilleşdirilen 200 görnüşli okuw kitaplaryndan we okuw gollanmalaryndan hasabat döwründe 143 görnüşi neşir edildi.

Wise-premýer saglygy goraýyş ulgamyndaky görkezijiler barada hasabat berip, Döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasyndan gelip gowşan serişdeleriň möçberiniň 106 göterim, ýerlenen önümlerden we hyzmatlardan 110 göterim, derman önümçiliginde 102 göterim ösüş gazanylandygyny belledi.

Wise-premýer şeýle hem Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna işjeň taýýarlyk görlüşi barada habar berdi.

Ýanwar-awgust aýlarynda Türkmenistanda jemi 160 içerki ýaryş we 90 köpçülikleýin sport çäreleri geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow durmuş ulgamynyň pudaklaryny toplumlaýyn ösdürmegiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, şu ulgamlarda işleriň ýagdaýyny hem-de ýurdumyzyň bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, milletiň intellektual kuwwatyndan netijeli peýdalanmak boýunça wezipeleriň çözülişine yzygiderli gözegçiligi amala aşyrmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek meselesi barada durup geçip, V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe, ýagny 1828-nji sentýabr aralygynda Aşgabat şäherinde ýerleşýän orta mekdepleriň ähli okuwçylaryny, başlangyç, orta we ýokary hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny okuw meýilnamasyndan daşary rugsada goýbermek baradaky Buýruga gol çekýändgini habar berdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz şu döwürde Gökderedäki sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde okuwçylaryň hem-de talyplaryň dynç almaklaryny, muzeýlere we taryhy ýerlere baryp görmeklerini guramagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz okaýan ähli türgenlerimizi bolsa, V Aziýa oýunlaryna gowy taýýarlyk görmekleri üçin, bir aýlap okuwdan boşatmagy tabşyryp, ýaşlarymyzyň V Aziýa oýunlaryna sportuň her bir görnüşi boýunça janköýerler ýa-da muşdaklar bolup hem gatnaşyp biljekdigini belledi we degişli resminama gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Ulag-aragatnaşyk toplumy boýunça hasabat döwründe edilen hyzmatlar boýunça meýilnama 102 göterim ýerine ýetirilip, şunda ösüş depgini 103 göterime barabar boldy.

Demil ýol ulaglary ministrligi boýunça ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak babatda ösüş depgini degişlilikde 108 göterime we 100,1 göterime deň boldy.

Awtomobil ulaglary ministrligi boýunça gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada habar berildi. Bellenilişi ýaly, hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça ösüş depgini 2017-nji ýylyň sekiz aýynda ýük daşamak babatda 106 göterim, ýolagçy gatnatmakda 102 göterim üpjün edildi.

Aragatnaşyk ministrligi boýunça işleri ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 103 göterime barabar boldy.

“Türkmenhowaýollary” gullugy boýunça ýanwar-awgust aýlarynda awia hyzmatlary etmek boýunça ösüş depgini 128 göterime deň boldy. Ýük daşamakda we ýolagçy gatnatmakda bu görkeziji degişlilikde 126 göterime we 101 göterime barabar boldy.

Geçen döwürde Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy boýunça amala aşyrylan işleriň meýilnamasy 104 göterime deň boldy. Ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini 137 göterime barabar boldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu günüň talaplaryna laýyklykda ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk pudagyny ösdürmek, ulag pudaklarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, wagonlary täzelemek we üstüni ýetirmek boýunça goşmaça tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz sebit we halkara ähmiýetli iri taslamalaryň işlenip taýýarlanylmagyny we amala aşyrylmagyny üns merkezinde saklamagy talap etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere nägilelik bildirdi hem-de gözegçilik edýän düzümleriniň işleriniň takyk meýilnamasyny berjaý etmek boýunça çäreleri işläp taýýarlamagy talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyny durmuşa geçirmek babatda şu ýylyň sekiz aýynda amala aşyrylan işler hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde oňyn hyzmatdaşlyk ugruna gyşarnyksyz eýerýär. Ýylyň başyndan bäri milli Liderimiziň daşary ýurtlara amala aşyran saparlarynyň, şeýle hem daşary ýurtlaryň birnäçesiniň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň ýurdumyza bolan saparlarynyň netijeleri munuň aýdyň subutnamasydyr. Ikitaraplaýyn duşuşyklaryň we ýokary derejedäki gepleşikleriň barşynda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we giňeltmäge gönükdirilen möhüm ylalaşyklar gazanyldy.

Umuman, 2017-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda Daşary işler ministrliginiň üsti bilen jemi 279 sany dürli derejedäki wekiliýet döwletimize sapar bilen geldi. Ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda dürli derejeli maslahatlaryň, duşuşyklaryň we beýleki çäreleriň 157-si guraldy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hem-de beýleki ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy maslahatlaşmalary geçirmek yzygiderli häsiýete eýe boldy. Hasabat döwründe bu ugurda 27 duşuşyk guraldy.

Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň 145 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy.

Daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek maksady bilen, ýylyň başyndan bäri bilelikdäki hökümetara toparlarynyň birnäçe mejlisi hem-de ikitaraplaýyn işewürler forumlarynyň birnäçesi geçirildi.

Şunuň bilen birlikde, wise-premýer, daşary işler ministri “Aşgabat 2017” oýunlaryna hem-de oňa gabatlanylyp geçiriljek çärelere taýýarlyk görmek meseleleri boýunça hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitet tarapyndan degişli toplumlaýyn işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp we ýurdumyzyň diplomatlarynyň öňünde durýan esasy wezipeler barada durup geçip, häzirki döwrüň ýagdaýyny we geljegini nazara almak bilen, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin bar bolan kuwwatdan netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň mundan beýläk hem milli we tutuş dünýä bileleşiginiň bähbitlerine hem-de ählumumy parahatçylygyň we ösüşiň maksatlaryna laýyk gelýän dostluk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen syýasaty durmuşa geçirjekdigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere, daşary işler ministrine anyk tabşyryklary, şol sanda ýurdumyzyň oňyn başlangyçlaryny yzygiderli ilerletmäge we iş ýüzünde durmuşa geçirmäge degişli görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek meselesine ünsi çekip, ýurdumyz üçin taryhy ähmiýete eýe bolan bu giň möçberli sport forumynyň hem-de oňa gabatlanylyp geçiriljek ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz öňümizdäki dabaralarda halkymyzyň baý medeni däpleriniň hem-de asyrlaryň dowamynda emele gelen özboluşly dessurlarynyň öz beýanyny tapmalydygyny aýtdy. Munuň özi Aziadanyň çäklerinde geçiriljek çärelere milli öwüşgin çaýar hem-de olary ýatdan çykmajak waka öwrer diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we degişli meseleleriň ählisiniň öz wagtynda çözülmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa şu ýylyň sekiz aýynda milli parlamentiň alyp baran işleri hem-de Ýaşulularyň maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada habar berdi.

Häzirki wagtda şu ýylyň 9-njy oktýabrynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda geçiriljek Ýaşulularyň maslahatyna taýýarlyk görmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Maslahata taýýarlyk görmek bilen bagly guramaçylyk meseleleri bu işe jogapkär düzümleriň hemmesi bilen ylalaşykly çözülýär.

Döwlet Baştutanymyz habary diňläp, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk gelýän döwrebap hukuk binýadynyň döredilmeginiň ýurdumyzda geçirilýän durmuş-ykdysady özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmäge gönükdirilendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňde boljak Ýaşulularyň maslahaty barada durup geçmek bilen, umumymilli forumy ýokary derejede geçirmek üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda söwda toplumynyň hem-de ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk ulgamynyň esasy pudaklary boýunça görkezijileri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça umumy haryt dolanyşygy 3 milliard 16,9 million manada, şol sanda bölek-haryt dolanyşygy 1 milliard 153,2 million manada deň bolup 13,3 göterim ösüş gazanyldy. Öndürilen önümleriň möçberi 181,4 million manada deň bolup 2,6 göterim artdy.

Haryt-çig mal biržasy tarapyndan ýanwar-awgust aýlarynda birža söwdalarynyň 162-si geçirilip, şolarda 10 müň 657 sany şertnama hasaba alyndy.

Hasabat döwründe Söwda-senagat edarasy tarapyndan 12,7 million manatlyk hyzmatlar ýerine ýetirilip, meýilnama 132,8 göterim berjaý edildi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň sekiz aýynda 525 million manatlyk senagat önümleri öndürilip, 35,8 göterim, 730 million manatlyk oba hojalyk we azyk önümleri öndürilip, 34,9 göterim ösüş gazanyldy. Ýerine ýetirilen gurluşyk-gurnama işleriniň pul görnüşindäki möçberi 3 milliard 963, 5 million manada deň boldy. Söwda dolanyşygy 7 milliard 729 million manada barabar bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 8,1 göterim artdy. Hyzmatlar ulgamynda 658,6 million manatlyk işler ýerine ýetirilip, onuň möçberi 11,4 göterim artdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere “Aşgabat-2017” Oýunlaryna gatnaşyjylaryň iýmitini hem-de Olimpiýa şäherjiginiň desgalaryndaky söwda hyzmatlarynyň guralyşyna gözegçilik edilişini güýçlendirmegi tabşyrdy hem-de Aziadanyň üstünlikli geçirilmeginiň hyzmat ediş ulgamynyň toparynyň hem hünär ussatlygyna baglydygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz azyk howpsuzlygynyň ýokary derejesini üpjün etmegi tabşyryp, milli aşhananyň hem-de halkara däpleriniň arasyndaky sazlaşygy saklamagyň, hünärmenleriň tagamnamalaryna bildirilýän hökmany talaplaryň ählisiniň doly berjaý edilmeginiň, şeýle hem hyzmat edýän işgärleriň ýokary hünär derejesinde taýýarlygynyň wajypdygyny belledi.

Söwda-senagat edarasynyň başlygy B.Gylyjow ýolbaşçylyk edýän düzüminiň ýurdumyzyň ykdysadyýetini döwrebaplaşdyrmaga ýardam bermek, maýa goýumlaryny çekmek boýunça alyp barýan işleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz Söwda-senagat edarasynyň işiniň talaba laýyk gelmeýändigini belläp, bu edaranyň üstüne ýüklenen esasy wezipelere ünsi çekdi. Bu edara ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmäge ýardam bermek, onuň dünýä hojalyk ulgamyna goşulmagyny gazanmak, häzirki zaman senagat, maliýe hem-de söwda üpjünçilik ulgamlaryny emele getirmek maksady bilen döredildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we telekeçilik işi üçin hem amatly şertleriň döredilmegini esasy wezipeleriň hatarynda görkezdi. Telekeçiligiň ähli görnüşlerini ösdürmäge hemmetaraplaýyn ýardam bermek, ýurdumyzyň telekeçileriniň daşary ýurt telekeçileri bilen söwda-ykdysady hem-de ylmy-tehniki gatnaşygyny giňeltmäge hemaýat etmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Öz Tertipnamasyna laýyklykda, Söwda-senagat edarasy biziň guramalarymyza we hususy telekeçilerimize alyp barýan işlerinde kömek bermelidir. Hojalyk işini amala aşyrmak, şol sanda daşary ýurtlarda amala aşyrmak bilen bagly meselelerde olara wekilçilik etmelidir hem-de olaryň bähbitlerini goramalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen harytlarynyň we hyzmatlarynyň daşary ýurtlara eksportyny ösdürmäge ýardam bermegiň möhüm wezipeleriň biri bolup durýandygyny aýdyp, daşarky bazarlarda işleri amala aşyrmakda hem-de söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini özleşdirmekde ýurdumyzyň guramalaryna we hususy telekeçilerine iş ýüzünde hemaýat bermegiň wajypdygyny belledi. 

Milli Liderimiz wise-premýer O.Gurbannazarowa, Söwda-senagat edarasynyň ýolbaşçysy B.Gylyjowa ýüzlenip, öz harytlarymyzyň halkara sergilerini diňe bir ýurdumyzda däl-de, eýsem, beýleki döwletlerde hem ýygy-ýygydan guramagy tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ikitaraplaýyn halkara ykdysady toparlarynyň beýleki döwletlerde mejlisleri geçirilýän döwürde şol ýurtlarda öz harytlarymyzyň, aýratyn-da, telekeçilerimiziň öndüren harytlarynyň sergilerini guramagyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Eger şeýle çäreler guralsa, munuň özi biziň döwletimiziň ykdysady mümkinçiliklerini aýdyň görkezerdi, şertnamalaryň baglaşylmagyna ýardam bererdi. Bu bolsa, umuman alnanda, geçirilýän islendik serginiň esasy maksady bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şonuň ýaly-da, Söwda-senagat edarasy daşary ýurt firmalarynyň we guramalarynyň täjirçilik işini amala aşyrmagy üçin zerur bolan hyzmatlary hem üpjün etmelidir, beýleki döwletleriň Söwda-senagat edaralary bilen gatnaşyklary ýola goýmalydyr hem-de ösdürmelidir. Olar bilen ylalaşyklary baglaşyp, ykdysady we söwda çärelerini guramalydyr diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem daşary ýurtlaryň işewürler we jemgyýetçilik toparlarynyň, olara wekilçilik edýän guramalaryň wekiliýetlerini alyşmagyň zerurdygyny aýdyp, dürli halkara guramalarynyň işine hem gatnaşmagyň wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz ýurdumyzda we beýleki döwletlerde ýuridik şahslaryň hukuklaryna eýe bolan kärhanalary, birleşikleri hem-de guramalary döretmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Şonuň ýaly-da, Söwda-senagat edarasynyň welaýat we garyşyk edaralaryny, bilelikdäki kärhanalary, söwda öýlerini, paýdarlar jemgyýetlerini hem-de beýleki kärhanalary döretmäge gatnaşmaly diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow B.Gylyjowyň ýolbaşçylyk edýän edarasynyň döwlete degişli gurama däldigini belläp, edaranyň döwletimiziň hasabyna gurlan binasyny talaba laýyk ulanmagyň wajypdygyny nygtady.

Milli Liderimiz wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy B.Gylyjowa käýinç yglan etdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer O.Gurbannazarowa ýakyn wagtda Söwda-senagat edarasynyň agzalary bilen ýygnak geçirmegi we bu edaranyň öňünde durýan wezipeleri hem-de olary amala aşyrmagyň ýollaryny ýene-de bir gezek ara alyp maslahatlaşmagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Mejlisiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlaryň ählisini ýetip gelen Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady, olara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, uly üstünlikleri, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda berkarar Watanymyzyň mähriban halkyna gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Statistika baradaky döwlet komiteti: milli ykdysadyýet önümçiligiň durnukly ösüşini görkezýär

Statistika baradaky döwlet komitetiniň maglumatlaryna laýyklykda 2017-nji ýylyň dokuz aýynda pudaklaryň köpüsinde öndürilýän önümleriň möçberleri yzygiderli artdy.

2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň 9 aýynda tebigy gazyň çykarylyşynyň artyş depgini 7,8 göterime barabar boldy. Bu görkeziji benziniň we dizel ýangyjynyň öndürilişinde 0,2 göterime, çalgy ýaglarynyň öndürilişinde 1,9 göterime, demir önümleriniň öndürilişinde 5,1 göterime, elektrik energiýasynyň öndürilişinde 4,8 göterime, nah matalaryň öndürilişinde 10,2 göterime, eýlenen deri babatda 6,3 göterime, tikin we örme önümleriniň öndürilişinde 9,4 göterime deň boldy. Şonuň ýaly-da, azyk senagatynyň möhüm pudaklary boýunça durnukly ösüş gazanylýar.

Oba hojalygynda 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, gök önümleriň öndürilişiniň 1,1 göterim, bakjanyň öndürilişiniň 8,2 göterim, ýeralmanyň öndürilişiniň 1,7 göterim, miweleriň öndürilişiniň 1 göterim artdy.

Ulaglaryň ähli görnüşleriniň ýük dolanyşygy 12 göterim, ýolagçy dolanyşygy 3,9 göterim artdy.

a tenne

 

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Halkara hasaplaşyklar ulgamynyň ösüşi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe karz edaralaryň ýerine ýetirýän bank hyzmatlarynyň içinde alyş-çalyş amallarynyň göwrümi günsaýyn giňeýär. Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda, alyş-çalyş amallary raýatlaryň şahsy maksatlary, hususan-da, daşary ýurtlarda bilim almaklary, saglyklaryny bejertmekleri, syýahatçylyk hyzmatlaryndan peýdalanmaklary, sarp ediş harytlaryny satyn almaklary üçin geçirilýär.

Raýatlarymyzyň dünýäniň ösen tehnologiýalaryna esaslanýan ygtybarly we amatly şertlerde alyş-çalyş amallaryndan bökdençsiz peýdalanmagy üçin bank ulgamynda hereket edýän elektron töleg ulgamyny kämilleşdirmek we birnäçe täze töleg-hasaplaşyk gurallaryny hödürlemek boýunça işler yzygiderli kämilleşdirilýär. Şu ugurda ýurdumyzyň karz edaralary we olaryň şahamçalary ýüz tutýan müşderilerine halkara töleg ulgamynyň bank kartlary bolan “VISA” we “MasterCard” kartlaryny açyp berýärler.

“MasterCard” we “VISA” halkara töleg ulgamynyň bank kartlary daşary ýurtda okaýan ýaşlar üçin örän amatly şertleri döredýär. Daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň bilim edarasyna degişli töleglerini, şahsy harajatlaryny şeýle-de okuw üçin kitaplary, harytlary we beýleki hyzmatlary üçin tölegleri bank kartlary arkaly töleg terminallarynyň ýa-da internetiň üsti bilen geçirmäge mümkinçilik döredilen. Şeýle-de bu kartlar Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarda syýahatçylyk eden döwründe ýol harajatlaryny tölemäge sarp ediş harytlaryny satyn almaga, myhmanhana töleglerini geçirmäge mümkinçilik berýär. Internet ulgamynyň üsti bilen bolsa, şahsy sarp ediş maksatlary üçin harytlar we hyzmatlar boýunça hasaplaşyklar geçirmäge hem ýardam berýär.

Ýokarda bellenen hyzmatlardan doly we howpsuz peýdalanmak üçin müşderileriň ýerine ýetirmeli käbir howpsuzlyk düzgünleri bar. Ilki bilen kart alan müşderi kartyny, onuň rekwizitlerini (kartyň belgisini, hereket edýän möhletini, bank kartlarynyň hakykylygynyň barlag kodlaryny) hem-de PIN-koduny hiç kime we hiç bir şertlerde ulanmaga bermeli däldir.

Bank kartynyň belgisini we bank kartyny emitirlenen bankynyň telefon belgisini aýratyn kagyza ýazyp almaly we ony haýsy hem bolsa bir ýerde (meselem, resminamalar bilen bile bir ýerde) goýmaly.

Müşderiniň bank hasabynyň göçürmesinde şüpheli ýagdaýlar (ygtyýarsyz ýerine ýetirilen amallar) ýüze çykan halatynda dessine degişli bank edarasyna habar bermeli. Habar banka näçe tiz ýetirilse, kart hasabyna bolan giriş mümkinçiligi şol derejede çalt ýapylýar we pul serişdeleriň goraglylygy üpjün edilýär. 

Bank karty ýitirilen ýagdaýynda, onuň işini togtatmak we täze karty taýýarlatmak mümkindir.

Şu talaby ýerine ýetirmedik ýagdaýynda müşderiniň bank bilen baglaşan şertnamasyna laýyklykda karty ulanmaklygyň hereketini togtatmaklyga Bankyň hukugynyň bardygyny bellemek zerur bolup durýar.

Şeýle hem müşderiniň öyjükli telefonlaryna SMS arkaly bank kartynyň üsti bilen geçirilen amallar hem-de bank karty bilen baglanyşykly täzelikleri habar beriş hyzmaty ýaly amatly mümkinçilikler döredildi. Müşderi özüniň pul serişdeleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen zerur bolmadyk halatynda kartyny togtatmak üçin 0717 belgä BLOCK XXXX täzeden işletmek üçin UNBLOCK XXXX (X-kartyň soňky dört sany) SMS ugratmak hyzmatyndan peýdalanyp biler.

Fiziki şahslaryň milli pula satyn alan daşary ýurt puluny halkara töleg kartlaryna geçirip, daşary ýurtlarda daşary ýurt puluny nagtlaşdyryp, ýurdumyzyň çäklerinde daşary ýurt puluny satyn almak we (ýa-da) satmak geleşikleriniň bikanun amala aşyrylýan ýagdaýlary ýüze çykanda, Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 279-njy maddasynda daşary ýurt puluny satyn almak we (ýa-da) satmak geleşikleriniň bikanun amala aşyrylmagynyň administratiw hukuk bozulmanyň gös-göni obýekti bolan närseleri muzdsuz alyp, binýatlyk mukdaryň on bäşisinden ýigrimi bäşisine çenli möçberde,  administratiw temmisi ulanylandan soň olaryň bir ýylyň dowamynda gaýtadan edilmeginde bolsa administratiw hukuk bozulmanyň gös-göni obýekti bolan närseleri muzdsuz alyp, binýatlyk mukdaryň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli möçberde jerime salynýandygyny bilmeli.

Şu ugurda raýatlarymyzyň maliýe taýdan sowatly bolmaklary örän wajyp bolup, alyş-çalyş amallaryny ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda amala aşyrmak hemmämiziň borjumyzdyr.

Türkmenistanyň bank ulgamynda ornaşdyrylýan döwrebap tehnologiýalar, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmaga we bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilýär. Amatly we çalt hyzmat etmäge gönükdirilen dünýäniň öňdebaryjy banklarynyň döwrebap usuly bolan ykjam bank tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy müşderileriň ösen talaplaryny kanagatlandyrmaga, olaryň ynamyny has-da ýokarlandyrmaga mynasyp goşant goşar.

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ykdysadyýetiň pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň 2017-nji ýylyň geçen dokuz aýy jemi jemlendi

2017-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi, onda ykdysadyýetiň pudaklarynyň we durmuş ulgamynyň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi, döwlet maksatnamasynyň ýerine ýetirilişiniň barşyna garaldy hem-de ýakyn geljek üçin wezipeler kesgitlenildi.

Mejlisde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, aýry-aýry ministrleriň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlaryny diňlenildi, olaryň alyp baran işiniň netijelerine baha berildi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisine Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri, welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary hem-de beýleki ýolbaşçylar çagyryldy.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, maliýe ministri G.Myradowa söz berdi. Ministr Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hem-de 2017-nji ýylyň üç çärýeginde maliýe-býujet ulgamynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi.

Şu ýylyň 9 aýynda esasy maliýe meýilnamasynyň girdeji bölegi 122,3 göterim, çykdajylar bolsa 91 göterim ýerine ýetirildi. Ýanwar-sentýabr aýlarynda Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň umumy möçberiniň 79,6 göterimi durmuş ulgamyna gönükdirildi.

Ýerli býujetiň girdejiler bölegi 9,5 milliard manat, çykdajylar bölegi bolsa 8,7 milliard manat möçberinde ýerine ýetirildi.

Döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän edaralarda aýlyk zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary öz wagtynda hem-de doly möçberde maliýeleşdirildi.

Hormatly Prezidentimiziň kararyna laýyklykda amala aşyrylan işleriň netijesinde, şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynyň jemleri boýunça özara hasaplaşyklar geçirildi.

Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda balans toparlarynyň 130 mejlisi, şol sanda Merkezi balans toparynyň 9 mejlisi, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň balans toparlarynyň 42 mejlisi hem-de welaýatlaryň balans toparlarynyň 79 mejlisi geçirildi. Olaryň barşynda 9 ministrligiň we pudak edaralarynyň hem-de kärhanalaryň we guramalaryň 464-siniň maliýe-hojalyk işlerine seredildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, ykdysadyýetimiziň uzak möhlet üçin durnuklylygyny üpjün etmek maksady bilen, ony diwersifikasiýa ýoly arkaly ösdürmek boýunça işleri dowam etdirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz halk hojalyk toplumynyň pudaklaryny ösdürmegiň täze maksatnamalaryny işläp taýýarlamagy gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitledi. Şunuň bilen birlikde, maýa goýumlarny çekmek hem-de has amatly ugurlar boýunça ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmak we importuň düzümini kämilleşdirmek möhüm ugur bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Strategiki meýilnamalaşdyryş we ykdysady ösüş institutynyň işi bilen baglanyşykly meselelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň dünýäniň hojalyk gatnaşyklary ulgamynda eýeleýän ornuny has-da pugtalandyrmak boýunça ylmy taýdan esaslandyrylan maslahatlary taýýarlamagyň zerurdygyny belläp, bu babatda ministre anyk tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz kiçi we orta telekeçili ösdürmegiň häzirki wagtda esasy wezipeleriň biridigini belläp, bu ugurda degişli çäreleri görmek barada birnäçe görkezmeleri berdi.

Soňra Statistika badaky döwlet komitetiniň başlygy A.Öräýewa ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklarynda şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Maglumatlara laýyklykda, hasabat döwründe pudaklaryň köpüsinde öndürilýän önümleriň möçberleri yzygiderli aptýar.

2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň 9 aýynda tebigy gazyň çykarylyşynyň artyş depgini 7,8 göterime barabar boldy. Bu görkeziji benziniň we dizel ýangyjynyň öndürilişinde 0,2 göterime, çalgy ýaglarynyň öndürilişinde 1,9 göterime, demir önümleriniň öndürilişinde 5,1 göterime, elektrik energiýasynyň öndürilişinde 4,8 göterime, nah matalaryň öndürilişinde 10,2 göterime, eýlenen deri babatda 6,3 göterime, tikin we örme önümleriniň öndürilişinde 9,4 göterime deň boldy. Sementiň öndürilişi 2 million 734,2 müň tonna ýetip, geçen ýylyň 9 aýynyň derejesinde boldy. Şonuň ýaly-da, azyk senagatynyň möhüm pudaklary boýunça durnukly ösüş gazanylýar.

Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysy oba hojalygynda gazanylan netijeler barada hasabat berip, 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, gök önümleriň öndürilişiniň 1,1 göterim, bakjanyň öndürilişiniň 8,2 göterim, ýeralmanyň öndürilişiniň 1,7 göterim, miweleriň öndürilişiniň 1 göterim artandygyny habar berdi.

Ulaglaryň ähli görnüşleriniň ýük dolanyşygy 12 göterim, şol sanda awtomobil ulagy boýunça 4,6 göterim, demir ýol ulaglary boýunça 2,6 göterim artdy. 9 aýda jemi ýolagçy dolanyşygy 3,9 göterim, şol sanda awtomobil ulagy boýunça 3,5 göterim, howa ulagy boýunça 10,7 göterim artdy. Aragatnaşyk ulgamynda ilata edilýän hyzmatlar üçin girdejileriň möçberleri ýokarlandy.

Eksport görkezijiler boýunça hem habar berildi. Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda eksportuň möçberi 2016-njy ýylyň degişli döwrüne görä 7,9 göterim köpeldi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, statistika edaralarynyň durmuş-ykdysady özgertmeleri geçirmeginiň, ýurdumyzyň düzümleýin we maýa goýum syýasatyny üýtgedip guramagyň möhümdigini belledi. Döwlet Baştutanymyz hödürlenýän statistiki maglumatlaryň takyk bolmalydygyny hem-de ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň görkezijilerini toplumlaýyn we içgin seljermegiň esasynda taýýarlanylmalydygyny nygtady. Milli Liderimiz bu edaranyň işiniň döwrüň talaplaryna laýyklykda hem-de ýurdumyzyň ösüşiniň strategiýasyny nazara almak arkaly guralmalydygyny belläp, Statistika baradaky döwlet komitetiniň ýolbaşçysyna bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra ykdysadyýet we ösüş ministri B.Bazarow gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Geçirilen seljermelere laýyklykda, hasabat döwründe maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge gönükdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 39,4 milliard manat bolup, onuň 48 götirimi önümçilik, 52 götirimi bolsa durmuş we medeni maksatly binalaryň gurluşugyna gönükdirildi.

"Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etrapdaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasynyň" çäklerinde, 1 milliard 410,1 million manatlyk maýa goýum serişdeleri özleşdirildi. Ahal welaýaty boýunça bu görkeziji 461,4 million manada, Balkan welaýaty boýunça 121,2 million manada, Daşoguz welaýaty boýunça 366,1 million manada, Lebap welaýaty boýunça 319,5 million manada, Mary welaýaty boýunça bolsa 141,9 million manada deň boldy.

Şeýle hem hasabat döwründe bu maksatnamanyň çäklerinde 1 hassahana we 1 saglyk öýi, 1 orta mekdep, 808,4 inedördül metr ýaşaýyş jaýlary guruldy. Inženerçilik ulgamlarynyň we ugurdaş desgalaryň 430,9 kilometri, 2588,8 kilometr aragatnaşyk ulgamy çekildi. Häzirki döwürde medeni-durmuş maksatly desgalaryň 64-siniň, suw arassalaýjy desgalaryň 30-synyň, 2167,7 kilometrlik inženerçilik ulgamlarynyň, 388,9 müň inedördül metr meýdany bolan ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy dowam edýär.

Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik we eksport kuwwatlyklarynyň möçberlerini artdyrmak boýunça döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň barşy barada hasabat berildi. Häzirki döwürde 8 desganyň gurluşygy tamamlandy, olaryň 74-sinde bolsa işler dowam edýär. 39 taslama-çenlik resminamalary taýýarlanylýar we degişli guramaçylyk işleri alnyp barylýar.

Hasabat döwründe jemi 42 sany döwlet emlägi hususylaşdyryldy hem-de döwlet býujetine 52,9 million manat serişde geçirildi. Şeýle hem şu döwürde döwlet emläginden alnan kärende tölegi 96,2 million manada deň boldy.

Ministrlik tarapyndan 2017-nji ýylyň 1-nji oktýabry ýagdaýyna Türkmenistanyň Edara görnüşindäki taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawyna jemi 525 sany edara görnüşindäki taraplar hasaba alyndy. Şu geçen döwürde ministrligiň intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugynyň umumy güwänama işinden jemi 8,5 million manat serişde döwlet býujetine gelip gowuşdy. Degişli döwürde oýlap tapyşlaryň jemi 25 birligi, senagat nusgalarynyň 23 birligi we haryt nyşanlarynyň 457 birligi döwlet sanawynda bellige alyndy.

Hormatly Prezidentimiz döwlet hem-de milli maksatnamalarynda bellenilen ähli wezipeleriň, ilkinji nobatda bolsa, dürli maksatly binalaryň we desgalaryň gurluşygynyň öz wagtynda ýerine ýetirilmeginiň möhümdigine ünsi çekip, bu wezipeler bilen baglanyşykly meseleleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň welaýatlarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäreleriň durmuşa geçirilişiniň ýokary depginlerini üpjün etmek boýunça ministre birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ýurdumyzyň Merkezi bankynyň başlygy M.Annadurdyýew bank edaralarynda şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ýerine ýetirilen hyzmatlar üçin ministrlikleriň we pudak edaralarynyň hasabyna daşary ýurt pulunyň gelip gowuşmagy boýunça meýilnamanyň amala aşyrylyşy barada hasabat bermek bilen, Merkeziň bankyň ýolbaşçysy bu görkezijiniň geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 111,96 göterime deň bolandygyny, meýilnamanyň bolsa 125,02 göterim derejesinde ýerine ýetirilendigini habar berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiziň düzümleriň işini kämilleşdirmek doýunça bank edaralarynyň öňünde goýan wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen durmuşa geçiriýän giň möçberli çäreler barada hasabat berildi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, bank edaralarynyň öňünde durýan esasy wezipeleriň puluň hümmetsizlenmegini görkezilen derejede saklamakdan, ýurdumyzyň ykdysadyýetini pul serişdeleriniň dolanyşygyny kadalaşdyrmagyň we oňa gözezgçiligi güýçlendirmegiň hasabyna zerur bolan serişdeler bilen üpjün etmekden ybaratdygyny belledi. Halk hojalygy toplumynyň dürli pudaklary üçin ykdysady taýdan bähbitli taslamalara ülgamlaýyn esasda seljermeleri amala aşyrmagyň we hususy düzümlerer berilýän karz serişdeleriniň ulanylyşyna gözegçiligi güýçlendirmegiň zerurdygyny belläp, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu babatda Merkezi bankyň ýolbaşçysyna birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýygnananlara ýüzlenip, öz döwründe ýurdumyzyň ykdysadyýetini üýtgedip guramak, şäher we oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak, önümçilik degalaryny giň gerim bilen gurmak boýunça tutumly işleriň başlanandygyny belledi.

Soňky ýyllarda «Awaza» Milli syýahatçylyk zolagy, Olimpiýa şäherjigi, zawodlar we fabrikler, demir hem-de awtomobil ýollary, sebitde iri köprüler, Aşgabatda we ýurdumyzyň beýleki şäherlerinde howa menzilleri, köp sanly mekdepler, çagalar baglary we aýlawlar, sport toplumlary ýaly iri desgalaryň gurluşygy tamamlandy.

Giň gerimli bu gurluşyklar hem-de pudaklary ösdürmek bilen bagly meseleleri netijeli çözmek üçin biz Ykdysadyýet we ösüş ministrligini döretdik. Bellenen ösüş maksatnamalarynyň ählisi diýen ýaly tamamlanan häzirki döwürde, indi bu Ministrligiň zerurlygy aradan aýrylýar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz Maliýe hem-de Ykdysadyýet we ösüş ministrliklerini birleşdirmek, onuň binýadynda Maliýe we ykdysadyýet ministrligini döretmek kararyna gelendigini aýtdy we täze düzümiň esasy wezipelerini hem-de işiniň ugurlaryny kesgitledi. Ykdysady ösüşiň depginini güýçlendirmegi üpjün etmegiň örän möhüm we zerur şerti hasaplanýan maýa goýumlaryny ykdysadyýete çekmek, ykdysady we maliýe düzümlerini döwrebap ýagdaýa getirmek hem-de diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, olaryň dünýä bazarlarynda bäsleşige ukyplylygyny ýokarlandyrmak onuň işiniň möhüm ugurlarynyň hatarynda görkezildi.

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň maddalaryna laýyklykda bazar özgertmelerini – hususy eýeçilige geçmegi dowam etmek zerurdyr. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz bu işiň ykdysadyýetiň önüm öndürýän pudaklarynda, ilkinji nobatda bolsa, oba hojalygynda, senagatda we onuň esasy pudaklarynda uly orny eýelemelidigini, munuň üçin berk hukuk binýadynyň döredilmelidigini nygtady. Eýeçilik hukuklarynyň ýuridik kadalarynyň we kepillendirmeleriniň netijeli ulgamyny emele getirmek hem-de şonuň esasynda hususyýetçileriň güýçli synpyny döretmegi üpjün etmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi. Ykdysadyýetimiziň bäsleşige ukyply bolmagyny we eksport mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin, ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek, şeýle hem elektron senagatyny ösdürmek boýunça alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de dowam etmek wajypdyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, milli pulumyzy we ýurdumyzda maliýe ýagdaýyny durnukly saklamak maliýe toplumynyň öňünde durýan möhüm wezipedir.

Soňra döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligini döretmek hem-de onuň meseleleri hakyndaky resminama gol çekdi.

Milli Liderimiz O.Gurbannazarowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalarynyň meseleleri boýunça orunbasarynyň borçlaryny hem wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşatdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ykdysady, bank we halkara maliýe guramalarynyň meseleleri boýunça orunbasary wezipesine G.Myradow bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz maliýe we ykdysadyýet ministri wezipesine Batyr Bazarowy belledi hem-de oňa ministriň orunbasarlary wezipesine işbaşarjaň, mynasyp adamlary hödürlemegi tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine gatnaşyjylara ýüzlenip, ähli düzümleriň öňünde şu ýylyň ahyryna çenli durýan gaýragoýulmasyz wezipelere ünsi çekdi. Ýylyň ahyryna çenli az wagt galdy. Galan döwürde biz şu ýyl üçin göz öňünde tutan işlerimiziň ählisini üstünlikli tamamlamak möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Myradowa beýleki wise-premýerler bilen bilelikde täze ýylyň Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamak bilen bagly ýene-de bir gezek maslahat geçirmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz şeýle hem ýurdumyzyň baş maliýe resminamasynyň taslamasyny taýýarlamak işi tamamlanandan soň, ony Türkmenistanyň Mejlisiniň garamagyna ibermek barada görkezme berdi. Döwlet býujetinde Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, 2018-nji ýylda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini, şeýle hem beýleki durmuş tölegleriniň birnäçesiniň möçberlerini ýokarlandyrmagy göz öňünde tutmaly diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M. Babaýew ýangyç-energetika toplumynda geçen 9 aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hem-de “Türkmenistanyň Nebitgaz toplumyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamasyny” durmuşa geçirmegiň barşy barada hasabat berdi. Nebiti we gaz kondensatyny çykarmak, uglewodorod serişdelerini gaýtadan işlemek babatda ýerine ýetirilen işleriň görkezijileri barada aýdyldy. Benzin öndürmek boýunça meýilnama 106,7 göterim, dizel ýangyjy boýunça- 103,5 göterim, polipropilen önümçiliginiň meýilnamasy 111,1 göterim, çalgy ýaglarynyňky -102,1 göterim, suwuklandyrylan gaz öndürmegiň meýilnamasy 113,9 göterim berjaý edildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, tebigy we ugurdaş gazy çykarmagyň ösüş depgini 107,8 göterime, “mawy ýangyjyň” eksportunyň ösüş depgini 108,1 göterime, maýa goýumlary özleşdirmegiň ösüş depgini 113,3 göterime deň boldy.

Gazylyp çykarylýan nebitiň möçberini artdyrmak maksady bilen, “Türkmennebit” döwlet konserni tarapyndan 2018-2024-nji ýyllar aralygynda goşmaça nebit çykarmak, hem-de şu döwürde Demirgazyk Goturdepe, Altyguýy, Uzynada ýaly täze açylan ýataklary özleşdirmek bilen nebitiň möçberini artdyrmak boýunça geologiýa-tehniki çäreleriň meýilnamasy işlenip taýýarlanyldy.

Wise-premýer Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygy hakynda hem hasabat berdi. Şol işler tassyklanan tertipnama laýyklykda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň gaz, geologiýa we nebit pudaklarynyň yzygiderli ösüşine gönükdirilen energetika syýasatyny durmuşa geçirmegiň aýratyn möhüm ugurlaryna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, nebiti we gazy gaýtadan işlemekden alynýan önümleriň möçberini ýokarlandyrmaga, ýurdumyza maýa goýum işlerini çekmegi işjeňleşdirmäge, özygtyýarly Watanymyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşi boýunça maksatnamany üstünlikli ýerine ýetirmek üçin zerur çäreleri görmäge ünsi güýçlendirmelidir. Milli Liderimiz Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň we beýleki ugurlaryň gurluşygynyň yzygiderli gözegçilikde saklanmalydygyny belledi.

Hormatly Prezidentimiz ýangyç-energetika toplumyda alnyp barylýan guramaçylyk işlerinde käbir kemçilikleriň bardygyna ünsi çekip, bu ugurda ozal berlen tabşyryklary ýerine ýetirmek çärelerini işjeňleşdirmegi wise-premýerden talap etdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän senagat toplumynda şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Senagat ministrligi boýunça hasabat döwründe öndürilen önümleriň meýilnamasy 108,7 göterim ýerine ýetirildi.

Dokma senagaty ministrligi boýunça dokuz aýda öndürilen önümleriň meýilnamasy 110,2 göterim ýerine ýetirildi.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça geçen dokuz aýyň önümçilik meýilnamasy 101,2 göterim ýerine ýetirildi.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça dokuz aýyň dowamynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 102,6 göterim ýerine ýetirildi.

Döwlet balyk hojalygy komiteti boýunça hasabat döwründe önüdrilen önümleriň umumy möçberi 6 million 920 müň manada barabar bolup, meýilnama 107,4 göterim ýerine ýetirildi we ösüş depgini 9,6 göterim üpjün edildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, önümçilik kuwwatyny pugtalandyrmaga, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de daşary bazarlarda bäsdeşlige ukyply önümleriň öndürilişini artdyrmaga gönükdirilen senagat pudaklaryny ösdürmegiň maksatnamalaryny yzygiderli durmuşa geçirmegiň wajypdygyny aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň oba hojalyk pudagyny zerur bolan mineral dökünleri bilen öz wagtynda we doly möçberde üpjün etmek baradaky önümçilik tabşyryklaryny ýerine ýetirip bilmeýändigini belläp, Ş.Meretliýewi «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşadýandygyny we bu wezipä N.Nyýazlyýewi belleýändigini aýtdy.

Daşary ýurtlara iberilýän önümleriň möçberleriniň azalmagyna ýol berendikleri üçin, senagat ministri A.Tuýliýewe we dokma senagaty ministri N.Gaýlyýewe käýinç yglan edildi.

Milli Liderimiz Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, “Türkmenhaly” döwlet birleşigini hususylaşdyrmak barada karara gelendigini aýdyp, degişli resminama gol çekdi hem-de şunuň bilen baglylykda, Maliýe we ykdysadyýet ministrligine bu ugurda bäsleşikleri geçirmegi hem-de onuň täze düzümi baradaky ähli zerur resminamalary taýýarlamagy tabşyrdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow senagat toplumynyň ähli ýolbaşçylaryna bazar ykdysadyýetine geçmegiň depginini gowşadandyklaryny duýduryp, ýurdumyzyň telekeçilik düzümini giňden çekmegiň hasabyna bu ulgamy giňeltmek boýunça işleri işjeňleşdirmegi, ony ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli pudaklaryny ýokary götermek üçin esasy göreldeli pudaga öwürmegi talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow gözegçilik edýän ulag we aragatnaşyk pudaklarynda 2017-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Umuman, ulag-aragatnaşyk toplumy boýunça hasabat döwründe hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 101 göterim berjaý edildi. Şunda, ösüş depgini 104 göterime barabar boldy.

Demirýol ulaglary ministrligi boýunça ýük daşamagyň we ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini degişlilikde 103 göterime we 100,1 göterime deň boldy.

Awtomobil ulaglary ministrligi boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 100 göterime barabar boldy. Bu görkeziji ýük daşamakda 103 göterime, ýolagçy gatnatmakda bolsa 101,1 göterime deň boldy.

Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda Aragatnaşyk ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 104 göterime barabar boldy. Şu döwürde ilatyň isleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen, ýurdumyzda 375 müň telefon nokatlary, şol sanda 351 müň ykjam we 24 müň ýerli telefon nokatlary oturdylyp, bu baradaky meýilnama 216 göterim ýerine ýetirildi.

“Türkmenhowaýollary” gullugy boýunça şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen hyzmatlaryň ösüş depgini 129 göterime deň boldy. Bu görkeziji ýük daşamakda we ýolagçy gatnatmakda degişlilikde 120 göterime we 108 göterime barabar boldy.

Hasabat döwründe Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy boýunça ýerine ýetirilen işleriň ösüş depgini 108 göterime deň boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Türkmenistanyň ulaglar ulgamynyň önümçilik kuwwatlyklarynyň ýük daşamagyň we ýolagçy gatnatmagyň şol sanda ýurdumyzyň çäginden geçýän üstaşyr ýükleriň möçberleriniň artdyrylmagyny üpjün edýän mümkinçilikleriň az däldigini belledi. Häzirkizaman ulag we üstaşyr düzüminiň döredilmegi, oňa täze çäkleriň çekilmegi diňe bir ýük dolanyşygynyň möçberleriniň artýandygy babatda däl, eýsem, ählumumy ösüşiň meýillerine, gadymy türkmen topragynyň medeniýetleriň çatrygy hökmündäki taryhy wezipesini ýerine ýetirmek meselelerine doly kybap gelýär.

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ulag-aragatnaşyk ulgamyny döwrebap derejede ösdürmegiň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýeriň bu ugurda alyp barýan guramaçylyk işlerine nägilelik bildirdi. Aýratyn-da, Demir ýol ulaglary ministrligi hem-de Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy ýük daşamak boýunça bellenilen tabşyryklary ýerine ýetirip bilmedi.

Döwlet Baştutanymyz häzire çenli degişli düzümleriň işini gowulandyrmak boýunça teklipleriň taýýarlanylmandygyny aýdyp, bu ugurda alnyp barylýan işleri gyssagly düzetmegi wise-premýerden berk talap etdi. Hormatly Prezidentimiz ýylyň jemleri boýunça ýagdaý üýtgemese, degişli çäreleriň görüljekdigini duýdurdy.

Şeýle hem Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow demir ýol ulaglary ministri D.Bäşimowa ýolagçylary gatnatmagyň we ýük daşamagyň möçberiniň, aragatnaşyk ministri B.Öwezowa bolsa aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçberiniň azalmagyna ýol berendikleri üçin käýinç yglan etdi we degişli resminamalara gol çekdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz A.Atamyradowy Türkmenistanyň demir ýol ulaglary ministriniň orunbasary wezipesine bellemek hakyndaky Karara gol çekdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew Aşgabat şäherini ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler hem-de gözegçilik edýän pudaklarynda ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Hasabat döwründe bahasy 4 milliard 584 million 300 müň amerikan dollaryna barabar bolan dürli maksatly binalaryň we desgalaryň 927-si ulanmaga berildi. Ýylyň ahyryna çenli iri desgalaryň 338-sini ulanmaga bermek meýilleşdirilýär.

Ýanwar-sentýabr aýlarynda Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň umumy möçberi 322 million 721 müň manatdan gowrak bolup, meýilnama 100 göterim ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 132,5 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň umumy möçberi 117 million 917 müň manada deň bolup, meýilnama 103 göterim ýerine ýetirildi we ösüş depgini 100,3 göterime barabar boldy.

Energetika ministrligi boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň umumy möçberi 836 müň 462 müň manatdan gowrak bolup, meýilnama 109,9 göterim ýerine ýetirildi we ösüş depgini 101,6 göterim üpjün edildi.

Hasabat döwründe jemi 18 milliard 360 million 611 müň kWt sagat elektrik energiýasy öndürilip, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 103,8 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Elektrik energiýasynyň eksporty 2 milliard 870 million 835 müň kWt sagada deň bolup, 103,2 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Jemagat hojalygy ministrliginiň ýanwar-sentýabr aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň hem-de hyzmatlarynyň möçberi 207 million 808 müň manatdan gowrak bolup, meýilnama 110,4 göterime, ösüş depgini 112,5 göterime deň boldy.

“Türkmenawtoýollary” döwlet konserni boýunça öndürilen önümiň we ýerine ýetirilen işleriň hem-de hyzmatlaryň umumy möçberi 543 million 84 müň manada deň bolup, meýilnama 102,5 göterim ýerine ýetirildi we 101,2 göterim ösüş depgini gazanyldy.

Wise-premýer, Aşgabat şäherini mundan beýläk-de abadanlaşdyrmagyň, ösen şäher düzümini kemala getirmegiň esasy meseleleri barada hasabat berip, ýol-ulag düzümini täzelemek we birnäçe desgalary gurmak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýer D.Amangeldiýewe, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň beýleki orunbasarlaryna hem-de Aşgabat şäheriniň häkimine ýüzlenip, paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işlerine berk gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy. Milli Liderimiz şu ýyl üçin göz öňünde tutulan ähli desgalaryň, aýratyn-da, ýaşaýyş jaýlarynyň hem-de durmuş maksatly desgalaryň bellenen wagtynda we ýokary hilli gurlup, ulanmaga berilmegini üpjün etmegiň hem-de geljek ýyl üçin maýa goýum maksatnamasyna ýene-de bir gezek düýpli seretmegiň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň häkimine paýtagtymyzda alnyp barylýan ähli işleriň depginini çaltlandyrmagy, geljek ýylda bu ugurda edilmeli işleri seljermegi tabşyrdy. Milli Liderimiz ak mermerli paýtagtymyz Aşgabady ösdürmäge, öňküsi ýaly, ýene-de aýratyn üns beriljekdigini belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary Ç.Ahmedowy ministriň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmekden boşatmak, S.Selimowy Türkmenistanyň gurluşyk we binagärlik ministriniň orunbasary wezipesine belläp, onuň üstüne gurluşyk we binagärlik ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmegi ýüklemek hakyndaky Kararlara gol çekdi.

Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz S.Selimowy başga işe geçmegi sebäpli, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmak, Ş.Goçmyradowy Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmak, A.Ataýewi özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynyň häkimi wezipesinden boşatmak, R.Hydyrowy Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Türkmenistanyň jemagat hojalygy ministriniň orunbasary wezipesinden boşatmak hakyndaky Permanlara gol çekdi.

Soňra Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy Ç.Gylyjow Aşgabat şäherinde desgalaryň gurluşygynda ýol berilýän kemçilikler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ykdysady, syýasy, medeni durmuşyň, sportuň we syýahatçylygyň merkezi hökmünde ýurdumyzyň baş şäherini toplumlaýyn ösdürmegiň taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglanyşykly ähli meseleleri berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz paýtagtymyzyň düzümini döwrebaplaşdyrmaga, has oňaýly ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyna, şäheriň ekologiýa abadançylygyna aýratyn üns bermegiň zerurdygyny aýdyp, bu babatda seljerme işlerini dowam etmek barada degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow söwda toplumynda şu ýylyň 9 aýynda ýerinei ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Söwda we daşar ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça haryt dolanyşygynyň möçberi 3 milliard 503,7 million manada barabar boldy. Şol sanda bölek söwdanyňky 1 milliard 290,8 million manada, lomaý söwdanyňky 2 milliar 212,9 million manada deň boldy. 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bu görkezijilder degişlilikde 14,6 göterim we 2,7 göterim artdy.Öndürilen önümleriň mukdary 202 million manada deň bolup, onuň önümçiligi 1,9 göterim ýokarlandy.

Döwlet haryt-çig mal biržasy boýunça hasabat döwründe 185 söwda geleşikleri geçirildi. Olaryň barşynda jemi 17 milliard 739,6 million manada deň bolan 13 müň 86 şertnama hasaba alyndy. Olaryň esasy bölegi eksport-import geleşiklerinden ybarat boldy. Umumy gazanylan girdejileriň mukdary 59,49 million manada deň bolup, bu baradaky meýilnama 141,5 göterim ýerine ýetirildi.

Söwda-senagat edarasy boýunça şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralgynda 13,3 million manatlyk hyzmatlar ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça 9 aýyň dowamynda bahasy 639,3 million manada barabar senagat önümleri öndürildi we olaryň möçberleri 36,3 göterim artdy. Şunda, oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişi 953,9 million manat artdy we ol 42,6 göterim ýokarlandy. Ýerine ýetirilen gurluşyk-gurnama işleriniň möçberi 4 milliard 640,1 million manada barabar boldy. Söwda dolanyşygynyň mukdary 8 milliard 708,9 million manada deň bolup, ol 7,5 göterim ýokarlandy. Hyzmatlar ulgamynda 748 million manatlyk iş ýerine ýetirildi we onuň ösüşi 12,8 göterim derejesinde boldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Söwda-senagat edarasynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz düzümiň işini kämilleşdirmek üçin netijeli çäreleri amala aşyrmagyň möhümdigini belläp, bu babatda birnäçe tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz ýakyn wagtda giň möçberli dabaralaryň geçirilmeginiň meýilleşdirilendigini belläp, baýramçylyk günlerinde bazarlarda we söwda dükanlarnda senagat hem-du azyk harytlarynyň bolçulygynyň üpjün edilmelidigini tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň olrunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän düzümlerinde şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer bilim ulgamyndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berip, Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Jemagat hojalygy institutynyň binalar toplumynyň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň himiýa fakultetiniň täze binasynyň, her biri 600 orunlyk umumybilim berýän mekdepleriň 3-siniň, Aşgabatda 750 orunlyk iki mekdebiň, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynda 500 orunlyk mekdebiň dabaraly ýagdaýda açylandygyny aýtdy.

Hasabat döwründe şu ýyl üçin meýilleşdirilen okuw kitaplarynyň we gollanmalaryň 156-sy neşir edildi.

Ýurdumyzyň zehinli mekdep okuwçylary halkara ders we taslama olimpiadalaryna gatnaşyp, 80 medal, şol sanda 11 altyn, 25 kümüş we 44 bürünç medal eýelediler. Türkmen talyplary şu döwürde jemi 21 medala mynasyp boldy. Şolaryň 4-si altyn, 6-sy kümüş we 11-si bürünç medallardyr. Mundan başga-da, mekdep okuwçylary, ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplary halkara Internet bäsleşiklerine gatnaşyp, degişlilikde 141 medal we 151 medal gazandy. Şeýle hem baýrakly orunlaryň 18-sine, dürli derejedäki diplomlara mynasyp boldular.

Paýtagtymyzda ýaş zehinleriň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” baýragy ugrunda her ýylda geçirilýän bäsleşigiň çäklerinde guralýan “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” aýdym-saz bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Onuň ýeňijilerine ýörite baýraklar hem-de döwlet Baştutanymyzyň adyndan diplomlar, gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Wise-premýer milli saglygy goraýyş ulgamynda geçirilen işleriň netijeleri barada aýdyp, Aşgabatda 1-nji sentýabrda Halkara endokrenologiýa we hirurgiýa merkeziniň ulanylmaga berlendigini aýtdy.

Döwlet meýletin lukmançylyk ätiýaçlandyrmasyndan gelip gowşan serişdeleriň möçberi boýunça ösüş depgini 108 göterime, ýerlenen önümler we ýerine ýetirilen hyzmatlar boýunça ösüş depgini 111 göterime, derman önümçiligi boýunça ösüş depgini 103 göterime deň boldy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary sport ulgamynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy baradaky meselä geçip, 2017-nji ýylyň 17-27-nji sentýabry aralygynda Aşgabatda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçendigini belledi. Onuň maksatnamasyna sportuň 21 görnüşi boýunça bäsleşikler girizildi. Bu abraýly ýaryşlar öz taryhynda has giň möçberli boldy. Oňa Aziýa ýurtlarynyň türgenleri bilen bir hatarda, Okeaniýa döwletleriniň hem-de bosgunlaryň ýygyndy toparynyň wekilleri gatnaşdy.

Ýurdumyzyň türgenleri bu ýaryşlarda jemi 245 medal, şol sanda 89 altyn, 70 kümüş we 86 bürünç medal eýeläp, uly üstünlik gazandylar. Netijede, Türkmenistanyň milli ýygyndysy V Aziýa oýunlarynyň umumy toparlaýyn hasabynda öňdeligi eýeledi.

Hasabat döwründe ýurdumyzda içerki ýaryşlaryň 161-si we köpçülikleýin sport çäreleriniň 100-si geçirildi. Türkmen türgenleri halkara bäsleşikleriniň 99-syna gatnaşyp, jemi 731 medal, şol sanda 242 altyn, 223 kümüş we 266 bürünç medal eýelediler. Munuň özi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 241 medal köpdür.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilişiniň meselelerine ünsi çekdi. Milli Liderimiz wise-premýere bu oýunlary taýýarlamakda we geçirmekde gazanylan tejribeleri, olaryň netijelerini jikme-jik seljermegi, tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz wise-premeýere hem-de ylym-bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, göz öňünde tutulan özgertmeleriň maksatnamalaryna laýyklykda, bu ulgamlaryň ähli basgançaklarynyň ähli maddy-enjamlaýyn we ylmy-usulyýet binýadyny kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işleri mundan beýäk-de dowam etmegi tabşyrdy.

Soňra ýurdumyzyň bilim ministri P.Agamyradow şu döwürde edilen işler barada hasabat berdi. Ministr ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyny hasaba almak bilen, Türkmenistanyň “Bilim hakynda” Kanunyna laýyklykda, şeýle hem ilata ministrlik tarapyndan edilýän tölegli bilim hyzmatlaryny giňeltmek maksady bilen bu ulgamdaky özgertmeleri mundan beýläk-de işjeňleşdirmek boýunça teklipleriň taýýarlanandygyny habar berdi.

Häzirki döwürde ýurdumyzda orta hünär okuw mekdepleriniň 42-si hereket edýär. Olaryň 22-si Döwlet býujetiniň hasabyna maliýeleşdirilýär, 20-si bolsa hojalyk hasaplaşygy esasynda işleýär. Şunuň bilen birlikde, paýtagtymyzda we welaýatlarda maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdepleriniň 6-sy hereket edýär. Olarda esasan hojalyk hasaplaşygynda işleýän kärhanalar üçin hünärmenleriň taýýarlanylýandygyny nazara alyp, bu okuw mekdeplerinde 2018-2019-njy okuw ýylyndan başlap sapaklary tölegli esasda ýola goýmagyň maksada laýyk boljakdygy bellenildi.

Şeýle hem ministr döwlet Baştutanymyzyň yzygiderli edýän atalyk aladasy netijesinde, Türkmenistanda ýaş nesilleriň abadan durmuşy we sazlaşykly ösüşi üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini belledi. Olaryň ygtyýarynda ähli amatlyklary özünde jemleýän döwrebap çagalar baglary bar. Şunuň bilen baglylykda, körpeleriň çagalar baglarynda saklanmagy üçin ene-atalaryň aýlyk töleginiň möçberlerine täzeden garamak boýunça teklip hödürlenildi. Häzirki döwürde bu töleg umumy degişli çykdajylaryň 2,5 göterimine barabar bolup durýar. Häzirki zamanyň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ýokarda görkezilen tölegi 80 manat möçberinde girizmek teklip edilýär. Munuň özi umumy çykdajylaryň 25 göterimine barabardyr. Durmuş goraglylygyna mätäç maşgalalar üçin bu babatda dünýä tejribesinde degişli ýeňillikler göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz ösüp barýan ýaş nesilleriň bilimi we terbiýesi bilen baglanyşykly meseleleriň döwletimiziň mundan beýläk-de hemişelik üns merkezinde saklanjakdygyny aýdyp, bu ulgamda ýaýbaňlandyrylan özgertmeleri durmuşa geçirmek, geljekki ugurlary nazara almak bilen, öňde durýan wezipeleriň çözgüdine toplumlaýyn çemeleşmeleri üpjün etmek boýunça anyk görkezmeleri berdi.

Milli Liderimiz teklipleri makullap, meýilleşdirilen özgertmeleriň mazmunyny we maksadyny raýatlara ýetirmek üçin degişli düşündiriş işlerini guramagy üpjün etmek barada degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Soňra saglygy goraýyş we derman senagaty ministri N.Amannepesow ýolbaşçylyk edýän ulgamynda alnyp barylýan işler barada hasabat berip, “Saglyk” döwlet maksatnamasyna hem-de Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, şäherlerde we obalarda innowasion tehnologiýalar bilen üpjün edilen täze hassahanalaryň hem-de şypahanalaryň, Saglyk öýleriniň yzygiderli gurlup ulanylmaga berilýändigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, “Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakynda” we “Derman üpjünçiligi hakynda” Türkmenistanyň Kanunlary esasynda ýurdumyzyň saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de ösdürmek maksady bilen, ilata edilýän saglygy goraýyş hyzmatlaryny kämilleşdirmek hakyndaky Kararyň taslamasynyň taýýarlanandygy barada habar berildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň saglygy hakdaky aladanyň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini belläp, hödürlenen kararyň taslamasyny makullady we jemgyýetçilik guramalary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleri bilen bilelikde şu resminamadan gelip çykýan düzgünleri ilata düşündirmek boýunça degişli işleri guramagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz saglygy goraýyş ulgamyny mundan beýläk-de döwrebaplaşdyrmak, lukmançylyk ylmynyň öňdebaryjy gazananlaryny tejribä giňden ornaşdyrmak, keseli anyklaýşyň döwrebap usullaryny öwrenmek hem-de ulanmak, dürli keselleri anyklamak we bejermek boýunça toplumlaýyn çäreleri görmegiň zerurdygyny belläp, bu ulgamda netijeli tejribe alyşmak maksadynda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ysnyşykly gatnaşyklary ýola goýmak babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew gözegçilik edýän düzümlerde şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, milli baýramçylyklara hem-de durmuş-medeni maksatly desgalaryň açylyşyna bagyşlanan dürli çäreleriň geçirilişi barada hasabat berdi.

Ýurdumyzda Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň çäklerinde guralýan çäreler dowam edýär. Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen medeniýet ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy üstünlikli amala aşyrylýar. Ýylyň başyndan bäri daşary ýurtlaryň birnäçesinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri geçirildi. Aşgabat şäherinde türkmen halkyny dostlukly ýurtlaryň medeniýeti we sungaty bilen tanyşdyrmaga gönükdirilen döredijilik çäreleri guraldy. Olaryň hatarynda geçen hepdede geçirilen Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günlerini görkezmek bolar. Hasabat döwründe kinofilmleriň görkezilişi, şekillendiriş sungatynyň sergileri hem-de daşary ýurtlaryň medeniýet işgärleriniň çykyşlary-da guraldy.

Ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň wekilleri dürli çärelere gatnaşmak üçin daşary ýurtlarda iş saparlarynda boldular.

Teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň işini kämilleşdirmek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Ýanwar aýyndan bäri muzeýlere 385 müňe golaý adam baryp gördi. Munuň özi geçen ýylyň degişli döwründäkisinden ep-esli köpdür.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy boýunça haryt öndürmegiň möçberi 106 million 871 müň manada deň bolup, meýilnama 136,5 göterim ýerine ýetirildi. Kitap önümleriniň 350 görnüşi çap edildi. Türkmenistanyň neşir önümleri halkara sergilerde ýokary baha mynasyp boldy.

Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň maliýe-hojalyk işinden alnan umumy girdeji 31 million 70 müň manatdan gowraga deň boldy. Ýylyň başyndan bäri 101,5 müň syýahatça hyzmat edildi.

Ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň many-mazmunyny we ähmiýetini düşündirmek, dünýä bileleşigini Türkmenistanyň dürli ulgamlarda gazanýan üstünlikleri bilen tanyşdyrmak boýunça yzygiderli işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, medeniýet ulgamyny hem-de köpçülikleýin habar berişg serişdelerini döwrüň talabyna laýyklykda mundan beýläk-de ösdürmegiň wajypdygyny belledi we bu babatda wise-premýere anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllygy hem-de Bitaraplyk güni mynasybetli geçiriljek çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň zerurdygyny belledi. Milli Liderimiz welaýatlaryň ählisinde, şäherlerde hem-de obalarda baýramçylyk çärelerini, sungat ussatlarynyň çykyşlaryny guramagyň, metbugatda hem-de teleradioýaýlymlarda eziz Watanymyzyň gazanýan üstünliklerini giňden beýan etmegiň wajypdygyny nygtady.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň barşynda G.Annakowany “Adalat” gazetiniň baş redaktorynyň orunbasary wezipesine bellemek, G.Myradalyýewi Türkmenistanyň medeniýet ministriniň orunbasary wezipesine belläp, ony Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesinden boşatmak hakyndaky kararlara gol çekdi.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa milli parlamentiň şu ýylyň 9 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri barada habar berdi.

Şu döwürde milli parlamentiň mejlisleriniň dowamynda Türkmenistanyň kanunlarynyň we Mejlisiň kararlarynyň birnäçesi kabul edildi. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň sazlaşykly ösüşiniň kanunçylygynyň üpjün edilmegine hem-de döwletara gatnaşyklarynyň ösdürilmegine gönükdirilen kanunçylyk taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär.

Halkara hyzmatdaşlygyny we parlamentara gatnaşyklary ösdürmek maksady bilen, Mejlisiň deputatlary halkara çärelerine we maslahatlaryna gatnaşdylar. Olar kanun çykaryjylyk babatda halkara tejribesini öwrenmek üçin daşary ýurtlarda gulluk saparlarynda boldular.

Ýylyň başyndan bäri dürli döwletleriň we halkara guramalaryň wekilleri bilen duşuşyklar geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatdaky düzüm bölümleri bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklary dowam edýär.

Ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde 2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetini taýýarlamak işleri dowam edýär.

Soňra milli parlamentiň ýolbaşçysy şu ýylyň 9-10-njy oktýabrynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda boljak Ýaşulular maslahatynyň nobatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habary diňläp, durmuş-ykdysady özgertmeleri sazlaşykly ilerletmegiň bähbidine milli kanunçylygy kämilleşirmek, kadalaşdyryş-hukuk namalaryny taýýarlamak we halkara hyzmatdaşlygynyň kanunçylyk binýadyny berkitmek boýunça Mejlisiň alyp barýan işiniň netijeli häsiýete eýe bolmalydygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz döwletimiziň ykdysady strategiýasynda kanunçylygy kämilleşdirmegiň zerurdygyny, bazar gatnaşyklaryna geçmäge aýratyn üns bermelidigini belledi.

2018-nji ýyl üçin Döwlet býujetini taýýarlamak işlerine ünsi çekip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow onuň üstünde düýpli işlemegi we kabul etmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda Ýaşulular maslahatyna möhüm ornuň degişlidigini belläp, umumymilli forumyň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmek boýunça zerur tagallalaryň görülmelidigini belledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ýurdumyzyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça dokuz aýyň dowamynda amala aşyrylan işler hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Watanymyzyň ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, abraýly halkara guramalarynyň çäklerinde dostluk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň üstünlikli ösdürilýändigi bellenildi. Milli Liderimiziň daşary ýurtlara amala aşyran saparlarynyň hem-de daşary ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň birnäçesiniň Türkmenistana bolan saparlarynyň çäklerinde, şol sanda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelen ýolbaşçylar bilen geçirilen ýokary derejedäki gepleşikleriň netijeleri hem muňa şaýatlyk edýär.

Ýanwar-sentýabr aýlarynda Daşary işler ministrliginiň üsti bilen jemi 356 sany dürli derejedäki wekiliýet döwletimize sapar bilen geldi. Şol bir döwürde Türkmenistanda daşary ýurtlara 448 wekiliýet gitdi. Hasabat döwründe Türkmenistanda we daşary ýurtlarda dürli derejedäki maslahatlaryň, duşuşyklaryň we beýleki çäreleriň 158-si guraldy. Ýylyň başyndan bäri halkara resminamalaryň 168-si taýýarlanyldy we olara gol çekildi.

Ilçihanalaryň üsti bilen diplomatik aragatnaşyklary ýola goýmak we olary giňeltmek ýurdumyzyň daşary syýasat işiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň 145 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy.

Daşary işler ministrlikleriniň arasynda maslahatlaşmalar yzygiderli geçirilýär. Hasabat döwründe bu ugurda 29 duşuşyk guraldy.

Daşary ýurt döwletleri bilen ýola goýlan söwda-ykdysady hem-de ynsanperwer-medeni gatnaşyklar okgunly ösdürilýär. Ýylyň başyndan bäri bilelikdäki hökümetara toparlarynyň 14 mejlisi, işewür maslahatlarynyň 8-si geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, daşary işler ministrine ýüzlenip, amala aşyryljak halkara saparlaryna, Garaşsyzlygymyzyň 26 ýyllygyna we Bitaraplygymyzyň 22 ýyllygyna bagyşlanyp geçiriljek halkara maslahatlaryna hem-de beýleki halkara çärelerine ýokary derejede taýýarlyk görmegi tabşyrdy.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz geljek ýylda beýleki döwletleriň wekiliýetleriniň ýurdumyza boljak saparlarynyň we ýurdumyzyň Hökümet wekiliýetiniň beýleki döwletlere saparlarynyň meýilnamasyny hem-de halkara maslahatlaryny geçirmegiň tertibini taýýarlamagyň we tassyklamagyň wajypdygyny belledi.

Ykdysady jenaýatlara garşy göreş baradaky döwlet gullugynyň direktory M.Çakyýew ýurdumyzyň ilatyny sement önümi bilen üpjün etmek, agyz suwuny arassalamakda ulanylýan koagulýant himiki reagentini ýurdumyzda öndürmek mümkinçiligine geçirilen seljermeler, Senagat ministrligine degişli durky täzelenen demir-beton önümlerini öndürýän zawodlaryň işine hem-de oba hojalyk ekinlerini mineral dökünler bilen üpjün etmek işlerinde ýüze çykarylan kanun bozulmalar barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysady jenaýatlaryň öňüni almak, saklamak we üstüni açmak boýunça işleriň kämilleşdirilmeginiň korrupsiýa garşy göreş baradaky işiň möhüm ugurlarydygyny belläp, döwlet dolandyryş ulgamynda işleýänleriň wezipe borçlaryndan hyýanatçylykly peýdalanmagy, parahorçulygy bilen baglanyşykly jenaýatlaryň, maýa goýumlary goramak işlerini degişli derejede alyp barmagyň zerurdygyny belledi.

Belent Serkerdebaşymyz bu işi dowam etmek barada degişli tabşyryklary berip, gullugyň işgärleriniň hünär derejesiniň we jogapkärçiliginiň ýokarlandyrylmagynyň zerurdygyny aýtdy.

Soňra ýurdumyzyň Baş prokurory B.Atdaýew döwlet Baştutanymyzyň dürli düzümlerde degişli seljermeleri geçirmek barada beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi we olaryň netijeleri barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz kanunçylygyň pugta berjaý edilişine berk gözegçiligiň zerurdygyna ünsi çekip, jenaýatçylygyň öňüni almak, hereket edýän milli kanunçylygy bozmaga bolan synanyşyklary ýüze çykarmak maksady bilen, prokuror gözegçiligini güýçlendirmek barada birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Ýokary kazyýetiň başlygy G.Hallyýew ilatdan gelip gowuşýan arzalary seljermek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Belent Serkerdebaşymyz bu düzümiň alyp barýan işiniň Türkmenistanyň durmuş ulgamyny nazarlaýan syýasatynyň maksatlaryna we wezipelderine doly kybap gelmelidigini belläp, ýurdumyzyň ilatyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanyna gelip gowuşýan arzalary seljermek boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň welaýatlara gözegçilik edýän orunbasarlaryna hem-de welaýatlaryň we etraplaryň häkimlerine degişli tabşyryklary berdi.

Mejlisiň dowamynda milli Liderimiz welaýatlaryň häkimlerine söz berdi.

Ahal welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew welaýatda hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we sebitiň oba hojalyk pudagyndaky işleriň ýagdaýy, şol sanda bugdaý ekişiniň we pagta ýygymynyň barşy hem-de Oba milli maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň möçberli işler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, welaýaty hemmetaraplaýyn ösdürmek, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginini güýçlendirmek we ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesini has-da ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleleriň hemişe üns merkezinde bolmalydygyny belledi.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz geçen 9 aýyň dowamynda Ahal welaýatyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanyna arzalaryň gelip gowşandygyny, olarda esasan ýaşaýyş jaýlaryny edinmek, mellek ýerlerini almak hem-de işe ýerleşmek bilen baglanyşykly meseleleriň gozgalýandygyny aýdyp, häkimden ýagdaýy düýpli seljerip, degişli netije çykarmagy talap etdi.

Soňra Balkan welaýatynyň häkimi S.Satlykow welaýatdaky işleriň ýagdaýy, oba hojalyk işleriniň barşy, hususan-da, bugdaý ekişiniň barşy we sebitiň çäklerinde gurluşygy alnyp barylýan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, günbatar sebitde oba hojalyk işleriniň barşyny, hususan-da, güýzlük bugdaýyň ekişini gözegçilikde saklamagy, bu möwsümiň guramaçylykly geçirilmegi üçin netijeli çäreleriň görülmegini üpjün etmegi talap etdi.

Döwlet Baştutanymyz Balkan welaýatyny durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň esasy wezipeleri barada aýdyp, sebitiň önümçilik kuwwatyny artdyrmagy we ilatyň abadançylygyny ýokarlandyrmagy ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda görkezdi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz welaýatyň raýatlarynyň ýaşaýyş jaýlaryny hem-de mellek ýerlerini edinmek baradaky arzalary bilen baglanyşykly meseleleriň öz wagtynda çözülmeginiň wajypdygyny nygtady.

Soňra Daşoguz welaýatynyň häkimi M.Baýramgulyýew şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda welaýatyň etraplarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, döwlet Baştutanymyzyň buglaý ekişiniň we pugta ýygymynyň depginini güýçlendirmek boýunça ozal beren tabşyryklarynyň berjaý edilişi hem-de welaýatyň ilatynyň durmuş üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlere laýyklykda ýokary hilli geçirilmeginiň wajypdygyny aýdyp, oba hojalygynyň ähli düzümleriniň netijeli işlemegini ýola goýmagy tabşyrdy.

Sebitiň ýolbaşçysynyň öňünde durýan wezipeler bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylaryndan Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanyna ýaşaýyş-durmuş häsiýetli köp sanly arzalaryň gelip gowşandygyny aýtdy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýaşaýyş jaýlaryny, mellek ýerlerini almaga degişli meseleleriň öz wagtynda çözülmeginiň wajypdygyna ünsi çekip, welaýatyň ýaşaýyş-durmuş düzümini yzygiderli gowulandyrmagyň zerurdygyny belledi we bu babatda häkime anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle-de hormatly Prezidentimiz mejlisiň barşynda H.Rejebowy Daşoguz şäheriniň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmak hem-de bu wezipä Ş.Jumaýewi bellemek hakyndaky Kararlara gol çekdi.

Lebap welaýatynyň häkimi Ç.Çarlyýew öz çykyşyny sebitde hasabat döwründe ýerine ýetirilen işleriň netijeleri baradaky hasabatdan başlady. Welaýatyň etraplarynda bugdaý ekişini we pagta ýygymyny bellenilen möhletlerde hem-de ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek ugrunda ähli zerur çäreler görülýär. Şeýle hem dürli maksatly desgalaryň gurluşugynda alnyp barylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, häkime bugdaý ekişini hem-de pagta ýygymyny agrotehniki talaplara laýyklykda geçirmek hem-de oba hojalygynda alnyp barylýan işleriň depginini ýokarlandyrmak boýunça tabşyryklary berdi. Döwlet Baştutanymyz sebitiň senagat düzümini mundan beýläk-de pugtalandyrmak we döwrebaplaşdyrmak meselelerine jogapkärçilikli çemeleşmegiň, desgalaryň gurluşygyna gözegçiligi amala aşyrmagyň wajypdygyny belläp, bu babatda anyk görkezmeleri berdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz häkime welaýatyň ýaşaýjylarynyň ýaşaýyş-durmuşy bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyryp, ilatyň arzalaryny seljermegi hem-de öz üstüne ýüklenen borçlara has jogapkärli çemeleşmegi talap etdi.

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Ş.Jepbarowy Birata etrabynyň häkimi wezipesine belläp, ony Garaşsyzlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşatmak hakyndaky Permana gol çekdi.

Soňra Mary welaýatynyň häkimi B.Annagurbanow welaýatyň çäklerinde şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda ähli ulgamlar boýunça ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Şeýle hem häkim hasabatyň çäklerinde ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, bugdaý ekişiniň we pagta ýygymynyň depginlerini güýçlendirmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler barada habar berdi.

Döwlet Baştutanymyz möwsümleýin oba hojalyk işleriniň bellenilen möhletlerde we ýokary hilli tamamlanmagynyň möhümdigine ünsi çekip, bu ugra degişli ähli düzümleriň işini döwrüň talabyna laýyk derejede guramak boýunça zerur tagallalaryň edilmelidigini belledi we bu babatda häkime birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz sebitde alnyp barylýan işlerde birnäçe kemçilikleriň bardygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz welaýatyň ýaşaýjylaryndan ýaşaýyş jaýlaryny almak we işi ýerleşmek bilen bagly köpsanly arzalaryň gelip gowşandygyny aýdyp, häkimden olary çözmek boýunça gaýragoýulmasyz çäreleri görmegi talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berip, tutuş obasenagat toplumy boýunça öndürilen önümleriň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depginlerini 102,4 göterime barabar bolandygyny aýtdy.

Oba we suw hojalyk ministrligi boýunça bu görkeziji 109,2 göterim, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti boýunça 106,8 göterim, “Türkmen atlary” döwlet birleşigi boýunça 106,4 göterim üpjün edildi. Azyk senagaty döwlet birleşigi boýunça meýilnama 100,1 göterim ýerine ýetirildi. Maýa goýumlarynyň özleşdirmegiň meýilnamasy 234,9 göterim berjaý edildi.

Häzirki wagtda welaýatlarda möwsümleýin oba hojalyk işleri dowam edýär. Tutuş ýurdumyz boýunça 607 müň gektardan gowrak meýdana güýzlük bugdaý ekildi, 751 müň tonna golaý pagta hasyly ýygnaldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere, welaýatlaryň häkimlerine, oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, oba hojalygynda özgertmeleriň haýal alnyp barylýandygyny aýtdy. Milli Liderimiz häzirki döwürde esasy wezipäniň diňe ýurdumyzyň bazarlaryny oba hojalyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek we olaryň daşary ýurtlardan getirilmegini bes etmek bilen çäklenmeýändigini, bu önümleriň daşary ýurtlara iberilmegini ýola goýmakdan hem ybaratdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz geljekki bereketli galla we pagta hasylynyň düýbüniň şu ýyldan tutulýandygyny aýdyp, agrotehniki çäreleri ýokary hilli geçirmäge hem-de geljek ýylyň gowaça ekişine häzirden gowy taýýarlyk görmäge aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady.

Şunuň bilen birlikde, hormatly Prezidentimiz oba hojalygyny dolandyrmagyň gurluşyny kämilleşdirmek, ýer reformasyny geçirmek, Ýer kadastryny işläp düzmek boýunça alnyp barylýan işleri hem dowam etmek möhümdigini aýdyp, bu babatda wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň çykyşy bilen dowam etdirildi. Onda hasabatlar jemlenildi we ýurdumyzyň 9 aýyň dowamynda durmuş-ykdysady ösüşiniň jemlerine toplumlaýyn baha berildi.

Biziň daşary syýasatymyz, ozalkysy ýaly, bitaraplyk, parahatçylygy söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine berk eýermek esasynda amala aşyryldy diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Daşary syýasat işimize, türkmen bitaraplygyna häzirki döwürde sebit hem-de halkara durnuklylygynyň möhüm we aýrylmaz bölegi hökmünde garalýar. Merkezi Aziýada we onuň çäklerinden daşarda netijeli döwletara gatnaşyklaryny ýola goýmagyň, bu ýerde ynanyşmak we hoşniýetli goňşuçylyk ýagdaýyny döretmegiň netijeli usuly hökmünde seredilýär.

Biziň içeri syýasatymyz ýurdumyzy ösdürmegiň tassyklanan maksatnamalaryna laýyklykda alnyp barylýar. Bu maksatnamalar häzirki zaman senagat üpjünçilik ulgamlaryny emele getirmegi, gaýtadan işleýän iri kärhanalary döretmegi göz öňünde tutýar. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek, daşary ýurtlara iberilýän harytlarymyzyň möçberlerini artdyrmak, elektron senagatyny döretmek boýunça çäreleri durmuşa geçirmegi belleýär diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Hormatly Prezidentimiz döwletimiz tarapyndan durmuş meselelerini çözmäge, şeýle hem täze kärhanalaryň gurluşygyna we häzir hereket edýän kärhanalaryň durkuny täzelemäge ägirt uly maýa goýumlarynyň gönükdirilýändigini aýdyp, tutuş ýurdumyz boýunça şol serişdeleriň möçberiniň 40 milliard manada golaýlaýandygyny belledi.

Ýurdumyzda tebigy gazy ulanmak bilen, işledilýän energiýa serişdelerini öndüriji kuwwatlyklary artdyrmak hem işjeň alnyp barylýar. Iri halkara hem-de içerki taslamalary üstünlikli amala aşyrmak dowam etdirilýär. Nebitgaz känlerini özleşdirmek we abadanlaşdyrmak, täze gaz geçirijileri, sport desgalaryny, howa menzillerini, ýollary we köprüleri gurmak işlerini giň gerim bilen alnyp barylýar.

«Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan» gaz geçirijisini, şeýle hem beýleki gaz geçirijileri gurmak boýunça işler güýçli depginde dowam edýär. Şeýlelikde, biz kuwwatly senagat we ulag üpjünçilik ulgamlaryny döretmek arkaly ýurdumyzyň uzak möhletlere niýetlenen syýasy we ykdysady bähbitlerini hem üpjün edýäris diýip, hormatly Prezidentimiz belledi.

Şu döwrüň dowamynda biz umumy bahasy 4 milliard amerikan dollaryna golaý bolan jemi 216 sany iri desgany işe girizdik. Şeýle hem, 1,5 million inedördül metr bolan ýaşaýyş jaýlaryny, şol sanda ýokary amatlyklary bolan öýleri, myhmanhanalary we dynç alyş toplumlaryny ulanmaga berdik. Aşgabatda uniwersitetleriň binalar toplumlaryny, ençeme lukmançylyk merkezlerini, umumybilim berýän mekdepleri, çagalar baglaryny we beýleki köp sanly desgalary gurduk diýip, milli Liderimiz nytgady.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, oba hojalygynda geçirilýän özgertmeler hem indi öz netijesini berip başlaýar. Şu ýyl ýurdumyzda gallanyň gowy hasyly ýygnalyp alyndy. Oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarynyň şu günki hasabatyndan görnüşi ýaly, ýurdumyzyň Garaşsyzlyk baýramyna çenli pagta taýýarlamak boýunça tabşyryk hem ýerine ýetiriler.

Ykdysadyýetimizi ösdürmäge telekeçilerimiz saldamly goşant goşýarlar. Olar dürli pudaklarda yhlas bilen işläp, ussatlykda daşary ýurt kompaniýalaryndan birjik-de pes bolman, has çylşyrymly hem-de iri taslamalary amala aşyrýarlar. Ýurdumyzyň bilim, saglygy goraýyş we ylym ulgamlarynda hem özgertmeler dowam edýär diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Amala aşyrylýan tutanýerli şu işleriň netijesinde, ykdysadyýetimizi dürli görnüşli daşarky töwekgelçiliklere has durnukly edýän düýpli üýtgetmeler bolup geçdi. Bu işler dünýä ykdysadyýetindäki ýaramaz ýagdaýlaryň milli ykdysadyýete edýän täsirini azaldýar.

Bu bolsa, bize jemi içerki önümiň ösüşini ýokary depginde, ýagny 6,4 göterim möçberde saklamaga mümkinçilik berdi. Senagat önümlerini öndürmegiň möçberlerini artdyrmaga, manadyň durnukly bolmagyny saklamaga ýardam etdi. Içerki bazarda harytlar we hyzmatlar üçin nyrhlary pes derejede saklamaga, şeýle hem durmuş ulgamyna gönükdirilýän düýpli maýa goýumlarynyň möçberlerini köpeltmäge şert döretdi.

Elbetde, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça Aşgabat şäherinde ýokary derejede geçirilen V Aziýa oýunlary şu ýylyň halkara we sport ähmiýetli örän möhüm wakasy boldy. Umuman, mälim bolşy ýaly, sportuň 21 görnüşi boýunça geçirilen bu ýaryşlara dünýäniň 65 döwletinden türgenler gatnaşdylar diýip, milli Liderimiz aýtdy.

V Aziýa oýunlarynda biziň türgenlerimiz Garaşsyz ýurdumyza mynasyp wekilçilik etdiler. Olar umumytopar hasabynda ýeňiş gazanyp, has köp altyn we kümüş medallaryna eýe boldular. Bu bolsa, biziň durmuş meselelerini hemmetaraplaýyn ösdürmekde we çözmekde uly üstünlikleri gazanýandygymyza aýdyň şaýatlyk edýär. Şeýle giň gerimli halkara çärelerini geçirmegi başarýandygymyzy görkezýär.

V Aziýa oýunlarynda gazanan ýeňişlerimiziň mähriban halkymyzyň watançylyk duýgusyny has-da artdyrmaga, eziz Diýarymyza bolan buýsanjyny ýokarlandyrmaga ýardam berendigini aýtmaga biziň doly hukugymyz bardyr. Dünýä derejesinde geçirilen bu Oýunlar Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Ýer ýüzündäki we dünýä Olimpiýa hereketindäki at-abraýyny has-da pugtalandyrdy diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Ertir biz Hatyra gününi belläp geçeris. Halkymyzyň Garaşsyzlygy, azatlygy we bagtyýar durmuşy üçin öz janlaryny beren ata-babalarymyzy hatyralarys diýip, milli Liderimiz aýtdy. Şenbe güni bolsa, Änewde ýowar geçirip, bag nahallaryny oturdarys. Bu ýerde geçiriljek Ýaşulularyň maslahatyna arkaýyn taýýarlyk işlerini geçirer ýaly, «Türkmeniň ak öýi» binasy hem dabaraly ýagdaýda açylar.

9-njy oktýabrda biz Ýaşulularyň nobatdaky maslahatyny geçireris. Maslahatda ýakyn geljek döwürde berkarar döwletimizi mundan beýläk-de ösdürmegiň örän möhüm meselelerine serederis. Şeýle hem, içeri we daşary syýasatymyza degişli ençeme meseleleri ara alyp maslahatlaşarys. Şoňa görä-de, ähli ýolbaşçylar bu maslahata gowy taýýarlyk görmeli diýip, hormatly Prezidentimiz nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny berkitmäge, jemgyýetimiziň hem-de her bir maşgalanyň agzybirligini, bitewüligini we ahlak sütünlerini pugtalandyrmaga goşan uly şahsy goşantlary, şeýle hem milli däp-dessurlarymyzy ösdürmekde, ýaş nesillerimize edep-terbiýe bermekde uly işleri bitirendikleri üçin, ýurdumyzyň raýatlaryny «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglamak hem-de olara «Hormatly il ýaşulusy» diýen ady dakmak hakyndaky Permanlara gol çekdi. Biz watandaşlarymyza mynasyp bolan bu sylaglaryny Ýaşulularyň maslahatynda dabaraly ýagdaýda gowşurarys diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şeýle hem döwlet Baştutanymyz «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak hakyndaky Karara gol çekdi. Bäsleşiginiň ýeňijilerine baýraklar 7-nji oktýabrda gowşurylar.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşynyň beýleki käbir meselelerine hem garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisiň jemini jemläp, oňa gatnaşanlara halkymyzyň abadynçylygy we eziz Watanymyzyň rowaçlygyň bähbidine alyp barýan işlerinde üstünlik arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

2017-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda öňümizdäki möhüm wakalar bilen baglanyşykly döwlet durmuşynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem gün tertibine durmuş-ykdysady ösüşiň pudaklaýyn wezipelerini ara alyp maslahatlaşmak meseleleri girizildi.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarowa söz berdi. Wise-premýer “EKSPO—2017” ýöriteleşdirilen halkara sergisiniň we onuň çäklerinde guralan Türkmenistanyň serginiň işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Şu ýylyň 10-njy iýunynda “Geljegiň energiýasy” diýen şygar astynda işine başlan bu bütindünýä forumy dünýä jemgyýetçiligini biynjalyk edýän möhüm meseleleriň birine bagyşlanyldy. Bütindünýä sergisinde ýurdumyzyň milli bölümi hereket edýär. Onda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hem-de “ýaşyl ykdysadyýet” ýörelgelerini durmuşa geçirmek boýunça pikirler we çözgütler görkezildi.

Serginiň açylan pursadyndan daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerinden ýakyn gatnaşyklary ýola goýmaga hem-de ýurdumyz bilen energetika pudagynda, senagatda, nebitgaz ulgamynda, ulag pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli teklipler gelip gowuşdy. Türkmenistanyň taryhy, milli we tebigy baýlyklar barada gürrüň berýän gymmatlyklar hem-de "Awaza" milli syýahatçylyk zolagy baradaky maglumatlar ýurdumyzyň sergisi bilen tanyşmaga gelenlerde aýratyn gyzyklanma döretdi. Foruma köp sanly gatnaşyjylar Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşmaga höweslidiklerini beýan etdiler. “EKSPO—2017” halkara sergi 10-njy sentýabrda öz işini tamamlar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň “EKSPO—2017” -ä gatnaşmagynyň baş maksadynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanylýan üstünlikleri dünýä görkezmekden ybarat bolandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz şeýle forumlaryň täze gatnaşyklary ýola goýmak, dürli pudaklarda tejribe alyşmak üçin netijeli çäre bolup hyzmat edýändigini aýdyp, halkara serginiň işiniň çäklerinde daşary ýurt kompaniýalaryndan gelip gowşan teklipleri düýpli öwrenmegi hem-de daşary döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da ösdürmek, ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň eksport möçberlerini artdyrmak işinde peýdalanmagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew güýz-gyş möwsüminiň gelmegi bilen içerki sarp edijileri tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Ýurdumyz boýunça 930 müň 210 hojalyk hem-de 5 müň 424 senagat we durmuş maksatly kärhana şertnamalaýyn esasda tebigy gaz bilen üpjün edilýär. Häzirki döwürde güýz-gyş möwsümine taýýarlyk boýunça işler doly möçberde tamamlandy. “Türkmengaz” döwlet konserniniň “Türkmengazüpjünçilik” hem-de “Türkmengazakdyryş” birleşikleriniň hünärmenleri gaz geçiriji ulgamlaryň we gaz paýlaýjy desgalaryň, ýokary, orta hem-de pes basyşly gaz geçirijileriň talaba laýyk işlemegini üpjün etmek boýunça barlag, arassalamak we abatlamak işlerini berjaý etdiler.

Tebigy gazy sarp edýän ilatly ýerlerde, edara-kärhanalarda, mekdeplerde, çagalar baglarynda we hassahanalarda gaz bilen işledilýän enjamlaryň tehniki ýagdaýyna we ondan peýdalanmagyň düzgünleriniň berjaý edilişine yzygiderli gözegçilik edilýär. Öňüni alyş we düşündiriş işlerine, tebigy gazy tygşytly ulanmaga aýratyn üns berilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ilatly ýerleri tebigy we suwuklandyrylan gaz bilen doly üpjün edilýär. Täze hojalyklarda hem-de ýaşaýyş toplumlarynda gaz hasaplaýjy enjamlary oturtmak boýunça işler netijeli ýerine ýetirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny, ilkinji nobatda, tebigy gazy aýawly we rejeli ulanmagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz önümçilik hem-de durmuş ulgamlaryna döwrebap energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary we “mawy ýangyjy” sarp etmegiň halkara ölçeglerine kybap hasabat ulgamyny ornaşdyrmak işini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ulgamlarynda bolşy ýaly, ýangyç-energetika toplumynda hem döwrebap önümçilikleriň döredilýändigini, dünýäniň meşhur önüm öndürijilerinden getirilen ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilen kärhanalaryň gurulýandygyny we ulanmaga berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz pudak tarapyndan öndürilýän ýokary hilli önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny aýdyp, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň çäklerinde bugdaý ekişiniň geçirilişi hem-de pagta ýygymy möwsüminiň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Şu günler sebitlerde güýzlük däne ekişi dowam edýär. Öz wagtynda gögeriş almak maksady bilen, gögeriş we tagt suwuny tutmak işleri geçirilýär. Daýhanlar ýokary hilli tohumlar bilen üpjün edilýär. Oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny sazlaşykly işletmek boýunça ähli zerur çäreler görülýär.

Pagta ýygymy möwsüminiň barşynda şu güne çenli pagtanyň 124 müň tonnadan gowragy ýygnaldy. Pagta hasylyny kabul ediş harmanhanalarynda gije-gündiziň dowamynda bökdençsiz kabul etmek we pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlemek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda uçarlaryň we derman pürküjileriň kömegi bilen gowaçalaryň ýapragyny düşürmek işleri dowam edýär.

Şunuň bilen birlikde, Daşoguz we Lebap welaýatlarynda şaly ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz güýzlük däne ekişiniň we pagta ýygymynyň depginleriniň pesdigini aýdyp, bu möhüm oba hojalyk işleriniň depginini güýçlendirmek hem-de bu möhüm möwsümleýin işleri bellenilen möhletde we ýokary hilli geçirmek boýunça degişli guramaçylyk çärelerini görmegi wise-premýerden talap etdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şu maksatlarda ýurdumyzyň Oba we suw hojalygy ministrliginiň garamagyna gelip gowşan döwrebap oba hojalyk tehnikalaryny netijeli peýdalanmak zerurdyr.

Umuman, döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň oba hojalygynda işleriň ýagdaýyna nägilelik bildirip, obasenagat toplumynda geçirilýän özgertmeleri işjeňleşdirmek boýunça anyk teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Bu özgertmeler oba hojalyk önümleriniň dürli görnüşleriniň möçberini artdyrmaga gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz ekerançylygyň medeniýetini has-da ýokarlandyrmaga, şol sanda ähli ýerlerde öňdebaryjy agrotehnologiýalary ornaşdyrmagyň, bu ulgamda iň gowy dünýä tejribesini ulanmagyň, şeýle hem obalarda täze ykdysady gatnaşyklary kemala getirmegiň, telekeçiligi ösdürmegiň hasabyna ýokarlandyrmaga aýratyn üns berilmelidigini belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän senagat toplumynyň pudaklarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, himiýa senagatynyň kärhanalaryny mineral dökünleri öndürmek üçin zerur çig mal bilen üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi. «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň önümçilik kuwwatlyklaryndan has doly peýdalanmak maksady bilen, azot dökünlerini öndürýän «Tejenkarbamid» zawodyny zerur çig mal bilen üpjün etmek boýunça degişli işleriň durmuşa geçirilýändigi bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, içerki islegleri kanagatlandyrmak üçin we daşary yurt bazarlarynda uly islegden peýdalanýan bäsdeşlige ukyply önümleriň dürli görnüşleriniň öndürilişini artdyrmak baradaky wezipeleri çözmekde himiýa senagatyna möhüm orun degişlidigini aýtdy. Milli Liderimiz ýokary hilli mineral dökünleriniň dürli görnüşleriniň öndürilişini artdyrmagyň ýurdumyzyň ykdysadyýetini, hususan-da, oba hojalygyny ösdürmek üçin uly ähmiýete eýedigini belläp, himiýa kärhanalarynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmegiň wajypdygyny aýtdy we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew gözegçilik edýän gurluşyk, energetika ulgamlarynda hem-de jemagat hojalygynda alnyp barylýan işler hem-de döwlet Baştutanymyzyň paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Wise-premýer şeýle hem Jemagat hojalygy ministrliginiň garamagyndaky agyzsuw edaralary üçin zerur bolan alýuminiý sulfatynyň 15 müň tonnasyny satyn almak barada yglan edilen halkara bäsleşiginiň jemleri barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilaty agyz suwy bilen doly üpjün etmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny, munuň giň möçberli maksatnamalarda öz beýanyny tapýandygyny belledi.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz agyz suwuny rejeli ulanmak, onuň ýitgilerini azaltmak, pudaklaýyn kärhanalaryň esasy gaznalaryny täzelemek boýunça çäreleri görmegiň wajypdygyny aýtdy we wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Wise-premýeriň habar berşi ýaly, Demir ýol ulaglary ministrliginiň garamagyndaky birnäçe kärhanalaryň guramaçylyk-hukuk düzümini kämilleşdirmek hem-de onuň binýadynda demir ýoluň Aşgabat böleginiň birleşdirilen hojalygynyň paýly gatnaşmagynda 
“Türkmendemirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek boýunça degişli işler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow demir ýol pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagyna, hereket edýän polat ýollarynyň durkunyň täzelenmegine, giňeldilmegine ünsi çekdi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda iň öňdebaryjy tehnologiýalar esasynda demir ýollary gurmak boýunça möhüm taslamalar yzygiderli durmuşa geçirilýär. Olar dürli ugurlar boýunça ýurdumyzyň üstünden geçýän sebit we sebitara ulag geçelgelerini döretmäge hyzmat edýär diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şu babatda döwlet Baştutanymyz elektrik hereketlendirijilerde işleýän döwrebap lokomotiwler bilen otlularyň düzüminiň üstüni ýetirmegiň zerurdygyna aýratyn üns berdi. Şol tehnikalar öz häsiýetnamalary boýunça howpsuzlygyň we ekologiýanyň ýokary halkara talaplaryna doly laýyk gelýär.

Hormatly Prezidentimiz demir ýol pudagyny dolandyrmagyň häzirki zaman usullaryny giňden ornaşdyrmak meseleleriniň üstünde durup geçip, “Türkmendemirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek barada öňe sürlen teklibiň wajypdygyny belledi hem-de şunuň bilen baglylykda, wise-premýere bu möhüm meseläni içgin öwrenmek boýunça birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew gözegçilik edýän ulgamlaryny ösdürmek, taryhy-medeni mirasy düýpli öwrenmek, aýawly saklamak hem-de dünýä ýaýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň gadymy taryhynyň we özboluşly baý medeniýetiniň subutnamalary bolýan milli muzeý gymmatlyklarynyň halkara derejesinde guralýan sergileri hakynda habar berildi.

Wise-premýer şeýle hem Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy hem-de “Aşgabat 2017” oýunlarynyň çäklerinde meýilleşdirilen beýleki wakalar mynasybetli geçiriljek medeni çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmen halkynyň özboluşly ruhy we maddy medeni mirasynyň, umumadamzat ähmiýetine eýe bolan egsilmez milli gymmatlyklarynyň bardygyny belledi. Olaryň düýpli öwrenilmegi, geljekki nesillere ýetirmek üçin şertleriň döredilmegi hem-de daşary döwletlerde giňden wagyz edilmegi medeniýet babatda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan wezipeleri bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz bu ugurlarda işleriň gerimini giňeltmek boýunça wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. Öňümizdäki Aziada bagyşlanan çäreleri guramak we geçirmek babatda aýratyn tabşyryklar berildi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän saglygy goraýyş, ylym, bilim, sport ulgamlarynda işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutanymyzyň kombustiologiýa kömegi gullugynyň—ýanygy bejeriş lukmançylygynyň işini guramak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmasy boýunça Aşgabat şäherinde Ýanygy bejeriş merkezini gurmak maksady bilen, potratçyny seçip almak babatda halkara bäsleşigini geçirmek teklip edilýär. Merkezde degişli lukmançylyk hyzmatlaryny etmek üçin ýöriteleşdirilen anyklaýyş, bejeriş we saglygy dikeldiş hem-de kömekçi bölümlerini ýerleşdirmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze merkezi döretmek boýunça ähli guramaçylyk meselelerini düýpli seljermegi tabşyrdy. Merkez işgärleriniň hünär derejesi hem-de ýerine ýetirilýän hyzmatlar boýunça halkara derejesine laýyk gelmelidir. Döwlet Baştutanymyz iň gowy daşary ýurt tejribesini öwrenmek hem-de ony lukmançylygyň täze tehnologiýalary we usullary, dikeldiş hem-de intensiw terapiýasy bilen bir hatarda ornaşdyrmak, täze merkezde hirurgiýa-kosmetologiýa, “Tiz kömek” bölümlerini döretmegi göz öňünde tutmak barada tabşyryk berdi.

Milli Liderimiz bu edaranyň işiniň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligi bilen bir hatarda, termiki şikeslerden ejir çekenlere lukmançylyk—durmuş kömegini bermegiň netijeliligini artdyrmak maksady bilen, işgärleri taýýarlamagyň, saglygy goraýyş ulgamynyň beýleki düzümleri bilen özara gatnaşyklary ýola goýmagyň meselelerine aýratyn üns bermegiň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere bu wajyp çäreleri içgin öwrenmek barada anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatyna taýýarlyk görlişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan amala aşyrylýan daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri halkara düzümleri, şol sanda hyzmatdaşlyk etmäge aýratyn orun berilýän Birleşen Milletler Guramasy bilen gatnaşyklary ösdürmekden ybaratdyr.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy bu ugurda alnyp barylýan işler barada hasabat berip, Nýu-Ýorkda Milletler Bileleşiginiň nobatdaky forumynda ýurdumyzyň beýan etjek ileri tutulýan ugurlary barada giňişleýin aýtdy. Öňde boljak çäreleriň barşynda ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnuklylygyň yzygiderli goralmagy Türkmenistanyň alyp barýan işiniň esasy ugry hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, terrorçylyga garşy göreşmekde hyzmatdaşlar bilen tagallalary birleşdirmäge aýratyn üns bermek teklip edilýär. Hususan-da, ýurdumyz Merkezi Aziýada BMG-niň terrorçylyga garşy Ählumumy strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça “Merkezi Aziýa—Birleşen Milletler Guramasy ýokary derejeli gepleşigiň” netijeleri boýunça kabul edilen Aşgabat Jarnamasyny amala aşyrmak maksady bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeň ösdürmegi maksadalaýyk hasaplaýar.

Mundan başga-da, Türkmenistan öňüni alyş diplomatiýasyna möhüm orun berýär hem-de Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkeziniň işine uly ähmiýet berýär. Şunuň bilen baglylykda, Baş Assambleýanyň 72-nji maslahatynyň çäklerinde ýurdumyz howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmek işinde derwaýys meseleleri çözmekde öňüni alyş diplomatiýasynyň gurallaryny goldamak üçin Kararnamany işläp taýýarlamak we kabul etmek mümkinçiligine seretmegi teklip eder.

Esasy teklipleriň hatarynda häzirki zaman dünýäsiniň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ählumumy kiber-howpsuzlygy üpjün etmekde dünýä jemgyýetçiliginiň işleriniň işjeňleşdirilmegi agzaldy. Onuň ösdürilmegi maglumat-tehnologiýalar ulgamyndaky örän uly üstünlikler bilen bilelikde alnyp barylýar.

Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmagyň bähbitlerinde hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak döwletimiziň halkara derejesinde alyp barýan işleriniň ileri tutulýan ugurlary bolar. Bu babatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň goldawy bilen Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Durnukly Ösüş Maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkeziniň bu maksatlary netijeli durmuşa geçirmek üçin ylmy-usulyýet binýadyny döretmekde esasy orun eýelejekdigini aýratyn bellemek gerek.

Durnukly ösüşi üpjün etmegiň möhüm ýagdaýy hökmünde sportuň ähmiýetini belläp, Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynyň resminamasy hökmünde çap edilen “Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly halkara sport kongresiniň jemleýji Jarnamasyna esaslanyp, ýurdumyzda ÝUNESKO-nyň howandarlygynda bedenterbiýä we sporta jogap berýän ministrleriň hem-de ýolbaşçy işgärleriň ýedinji halkara maslahatynyň geçirilmegini teklip eder.

Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş babatda gün tertibiniň düzgünnamalaryny ýerine ýetirip hem-de adam hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek işinde sportuň goşandynyň artýandygyny ykrar etmek bilen, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça VAziýa oýunlaryna bosgunlaryň olimpiýa toparynyň gatnaşmagy baradaky başlangyjy öňe sürdi. Şuny nazara alyp, BMG-niň adam hukuklary baradaky Geňeşiniň 2017-nji ýylyň sentýabrynda Ženewada geçiriljek 36-njy mejlisiniň çäklerinde bosgunlaryň olimpiýa toparynyň parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga goşýan ähmiýetli goşandyny höweslendirmek hakyndaky resminamany kabul etmek teklip ediler.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň öňde boljak maslahatynyň barşynda Türkmenistan öz daşary syýasat işiniň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde halkara ykdysady hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegini kesgitledi. Şu maksat bilen, energetikany hem-de ulag-aragatnaşyk ulgamlaryny ösdürmek meselelerine uly orun berler. Ine, döwletimiz Türkmenistanyň başlangyjy bilen dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan kabul edilen täze halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmäge hem-de öňden bar bolan geçelgeleriň ulanylmagyny işjeňleşdirmäge gönükdirilen çözgütleriň durmuşa geçirilmegini dowam eder.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy 2016-njy ýylyň noýabr aýynda BMG-niň ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahatynyň netijeleri boýunça kabul edilen Aşgabat Beýannamasynyň ähmiýetini belläp, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatynda Türkmenistanyň “Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek üçin ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasynda gatnaşyklary ösdürmek” atly Kararnamasyny taýýarlamagyň mümkinçiligine seretmegi teklip etjekdigini habar berdi.

Ozalky ýyllarda bolşy ýaly, energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek, energiýa serişdelerine durnukly we adalatly elýeterliligi üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyz Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna Başlyklyk etmeginiň maksatnmasyna laýyklykda, şu ýylyň dowamynda durnukly energetika ulgamynda täze halkara-hukuk guralyny işläp taýýarlamak işini işjeňleşdirmek boýunça toplumlaýyn çäreleri görýär. Öňde boljak maslahatyň çäklerinde Türkmenistan energiýa çeşmelerini hem-de energiýa serişdeleriniň iberilýän ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak üçin guramaçylyk, hukuk, ykdysady, tehniki we beýleki zerur şertleri döretmek işine gatnaşar.

Ekologiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyna işjeň goldaw bermek ýurdumyzyň daşary syýasy ugrunyň esasy aýratynlygydyr. Döwletimiz Baş Assambleýanyň nobatdaky maslahatynyň barşynda, şeýle hem daşky gurşawy goramagyň, suw serişdelerini dolandyrmagyň, tebigy hem-de tehnogen betbagtçylyklaryň öňüni almagyň we olaryň täsirini peseltmegiň möhüm meselelerini çözmek boýunça halkara tagallalaryna işjeň gatnaşar.

Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara Gaznasynda başlyklyk etmegini nazara alyp, 2018-nji ýylda ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy, Daşky Gurşaw baradaky Maksatnamasy (UNEP), Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi ýaly ýöriteleşdirilen halkara düzümleriň gatnaşmagynda Halkara Gaznasyny dörediji döwletleriň Baştutanlarynyň sammitini geçirmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň düzümleýin bölümleri bilen hyzmatdaşlyk etmegiň strategiki häsiýetini kanagatlanma bilen nygtap, Aşgabatda hereket edýän Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň däp bolan bu hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetiniň aýdyň mysaly bolup hyzmat edýändigini belledi.

“Açyk gapylar” syýasatyny amala aşyrýan ýurdumyz ählumumy parahatçylygy hem-de howpsuzlygy berkarar etmek maksady bilen, oňyn halkara gatnaşyklaryny giňeltmäge, sebit we dünýä möçberinde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ýardam berer diýip, milli Liderimiz aýtdy. Bitarap Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatyna garamaga hödürleýän netijeli teklipleri daşary syýasat ugrunyň Türkmenistanyň 2017—2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynda öňde goýlan maksatlara ýetmäge gönükdirilendir.

Biz Milletler Bileleşiginiň öňde boljak forumyna häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmek, ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy hem-de howpsuzlygy saklamak we berkitmek işinde BMG-niň öňdäki ornuny ykrar etmek, 2030-njy ýyla çenli durnukly ösüş ulgamynda gün tertibinde kesgitlenilen wezipeleri hem-de maksatlary üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça halkara tagallalary birleşdirmek işinde ähmiýetli tapgyr hökmünde garaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlary onuň daşary syýasat ýörelgeleriniň binýatlyk esaslarynyň mizemezdigini görkezýär. Şol ýörelgelere laýyklykda, döwletimiz Bitaraplyk, goşulmazlyk ýörelgelerine pugta eýermegi, dawalary we gapma-garşylyklary parahatçylykly, syýasy serişdeler arkaly çözmäge pugta ygrarly bolmakdan ugur almagy maksat edinýär. Dünýä jemgyýetçiliginiň garamagyna teklip ediljek halkara başlangyçlar Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmegiň esasy ýörelgeleriniň geljegi uly garaýyşlaryny şöhlelendirýär.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň forumyň işine gatnaşmagyna
taýýarlyk görmek meselelerine ýokary jogapkärçilikli we toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny nygtap, ýurdumyzyň hökümet wekiliýetiniň düzümini tassyklady hem-de wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny has-da döwrebaplaşdyrmak, demokratik esaslaryny pugtalandyrmaga, ileri tutulýan ulgamlary ösdürmek üçin amatly hukuk şertlerini döretmäge gönükdirilen birnäçe kanunlary hem-de kadalaşdyryjy-hukuknamalaryny işläp taýýarlamak babatda hormatly Prezidentimiziň maslahatlaryny berjaý etmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada habar berdi. Şeýle hem Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek, onuň maksatnamasyny hem-de degişli resminamalaryny düýpli işläp taýýarlamak babatda alnyp barylýan işler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň durmuş-ykdysady maksatnamalarynyň taslamalaryny mundan beýläk-de üstünlikli berjaý etmek maksady bilen, milli parlamentiň kanun çykaryjylyk işiniň depginli bolmagynyň wajypdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz şeýle hem parlamentarileriň öz ygtyýarlyklaryny netijeli alyp barmagyny hem-de olaryň ýaş nesilleri terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek boýunça işlere işjeň gatnaşmagynyň zerurdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Ýaşulularyň nobatdaky maslahatyna taýýarlyk görlüşi baradaky meselä degip geçip, ony ýokary derejede guramaçylykly geçirmek üçin hemme şertleri göz öňünde tutmagyň zerurdygyny nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyz “Aşgabat 2017” oýunlaryna taýýarlyk görmek meseleleri barada durup geçdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňümizdäki Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň halkara olimpiýa hereketini ösdürmäge Bitarap Türkmenistanyň saldamly goşandy bolmalydygyny, döwletleriň we halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam etmelidigini, dünýäniň sport giňişliginde ýurdumyzyň abraýyny has-da artdyrmalydygyny belledi.

Milli Liderimiz ýygnananlara ýüzlenip, bu işe gatnaşýan düzümleriň ählisiniň sazlaşykly hereket etmelidigini nygtady. Her bir çäre mynasybetli dabaralary guramak, ýaryşlary geçirmek hem-de olary çaltlyk bilen köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde beýan etmek bilen bagly çäreler takyk berjaý edilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we degişli wise-premýerlere bu meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra milli Liderimiz her ýylyň sentýabr aýynyň ikinji şenbesinde ýurdumyzda Energetika senagatynyň işgärleriniň gününiň döwlet derejesinde giňden bellenip geçilýändigini aýdyp, ýygnananlary we olaryň üsti bilen ýurdumyzyň ähli energetikaçylaryny hünär baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de olara berk jan saglyk, uzak ömür, maşgalada agzybirlik, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de uly üstünlikleri, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda berkarar Watanymyzyň ähli halkyna gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwletimiziň içeri syýasatynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Döwlet Baştutanymyz mejlisi açyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýewe söz berdi. Wise-premýer zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry bilen baglanyşykly meseleler hakynda hasabat berdi. 

Hormatly Prezidentimiz zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän döredijilik bäsleşigine ýurdumyzyň ähli künjeklerinden zehinli çagalaryň ýüzlerçesiniň gatnaşýandygyny belledi. Ýaş nesilleriň ukyplaryny açyp görkezmegi üçin ähli zerur şertler döredilýär. Döwlet Baştutanymyz “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň baş maksadynyň ýaşlaryň döretmäge, öz zehinini açmaga bolan höweslerini hemmetaraplaýyn goldamakdan ybaratdygyny belledi we bu ugurda alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de dowam etmegi tabşyrdy. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zehinli çagalaryň arasynda geçirilýän bäsleşik barada aýdyp, bu meşhur döredijilik bäsleşigine ýurdumyzyň dürli künjeklerinden zehinli çagalaryň ýüzlerçesiniň gatnaşýandygyny belläp, zehinli çagalara döredijilikde üstünlik gazanmaklaryny arzuw etdi. 

Döwlet Baştutanymyz “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşiginiň baş maksadynyň çagalaryň döretmäge bolan ymtylyşyny hemmetaraplaýyn höweslendirmekden ybaratdygyny belledi hem-de bu ugurda mundan beýläk-de netijeli işlemegi tabşyrdy. 

Soňra wise-premýer ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine daşary ýurt raýatlarynyň kabul edilişi hakynda hasabat berdi. Türkmenistanyň Hökümeti bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky Ylalaşyga laýyklykda, owgan raýatlaryny Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna dil öwreniş okuwlaryna kabul etmek meýilleşdirilýär. 

Mundan başga-da, Hytaý Halk Respublikasynyň raýatlarynyň toparyny Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň dil öwreniş okuwyna kabul etmek bellenildi. 

Milli Liderimiz ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine daşary ýurtly raýatlary kabul etmek bilen baglanyşykly meseleleri we olaryň netijeli okuwy üçin döredilýän şertleri yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

Soňra hormatly Prezidentimiz Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň üstünlikli tamamlanandygyny nazara alyp, oýunlara taýýarlyk baradaky Ýerine ýetiriji komitetiň ýatyrylýandygyny aýdyp, degişli Permana gol çekdi. 

Döwlet Baştutanymyz Ýerine ýetiriji komitetiň maliýe we beýleki meselelerini kadalaşdyrmak hem-de onuň işgärlerini işe ýerleşdirmek bilen bagly meseleleri bir aýyň dowamynda çözmek barada degişli görkezmeleri berdi. 

Milli Liderimiz Olimpiýa şäherçesiniň sport bilen meşgullanmak we türgenleri taýýarlamak üçin oňyn binýat bolup durýandygyny belläp, wise-premýere hemmetaraplaýyn oýlanyşykly çemeleşip, Olimpiýa şäherçesini düýpli üýtgetmek boýunça degişli maksatnamany düzmelidigini, bu ýerde Milli sport we syýahatçylyk instituty üçin okuw-türgenleşik binýadynyň döredilmelidigini tabşyrdy. 

Olimpiýa şäherjiginde hödürlenýän ähli hyzmatlar tölegli esasda bolup, paýtagtymyzyň her bir ýaşaýjysy şäherçä gelip, abonement satyn alyp, sportuň öz höwes bildirýän görnüşi bilen meşgullanyp biler diýip, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. 

Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow ministrligiň alyp barýan işi hem-de Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň 2-nji oktýabrda Türkmenistana meýilleşdirilýän resmi saparyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. 

Ýurdumyz oňyn bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasy ugruny yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, dünýäniň ähli döwletleri bilen netijeli gatnaşyklary has-da ösdürmegi göz öňünde tutýar. Russiýa Federasiýasy Türkmenistanyň möhüm uzakmöhletli hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar, onuň bilen diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň aprel aýynda ýola goýuldy. Türkmen-russiýa hyzmatdaşlygy, däp bolşy ýaly, dostlukly we netijeli häsiýete eýedir hem-de häzirki wagtda ikitaraplaýyn resminamalaryň 191-sini özüne birleşdirýän ygtybarly kadalaşdyryjy-hukuk binýady bilen berkidilýär. 

Döwletara gatnaşyklary ösdürmekde ýokary derejedäki duşuşyklara aýratyn orun degişlidir. Iki ýurduň hökümetleriniň hem-de daşary syýasat edaralarynyň derejesinde hem yzygiderli gatnaşyk saklanylýar. Söwda-ykdysady ulgam döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Onda Hökümetara türkmen-russiýa toparynyň işine möhüm orun degişlidir. Häzirki wagta çenli toparyň mejlisleriniň 10-sy geçirildi. 

Ynsanperwer ulgamda, şol sanda ylym-bilim, medeniýet ulgamlarynda ikitaraplaýyn gatnaşyklar işjeň häsiýete eýedir. Özara döredijilik çäreleriniň yzygiderli geçirilmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Hususan-da, 2016-njy ýylyň awgust aýynda Moskwa hem-de Wladimir şäherlerinde Türkmenistanyň Medeniýet günleri guraldy. 

Ýokary derejede geçiriljek türkmen-russiýa gepleşikleriniň netijeleri boýunça esasy ugurlarda köpýyllyk özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen ikitaraplaýyn resminamalaryň ençemesine gol çekmek göz öňünde tutulýar. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparynyň maksatnamasy hödürlenildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzy we Russiýany öňden gelýän dostluk gatnaşyklarynyň birleşdirýändigini belledi. Häzirki döwürde strategiki hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasynda guralýan döwletara gatnaşyklary ikitaraplaýyn hem-de köptaraplaýyn görnüşde, iri halkara guramalarynyň ugry boýunça işjeň ösdürilýär. 

Russiýa Federasiýasy hem-de Türkmenistan birek-biregiň BMG-niň we beýleki abraýly düzümleriň çäklerinde öňe sürýän oňyn başlangyçlaryny hem-de tekliplerini goldaýarlar. Biziň ýurtlarymyz ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek, häzirki döwrüň wehimlerine hem-de howplaryna garşy durmak ýaly ählumumy meseleler boýunça garaýyşlarynyň ýakyndygyny ýa-da gabat gelýändigini görkezýärler. 

Milli Liderimiz Türkmenistanyň we Russiýanyň köp ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlyk edýändigini belläp, söwda-ykdysady hem-de beýleki geljegi uly pudaklaryň birnäçesinde netijeli gatnaşyklary has-da ösdürmek üçin uly kuwwatyň bardygyny aýtdy. Ynsanperwer ulgamda — bilim, ylym we medeniýet ugurlary boýunça hem ikitaraplaýyn gatnaşyklar üstünlikli ösdürilýär. 

Döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasynyň iri sebitleri bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygyň okgunly ösýändigini kanagatlanma bilen belledi. Dürli çäreleriň, şol sanda bilelikdäki işewürler maslahatlarynyň hem-de özara medeni çäreleriň yzygiderli geçirilmegi muňa ýardam edýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňde duran ýokary derejeli gepleşikleriň ähmiýetini nygtady. Bu gepleşikler iki ýurduň dostlukly halklarynyň abadançylygynyň bähbitlerine laýyk gelýän däp bolan döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň we giňeltmegiň ýolunda möhüm ädim bolmalydyr, däbe öwrülen aragatnaşyklary täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere, daşary işler ministrine Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparyna ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmek babatda degişli tabşyryklary berdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şeýle-de wise-premýer 12—13-nji oktýabrda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 26 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi. 

Her ýyl geçirilýän sergä ministrlikler, pudak edaralary, kärhanalar, guramalar, häkimlikler, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary gatnaşarlar. Sergide myhmanlara ýurdumyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda — senagatda we oba hojalygynda, energetikada, ulag-aragatnaşyk ulgamynda, söwda we hyzmatlar, maliýe-bank toplumynda gazanylan üstünlikler, saglygy goraýyş, sport we syýahatçylyk, medeniýet we ylym-bilim ulgamlarynda ýetilen sepgitler görkeziler. Sergi welaýatlarda hem-de Aşgabat şäherinde amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleriň netijeleri bilen tanyşdyrar. Aýry-aýry bölümler döwlete dahylsyz ulgamyň ösüşine bagyşlanar. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň jemgyýetimiziň ähli ulgamlarynda oňyn özgertmelere beslenendigini belledi. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwaty barha berkeýär, halkymyzyň abadançylygy ýokarlanýar. Serginiň esasy wezipesi dünýä jemgyýetçiligine hem-de daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyza ýurdumyzda amala aşyrylýan giň möçberli durmuş-ykdysady maksatnamalar, halkara taslamalary arkaly Türkmenistanyň ägirt uly kuwwatyny görkezmekden ybaratdyr. Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz bu çäräni pikir we tejribe alyşmak, uzakmöhletli işewür gatnaşyklary ýola goýmak üçin ulanmagyň möhümdigini aýdyp, ony ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekip, wise-premýere bu babatda anyk görkezmeleri berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew şu ýylyň 22—24-nji sentýabry aralygynda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna bolan gulluk iş saparynyň netijeleri barada hasabat berdi. Wekiliýetiň agzalary saparyň çäklerinde Kazanyň Federal uniwersitetiniň Geologiýa we nebitgaz tehnologiýalar institutynyň ylmy-barlag işleri we okuw binýady bilen tanyşdylar. 

Geçirilen duşuşyklaryň dowamynda geologiýa-gözleg we buraw, awtomatlaşdyrmak, telemehanizasiýa hem-de nebitgaz pudagyndaky önümçilik işlerini merkezleşdirmek babatda öňdebaryjy tehnologiýalary we häzirki zaman ylmy-tehniki işläp taýýarlamalary önümçilige ornaşdyrmak ýaly möhüm meselelere aýratyn üns berildi. 

Şeýle hem wise-premýer Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň gorlary boýunça Döwlet toparynyň geňeşiniň düzümini kämilleşdirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, Russiýa Federasiýasynyň dürli sebitleri bilen üstünlikli ösdürilýän özara peýdaly gatnaşyklaryň hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesine daýanýan netijeli nusgasy bolup durýandygyny belledi. Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Tatarystan Respublikasynyň arasynda nebitgaz ulgamyndaky hyzmatdaşlygyň köpugurly mümkinçilikleriniň durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu bolsa ikitaraplaýyn bähbitlere laýyk gelýär. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bu ulgamda öňde durýan ähli wezipeleriň çözgüdine örän oýlanyşykly we toplumlaýyn esasda çemeleşmegiň wajypdygyny belläp, wise-premýere bu babatda birnäçe anyk görkezmeleri berdi. Milli Liderimiz Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Gazylyp alynýan peýdaly baýlyklaryň gorlary boýunça Döwlet toparynyň geňeşiniň düzümini kämilleşdirmek ugrunda alnyp barylýan işleri dowam etmegi tabşyrdy. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň paýtagtymyzda we ýurdumyzyň welaýatlarynda maýyplara hem-de durmuş goraglylygyna aýratyn mätäçlik çekýän beýleki raýatlara niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygy boýunça ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada habar berildi. 

Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Senagat ministrligi tarapyndan Ahal welaýatynyň Tejen, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz, Lebap welaýatynyň Türkmenabat we Mary welaýatynyň Mary şäherlerinde her biriniň umumy meýdany 6123,6 inedördül metr bolan 48 öýli 4 gatly 4 sany ýaşaýyş jaýlarynyň taslamasy işlenip taýýarlanyldy. 

Ýurdumyzda alnyp barylýan gurluşyklary zerur bolan serişdeler bilen üpjün etmek maksady bilen, gurluşyk materiallarynyň dürli görnüşleriniň önümçiligini artdyrmak, pudagyň düzümlerini täzeçil esasda döwrebaplaşdyrmak işleri dowam edýär. 

Milli Liderimiz mümkinçiligi çäkli bolan we durmuş goraglylygyna mätäç adamlar üçin ýokary halkara ölçeglerine kybap gelýän ýaşaýyş jaýlarynyň bellenilen möhletlerde gurulmalydygyna we ýokary hil derejesiniň üpjün edilmelidigine ünsi çekip, bu işleriň mundan beýläk-de yzygiderli dowam etdiriljekdigini belledi. 

Mejlisiň dowamynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow R.Meredowy Türkmenistanyň senagat ministriniň orunbasary wezipesine bellemek hakyndaky resminama gol çekdi. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew möwsümleýin oba hojalyk işleriniň alnyp barlyşy barada hasabat berdi. Şu günler bugdaý ekişiniň geçirilen meýdanlarynda kadaly gögeriş almak üçin zerur bolan agrotehniki çäreler geçirilýär, ösüş suwy tutulýar. Oba hojalyk tehnikasyny bökdençsiz işletmek, kärendeçi daýhanlary ýokary hilli tohumlar bilen üpjün etmek maksady bilen degişli çäreler görülýär. 

Şunuň bilen birlikde, welaýatlarda pagta ýygym möwsümi dowam edýär. 

Döwlet Baştutanymyz oba hojalyk işleriniň bellenen möhletlerde tamamlanmagynyň wajypdygyny aýdyp, geçirilýän işleriň depgini bilen baglanyşykly guramaçylyk meselelerine aýratyn üns bermegiň möhümdigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ekerançylaryň işiniň netijeli bolmagyny üpjün etmek maksady bilen wise-premýere daýhanlar bilen ýygnalan pagta hasyly üçin özara hasaplaşyklaryň öz wagtynda hem-de doly geçirilmegini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew 2017—2018-nji ýyllaryň ýyladyş möwsümine taýýarlygyň çäklerinde Jemagat hojalygy ministrliginiň düzümleri tarapyndan alnyp barylýan meýilnamalaýyn işler barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, gyş möwsüminde ýaşaýyş jaýlarynyň, durmuş maksatly desgalaryň, edaralaryň ýyladyş ulgamynyň bökdençsiz işini üpjün etmek maksady bilen toplumlaýyn çäreler durmuşa geçirildi. Şeýle hem ýyladyş toplumlarynda düýpli abatlaýyş işleri geçirildi we ýörite tehnikalaryň taýýarlygy üpjün edildi. Degişli gulluklar zerur bolan enjamlar, gurallar we ulaglar bilen üpjün edildi. 

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, jemagat hojalygy gulluklarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak, merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlaryny täze enjamlar bilen yzygiderli üpjün etmek häzirki döwrüň möhüm wezipeleriniň biridigini belledi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow meýilleşdirilen işler alnyp barlanda tehniki düzgünleriň we tehnologik kadalaryň berk berjaý edilmelidigine ünsi çekip, wise-premýere ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň, saglygy goraýyş ulgamynyň ýyladyş işleriniň bökdençsiz ýola goýluşyny, elektroenergiýa bilen üpjün edilişini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. 

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow “KAMAZ-6520” kysymly awtoulaglary satyn almak hakynda Kararyň taslamasynyň taýýarlanandygy barada habar berdi. Ýurdumyzyň Awtomobil ulaglary ministrligi tarapyndan ýük göterijiligi 20 tonna bolan şeýle ulaglaryň 250 birligini satyn almak meýilleşdirilýär. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, köpugurly ulag-aragatnaşyk düzüminiň ösdürilmeginiň ýurdumyzyň ykdysady, maýa goýum, üstaşyr we serişde mümkinçiliklerini durmuşa geçirmegiň şerti bolup durýandygyny belledi. 

Halkara hyzmatdaşlygynyň netijeli ýola goýlandygyna ünsi çekip, döwlet Baştutanymyz Russiýa Federasiýasy bilen alnyp barylýan döwletara gatnaşyklarynyň çäklerinde Tatarystan Respublikasy bilen üstünlikli ösdürilýän hyzmatdaşlygyň okgunly we netijeli häsiýete eýedigini kanagatlanma bilen belledi. Özara gatnaşyklaryň tejribesine we onuň köpugurly kuwwatlykaryna esaslanýan türkmen-tatar gatnaşyklary netijeli hyzmatdaşlygyň aýdyň nyşanydyr. 

Döwlet Baştutanymyz Tatarystanyň iri kärhanalary bilen berk, uzakmöhletleýin gatnaşyklaryň ýola goýlandygyny belläp, häzirki döwürde ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynda özüni gowy tarapdan görkezen şeýle kysymdaky ýük awtoulaglarynyň netijeli ulanylýandygyny tassyklady. Milli Liderimiz bu gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň zerurdygyny belläp, degişli Karara gol çekdi hem-de wise-premýere tehnikalaryň sazlaşykly işini we olara ýokary hilli hyzmatlaryň ýola goýulmagyny üpjün etmegi tabşyrdy. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyryny geçirmäge görülýän taýýarlyk hem-de Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň meýilnamasy barada hasabat berdi. Wise-premýer iki ýurduň halklarynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny has-da pugtalandyrmaga gönükdirilen bu döredijilik çäresiniň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde geçiriljekdigini habar berdi. Onuň maksatnamasyna sergi, halk tans döwlet akademiki ansamblynyň çykyşy, rus kinofilmleriniň görkezilişi hem-de ussatlyk sapaklary girizildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, wise-premýere öňümizdäki baýramçylyk çäreleriniň hem-de medeni-köpçülikleýin dabaralaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek boýunça anyk tabşyryklary berdi. Bu çäreler halkymyzy täze ajaýyp üstünliklere hem-de beýik işlere ruhlandyrmalydyr. Milli Liderimiz ýurdumyzda Russiýa Federasiýasynyň Medeniýet günlerini geçirmek meselesine ünsi çekip, üstünlikli ösdürilýän türkmen-russiýa döwletara gatnaşyklary babatda bu halkara çäresiniň ähmiýetini belledi. 

Türkmenistan Russiýa bilen hyzmatdaşlyga özüniň daşary syýasatynyň möhüm ugry hökmünde garaýar we döwrüň talaplaryna laýyk gelýän netijeli gatnaşyklary ösdürmek ugrunda çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiz döwletara gatnaşyklarynda biziň doganlyk halklarymyzyň arasyndaky ynanyşmak ýagdaýyny hem-de dostlugy pugtalandyrmaga ýardam edýän medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyga aýratyn orun berilýändigini aýtdy. Döwlet Baştutanymyz göz öňünde tutulan çäreleriň ählisini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegiň wajypdygyny belledi. 

Hormatly Prezidentimiz “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň täze zehinleri ýüze çykarmakda, döredijilik işgärlerini hünär derejesini kämilleşdirmekde möhüm ähmiýetiniň bardygyny belläp, wise-premýere bu döredijilik gözden geçirilişini talabalaýyk guramak babatda degişli görkezmeleri berdi. 

Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary hem-de hormatly Prezidentimiziň halkara başlangyçlary babatda milli kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek boýunça parlamentiň alyp barýan işleri barada habar berdi. Ykdysadyýetimiziň pudaklaryny we beýleki ulgamlary mundan beýläk-de ösdürmäge ýardam etjek kanunlaryň taslamalarynyň birnäçesiniň üstünde işlenilýändigi bellenildi. 

Mejlis tarapyndan dahylly guramalar bilen bilelikde Ýaşulularyň maslahatyna taýýarlyk görmek hem-de ählihalk forumynyň gün tertibine girizilen resminamalary işläp taýýarlamak boýunça alnyp barylýan işler barada habar berildi. 

Döwlet Baştutanymyz halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna kybap gelýän döwrebap hukuk binýadyny döretmegiň ýurdumyzda amala aşyrylýan durmuş-ykdysady özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmäge gönükdirilendigini aýdyp, kabul edilen kanunlaryň durmuşa geçirilişine gözegçilik etmek boýunça parlamentiň işiniň işjeňleşdirilmegine ünsi çekdi. 

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine uly üstünlikleri hem-de halkymyza Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda abadançylyk arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 18.08.2017 /

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň käbir ileri tutulýan meselelerine, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Dowamy...

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen türgenleriniň we tälimçileriniň hyzmatlaryny belledi

2017-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow üstünlikli geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň ýeňşine uly goşant goşan türkmen tälimçileriniň hem-de türgenleriniň—milli ýygyndy toparymyzyň agzalarynyň üstünligini ýokary döwlet sylaglary – “Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi” hem-de “Türkmenistanyň at gazanan sport ussady” diýen hormatly atlar bilen belledi.

Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirilen dabaraly çärä Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, degişli ministrlikleriň hem-de pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, syýasatşynaslar, tälimçiler, meşhur türgenler gatnaşdylar.

Döwlet Baştutanymyzyň sport ulgamyndaky öňdengörüjilikli strategiýasy sport döwleti hökmünde eziz Watanymyzyň abraýynyň has-da belende galmagyna ýardam edýär. Türkmen türgenleriniň abraýly halkara ýaryşlarynda we bäsleşiklerinde, şol sanda Aziýanyň hem-de dünýäniň çempionatlarynda üstünlikli çykyş etmegi munuň şeýledigini tassyklaýar.

Ildeşlerimiziň “Aşgabat 2017” oýunlarynda gazanan ajaýyp netijeleri munuň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Ýaryşlaryň ilkinji günlerinden olar öňdebaryjylygy eýeläp, umumy toparlaýyn hasapda birinji orna mynasyp boldular. Türkmen türgenleri jemi 245 medala, şol sanda 89 altyn, 70 kümüş hem-de 86 bürünç medallara mynasyp boldular!

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzda sport hereketiniň ösdürilmegine ägirt uly üns bermegi netijesinde häzirki wagtda bu ugurda öň görlüp-eşidilmedik derejede ýokary netijeler gazanyldy. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe tutuş ýurdumyzda iri sport toplumlarynyň, stadionlaryň, sport desgalarynyň we meýdançalaryň gurluşygy ýaýbaňlandyryldy. Olarda sagdyn durmuş ýörelgesiniň esasy bolan bedenterbiýe bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredildi. Türkmenistanlylaryň ýüzlerçe müňüsi iň döwrebap sport toplumlarynda hem-de sport mekdeplerinde meşgullanýarlar. Ýurdumyzyň ähli künjeklerinde sportuň dürli görnüşleri boýunça bölümler yzygiderli açylýar.

Özüniň daşary syýasat ugrunda parahatçylyk söýüjilik we Bitaraplyk ýörelgelerine esaslanýan Türkmenistan ynsanperwerlik gatnaşyklaryny, şol sanda sport ulgamyndaky hyzmatdaşlygy netijeli diplomatik gurallaryň biri hasaplaýar. Ýurdumyz Olimpiýa hereketiniň belent ynsanperwerlik ýörelgelerini eýermek bilen, sport ulgamynda sebit we halkara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmak ugrunda çykyş edýär hem-de bu babatda anyk ädimleri ädýär.

Soňky ýyllarda ýurdumyzda ýygy-ýygydan geçirilýän halkara ýaryşlary arkaly biz dünýä bileleşigine milli medeni hem-de ruhy gymmatlyklarymyzy, halkymyzyň ajaýyp däp-dessurlaryny, ykdysady kuwwatymyzy, ylym, bilim, sungat ulgamlarynyň ösüşini görkezmegi başardyk.

Hut döwlet Baştutanymyzyň şahsy başlangyjy Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň 2017-nji ýylda Aşgabatda V Aziýa oýunlaryny geçirmek hakyndaky çözgüdi kabul etmeginiň möhüm şerti boldy. Şeýle derejedäki giň möçberli çäreleri kabul etmek – bu örän jogapkärli wezipedir, ýöne biziň ýurdumyz şol wezipäniň hötdesinden abraý bilen gelmegi başaryp, Aşgabadyň medeniýetleriň we halklaryň gatnaşyklarynyň hakyky merkezi bolup durýandygyny bütin dünýä görkezdi.

Türkmen paýtagtynda ilkinji gezek guralan şeýle giň möçberli ýaryşlar eziz Watanymyzyň halkara giňişligindäki abraýyny has-da artdyrdy. “Aşgabat-2017” oýunlarynyň üstünligi hormatly Prezidentimiziň döwlet ösüş strategiýasynyň hem-de daşary syýasatynyň milli bähbitleriň hem-de ählumumy durnukly ösüşiň ileri tutulýan ugurlarynyň sazlaşygynyň nusgasy bolup durýandygynyň ýene-de bir gezek aýdyňlyk bilen görkezdi.

...Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň maslahatlar zalynda milli Liderimizi dabara gatnaşyjylar mähirli mübärekleýärler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlaryň öňünde çykyş edip, şu gün Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda üstünlikli çykyş eden ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň ýokary netijeleri gazanan türgenlerini we tälimçilerini dabaraly ýagdaýda sylaglamak kararyna gelnendigini aýtdy.

Milli ýygyndy toparymyzyň wekilleri V Aziýa oýunlarynda üstünlikli çykyş edip, 89 altyn, 70 kümüş, 86 bürünç, jemi 245 medal gazanyp, berkarar döwletimizde sportuň hem güýçli ösendigini bütin dünýä görkezdiler diýip, döwlet Baştutanymyz kanagatlanma bilen belledi.

Bu Oýunlar parahatçylyk, döredijilik, ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz döwletimiz üçin hem, dünýä bileleşigi üçin, hem aýratyn ähmiýetli taryhy wakalaryň biri boldy. Aziýa sebitinde iň gözel hem-de abadan şäherleriň birine öwrülen Aşgabatda geçirilen V Aziýa oýunlary sagdynlygyň we ruhubelentligiň mekany bolan Garaşsyz Watanymyzyň tutuş dünýä açyklygyny ýene-de bir gezek aýdyň äşgär etdi.

Bu ýaryşlar ýurdumyzyň ägirt uly sport mümkinçilikleriniň bardygyny açyp görkezdi diýip, döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we türgenlerimiziň ýeňişleri V Aziýa oýunlaryny has belent derejelere çykarandygyny nygtady. Bitarap döwletimiziň halkara sport abraýynyň yzygiderli artýandygyna şaýatlyk eden bu taryhy wakalar merdana halkymyzy beýik üstünliklere ruhlandyrýar. Biziň her birimizde şatlykly duýgulary döredip, ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar. Halkymyzyň agzybirligini we jebisligini has-da pugtalandyrýar.

Milli Liderimiz ýurdumyzyň türgenlerine we tälimçilerine geljekde hem halkara hem-de dünýä derejesindäki sport ýaryşlarynda Garaşsyz, Bitarap Watanymyza mynasyp wekilçilik etmegi ak ýürekden arzuw edip, Olimpiýa hereketini ösdürmek, dünýä halklarynyň arasynda parahatçylygy, özara düşünişmegi pugtalandyrmak babatda hem olara uly tagalla etmegi wesýet etdi.

“Biz Garaşsyz ýurdumyzda sportuň beýik geljegine merdana ýaşlarymyzyň ynamynyň berkdigine çäksiz buýsanýarys!” diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Bedenterbiýe we sport, sagdyn durmuş ýörelgeleri dünýä medeniýetiniň örän möhüm gymmatlyklarydyr. Ynsany beden taýdan taplamak bilen çäklenmän, onuň dünýägaraýşyny hem kämilleşdirýän bu gymmatlyklar biziň döwletimiziň durmuş we ykdysady, medeni taýdan sazlaşykly ösüşini üpjün edýän esasy görkezijiler bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz sözüni dowam etdi.

Öň hem belläp geçişim ýaly, biz bedenterbiýä we sporta agzybir jemgyýetimizi has-da jebisleşdirýän, merdana halkymyzy beýik ösüşlere ruhlandyrýan güýç hökmünde garaýarys. Şoňa görä-de, bu ulgamlary ösdürmegi, raýatlarymyzyň ruhy taýdan kämil we beden taýdan sagdynlygyny gazanmagy döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwürýäris diýip, milli Liderimiz nygtady.

Şu wezipelerden ugur alnyp, bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň, ussat türgenleri taýýarlamagyň döwlet maksatnamalary kabul edildi, ýurdumyzda häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän sportuň berk binýatly, ösen ulgamy döredildi. Kabul edilen milli maksatnamalary we özgertmeleri amala aşyrmagyň çäklerinde köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini, sportda gazanylan ýokary netijeleri ösdürmäge uly möçberde maýa goýumlary gönükdirildi. Ýurdumyzyň ähli sebitlerinde, şol sanda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän sport toplumlary, paýtagtymyz Aşgabatda bolsa, ajaýyp Olimpiýa şäherjigi guruldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň nygtaýşy ýaly, dostluk we ynsanperwerlik ýörelgelerimizi dünýä ýaýmak, parahatçylygyň ilçisi hasaplanýan sporty ösdürmek arkaly jemgyýetimiziň we döwletimiziň sazlaşykly öňe gitmegini gazanmagy, Garaşsyz Watanymyzy düýpli özgertmegi döwlet syýasatymyzyň möhüm ugurlarynyň biri hasaplaýarys.

Milli Liderimiz çykyşynyň dowamynda «Aziada − 2017: parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy» atly halkara sport kongresiniň Jarnamasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisiniň resminamasy hökmünde kabul edilendigini buýsanç bilen belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary baradaky Geňeşiniň Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde geçirilen 36-njy mejlisinde bolsa, biziň öňe süren başlangyjymyz boýunça «Parahatçylygy we adam hukuklaryny berkitmekde Bosgunlaryň olimpiýa toparlarynyň goşýan uly goşandyny höweslendirmek hakyndaky» Jarnama biragyzdan kabul edildi. Bularyň ählisi Bitarap Türkmenistanyň dünýädäki abraýynyň barha artýandygyny, halkara sport giňişliginde aýgytly gadam urýandygyny ykrar edýän taryhy wakalardyr diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şu ýerde milli Liderimiz meýletinçileriň işini hem aýratyn belläp geçdi. V Aziýa oýunlaryny geçirmekde meýletinçileriň paýyna işleriň agramly bölegi düşdi diýsem, ýalňyş bolmasa gerek. V Aziýa oýunlarynyň geçýän döwründe müňlerçe meýletinçiler gije-gündiziň dowamynda ussatlyk we başarjaňlyk bilen işläp, daşary ýurtly türgenlere we myhmanlara uly medeniýetlilik, sylag-hormat, halkymyza mahsus myhmansöýerlik we göwnaçyklyk görkezdiler.

Men bütin durky bilen Watana bolan beýik söýgä ygrarly, ynsanperwerligi, hoşniýetliligi, dostlugy özlerine ýörelge edinen ýaşlarymyzyň berkarar döwletimiziň syýasy, ykdysady, medeni we sport durmuşyna işjeň gatnaşýandyklaryny we bu ýeňişli başlangyçlaryny doly goldaýaryn hem-de olara ýokary baha berýärin diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy.

“Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri kämil ýörelgeleri durmuşa ornaşdyrmagyň, türkmen sportunyň abraýyny has-da belende götermegiň ajaýyp zamanasydyr. Geljegimiz bolan ýaşlara berjek nesihatym – sporty söýüň! Sport güýç-gaýratyň, gözelligiň, saglygyň we hyjuwly ýaşamagyň gözbaşydyr! Sporta söýgi -- durmuşa söýgüdir!” diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Beden we ruhy sagdynlyk adamda ýaşaýşa ynamy has-da güýçlendirýär. Päk göwünli, berk bedenli, maksatlary aýdyň ýigitlerimiziň we gyzlarymyzyň ýaşlykdan sporta bolan endigi özlerinde terbiýelemegi olaryň uzak hem-de sagdyn ömür sürmegi üçin zerurdyr. Sport siziň beden we ruhy gözelligiňiziň sazlaşmagy, jemgyýetimiziň sagdynlygy üçin örän möhümdir diýip, milli Liderimiz sözüni dowam etdi.

Biz öňde goýan beýik maksatlarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde ýaşlarymyza bil baglaýarys. Beýik maksatlara bolsa, diňe oýlanyşykly, döredijilikli işler, bedeniň we ruhuň kämilligi, ýeňişlere hem-de üstünliklere bolan uly ynam bilen ýetip bolar. Beden hem-de ruhy taýdan sagdyn nesiller bilen ýetilmejek menzil, bitirilmejek iş ýokdur diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Sportda her bir üstünlik berk binýadyň esasynda gazanylýar. Biz uzak ýyllardan bäri ýurdumyzda sporty ösdürmek bilen örän çynlakaý meşgullanyp gelýäris. Türgenler, sport jemgyýetleri, Milli Olimpiýa komiteti we Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komiteti, biziň ählimiz bilelikde türkmen sportuny ösdürmek ugrunda uly tagalla edýäris. Halkara derejesinde birinjilik ugrundaky ýaryşlarda biziň türgenlerimiziň hormatly münberiň iň ýokary basgançagyna çykýandygy tötänden däldir. Bularyň ählisi biziň bilelikde edýän şu tagallalarymyzyň guwandyryjy netijesidir diýip, milli Liderimiz belledi.

Millionlarça adamlary birleşdiren V Aziýa oýunlary ýurdumyzyň halkara sport abraýyny has-da belende göterdi. Dünýäde parahatçylygy we dostlugy berkarar etmäge goşýan ägirt goşandymyzy aýdyň görkezdi.

Nesip bolsa, Garaşsyz Watanymyzda bedenterbiýe we sport geljekde hem güýçli depginler bilen ösdüriler diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we ýaşlarymyzyň halkara derejesindäki ýaryşlarda ýurdumyzyň sport abraýyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmaga mynasyp goşant goşjakdyklaryna berk ynam bildirdi.

Türkmenistan ähli ugurlarda ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýar. Geljekde bize mundan hem uly üstünlikler we şanly ýeňişler garaşýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we ýygnananlary Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziva oýunlarynda gazanan deňsiz-taýsyz ajaýyp üstünlikleri bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.

“Goý, halkara sport giňişliginde Bitarap Türkmenistanyň Döwlet tugy mundan beýläk-de belentde parlasyn!” diýip, milli Liderimiz çykyşyny tamamlady.

Döwlet Baştutanymyzyň çykyşy üns bilen diňlenildi we şowhunly elçarpyşmalar bilen garşylandy.

Dabaraly çäräniň dowamynda milli Liderimiz ýurdumyzyň milli ýygyndysynyň tälimçilerine hem-de türgenlerine “Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi” we “Türkmenistanyň at gazanan sport ussady” diýen hormatly atlary dakmak hakyndaky Permanlara gol çekýär.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew Permany okaýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly ýagdaýda tälimçilere “Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi” diýen hormatly adyň dakylandygy hakyndaky altyn nyşanlary hem-de şahadatnamalary gowşurýar.

Türkmenistanyň ýokary döwlet sylaglaryna mynasyp bolanlaryň hatarynda Germaniýa Federatiw Respublikasyndan, Türkiýe Respublikasyndan, Özbegistan Respublikasyndan we Ýaponiýadan meşhur türgenler bar. Olar türgenlerimiziň konkur, agyr atletika, kuraş, futzal boýunça iň ýokary netijeleri gazanmagyna saldamly goşant goşdular.

Germaniýa Federatiw Respublikasynyň “Jeýkob Ferdezuçt GBR” atçylyk firmasynyň direktory Katerina – Irena Anna-Margareta Ýakob Geb Şraýner “Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi” diýen hormatly ady berendigi üçin döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, 
şu günki senäniň özi üçin ýatdan çykmajak wakalaryň birine öwrülendigini belledi.

Çykyş eden tälimçi türkmen Lideriniň başlangyjy boýunça şöhratly sport ussatlarynyň hem-de tälimçileriň gatnaşmagynda ruhubelentlik ýagdaýynda Aşgabat şäherinde 17-27-nji sentýabr aralygynda geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ähmiýetini nygtady. Bu halkara sport çäresi bütin dünýäde uly gyzyklanma döretdi diýip, Katerina Ýakob aýtdy.

Germaniýaly tälimçi Türkmenistanda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda türkmen sportuny, şol sanda atçylyk sportuny ösdürmek boýunça giň möçberli işleriň alnyp barylýandygyny belläp, ak mermerli Aşgabatda gurlan hem-de käbir desgalary Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilen Olimpiýa şäherçesine haýran galýandygyny aýtdy.

Myhmanyň belleýşi ýaly, milli binagärlik däplerine laýyklykda gurlan hem-de ýurdumyzyň barha rowaçlanýandygyny alamatlandyrýan Olimpiýa şäherçesi bütin dünýäni haýran galdyrdy. Katerina Ýakob Türkmenistanyň ähli ulgamlarda çalt depginler bilen ösýändigini belläp, ýurdumyzyň halkara abraýyny artdyrmakda V Aziýa oýunlarynyň uly ähmiýete eýedigini nygtady.

“Bu ýerde sport ýaryşlaryna tälimçi hökmünde gatnaşmak hem-de türkmen türgenlerini konkur boýunça taýýarlamak, hut hormatly Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowdan ýokary sylagy almak mende ägirt uly buýsanç duýgusyny döredýär” – diýip, nemes tälimçisi aýtdy.

Özüniň işine ýokary baha berlendigi üçin ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Katerina Ýakob döwlet Baştutanymyza berk jan saglyk, uzak ömür, türkmen halkyna bolsa rowaçlyk we parahatçylyk arzuw etdi.

Hormatly Prezidentimiz milli ýygyndy toparymyzyň tälimçilerini hormatly atlaryň dakylmagy bilen ýene-de bir gezek gutlap, olaryň mundan beýläk-de ýurdumyzyň sportunyň abraýyny belende göterjekdiklerine ynam bildirdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow dabaraly ýagdaýda “Aşgabat 2017” oýunlarynda altyn medallara mynasyp bolan türkmen türgenlerine ýadygärlik altyn nyşanlary hem-de “Türkmenistanyň at gazanan sport ussady” diýen adyň dakylandygy hakyndaky şahadatnamalary gowşurýar.

V Aziýa oýunlaryna gatnaşan türgenlerimiziň adyndan türkmen milli göreşi, guşakly göreş we alyş göreşi boýunça ýaryşlarda 6 sany altyn medala eýe bolan Seýdi Batyrow şeýle ýokary baha üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Çykyş eden beýleki türgenlerimiz bilen birlikde, eziz Watanymyza bu abraýly sport ýaryşlarynda wekilçilik etmegiň uly hormatdygyny belläp, Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň gazanan üstünliginiň hormatly Prezidentimiziň bedenterbiýe hereketini we ýokary netijeli sporty ösdürmäge aýratyn üns bermegi netijesinde döredilen ajaýyp şertleriň hem-de iň döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen sport toplumlarynda, şol sanda sebitde deňi-taýy bolmadyk olimpiýa şäherçesinde yzygiderli türgenleşikleriň aýdyň netijesidigini nygtady.

S.Batyrow sport bilen yzygiderli meşgullanmagyň tarapdary hem-de sagdyn durmuş ýörelgesiniň wagyzçysy bolan milli Liderimiziň bu babatda ýurdumyzyň ýaşlary üçin görelde bolup durýandygyny belledi. Çykyş eden türgen hormatly Prezidentimizden sylaglary kabul etmegiň ýurdumyzyň ähli türgenleri üçin uly hormatdygyny aýdyp, olaryň dünýäniň sport giňişliginde täze ýeňişleri gazanyp, ýurdumyzyň sportunyň abraýyny has-da belende galdyrjakdygyna ynandyrdy.

Ýurdumyzyň tälimçileriniň hem-de türgenleriniň adyndan S.Batyrow döwlet Baştutanymyza welosiped gowşurdy.

Milli Liderimiz bu gymmatly sowgady muzeýe sowgat berýändigini aýtdy.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem aýratyn tapawutlanan türgenlere has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan ýaşaýyş jaýlaryndan öýleriň berilýändigini habar berdi.

Sylaglamak dabarasy tamamlanandan soň, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýokary netijeler görkezen Türkmenistanyň ýygyndy toparyny sylaglar bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlap, olara berk jan saglyk, abadan we bagtyýar durmuş, eziz Watanymyzyň – sagdynlygyň we bagtyýarlyk ýurdunyň halkara abraýyny artdyrmak boýunça alyp barýan işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdi.

“Goý, dünýäniň sport hereketine üstünlikli goşulyşýan hem-de täze ýeňişleri gazanýan Bitarap Türkmenistanyň Ýer ýüzündäki mertebesi has-da beýgelsin!” diýip, milli Liderimiz nygtady.

Hoşlaşanlarynda türgenlerimiz döwlet Baştutanymyza atalyk aladasy üçin ýene-de bir gezek hoşallyk bildirdiler we hormatly Prezidentimize berk jan saglyk, türkmen halkynyň bagtyýar we abadan durmuşy ugrunda alyp barýan ägirt uly işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdiler.

Döwlet Baştutanymyz sylaglamak dabarasyna gatnaşyjylaryň haýyşy boýunça olar bilen ýadygärlik üçin surata düşüp, bu ýerden ugrady.

***

Şeýle hem şol gün paýtagtymyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda kümüş we bürünç medallaryny gazanan türgenlere sylaglary hem-de ýurdumyzyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna hormatly Prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlary gowşurmak dabarasy boldy.

Mejlisiň Başlygynyň, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarynyň, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda geçen bu dabaraly çäre netijeli işlemek üçin iň oňat şertleri döretmäge, olaryň başlangyçlaryny goldamaga hem-de öz borjuny jogapkärli ýerine ýetirmegi, Watana wepalylygy üçin höweslendirmäge gönükdirilen döwlet syýasatynyň durmuş taýdan ileri tutuýlan ugurlaryny bütin aýdyňlygy bilen ýene-de bir gezek ýüze çykardy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 10.08.2017 /

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer maliýe-ykdysady toplumyň edaralarynda we guramalarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, gözegçilik edýän düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça degişli maksatnamalary ýerine ýetirmegiň çäklerinde durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Dowamy...

Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 15.09.2017 /

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleri çagyryldy. Mejlisiň gün tertibine döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri hem-de käbir resminamalaryň taslamalary girizildi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 04.08.2017 /

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine gönükdirilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine garaldy hem-de halkymyzyň abadançylygyna gönükdirilen içerki syýasatyň birnäçe möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dowamy...

Milli puluň we ýadygärlik teňňeleriň täze görnüşleri

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň Merkezi banky Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylmagy mynasybetli hümmeti 1, 5, 10, 20, 50 we 100 manada deň bolan banknotlaryň täze 2017-nji ýylyň modifisirlenen nusgalaryny, şeýle hem her haýsynyň hümmeti 100 manada deň bolan “Aşgabat Olimpiýa stadiony” atly altyn we kümüş ýadygärlik şaýy pullaryny dolanyşyga çykardy.

a tenne

a tenne

Ýurdumyzyň Merkezi bankynda geçirilen metbugat maslahatynda habar berlişi ýaly, banknotlaryň ýüz taraplarynyň reňki we şekili öňki durkunda saklanyp, olaryň hemmesinde “Aşgabat 2017” oýunlarynyň nyşany şekillendirilen.

Banknotlaryň arka tarapynda Aşgabat şäherinde täze gurlan Halkara howa menzili, “TürkmenÄlem 52oE “emeli hemrasy we paýtagtymyzda öňde boljak giň möçberli sport ýaryşlary mynasybetli bina edilen käbir desgalar şekillendirildi.

2017-nji ýylyň nusgasyndaky milli banknotlaryň gorag alamatlarynyň güýçlendirilmegi olaryň häsiýetli aýratynlyklarydyr. Şeýlelikde, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşany ýörite goragly çap etme usulynda ýerine ýetirildi. Mundan başga-da, reňkini üýtgedýän ýörite boýag bilen ýasalan nominal san 1 we 5 banknotlarda täze çap etme usulynda, uly nominallarda täze kämil Spark® Live boýagynyň Dýuna — küşt tagtasy görnüşinde ýerine ýetirildi. Banknotlaryň ýüz tarapynda onuň çap edilen senesi we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygynyň golunyň faksimilýesi görkezildi.

Bu banknotlar ýurdumyzyň ähli çäklerinde eýeçiliginiň görnüşine we alyp barýan işine garamazdan, edara-kärhanalaryň ählisi tarapyndan tölegler üçin nominal gymmaty boýunça kabul edilmäge degişlidir.

Merkezi bankyň 2009-njy, 2012-nji we 2014-nji ýyllaryň nusgasyndaky ähli banknotlary Türkmenistanyň çäginde kanuny töleg serişdesi hökmünde güýjüni saklaýar.

Pul serişdeleriniň hakykylygyny takyk kesgitlemek üçin bäşden az bolmadyk gorag alamatlaryny barlamak zerur bolup durýar. Olar baradaky maglumatlar bilen ýurdumyzyň Merkezi bankynyň Internet sahypasynda tanşyp bolýar. Olar şu sahypada: http://www. cbt. tm ýerleşýär.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň Merkezi banky öňde boljak taryhy ähmiýetli waka bolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli nobatdaky ýadygärlik şaýy pullaryny çykardy. Munuň özi millionlarça adama Türkmenistany parahatçylygyň, rowaçlygyň we gülläp ösüşiň ýurdy hökmünde görkezmäge gönükdirilen anyk çärelerdir.

“Aşgabat Olimpiýa stadiony” atly ýadygärlik şaýy pullar toplumy Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy – Beýik Britaniýanyň “The Royal Mint Limited” zikgehanasynda ýasaldy.

Şaýy pullaryň ikisiniň hem ýüz tarapynyň merkezinde Aşgabat Olimpiýa stadionynyň şekili ýerleşdirildi. Pullaryň ýüz tarapynyň ýokarky böleginde “ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARY” diýlen ýazgy, aşaky böleginde bolsa “AŞGABAT OLIMPIÝA STADIONY” diýlen ýazgy ýerleşdirildi.

Şaýy pullaryň ikisiniň hem arka tarapynyň merkezi böleginde Türkmenistanyň Döwlet tugrasy ýerleşdirildi. Onuň daşyndan pullaryň ýokarky böleginde aýlaw bilen “TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKY” diýlen ýazgy, aşaky böleginde bolsa “ÝÜZ MANAT” ýazgysy ýerleşdirildi. 38,61 millimetr diametrde ýasalan ýadygärlik şaýy pullaryň mähegi — altyn pulunda Au 916,7 we kümüş pulunda bolsa Ag 925 görkezildi. Ýazgylar öz aralarynda sekiz burçly ýyldyz görnüşindäki şekiller bilen bölünen.

Olara goşulýan ýurdumyzyň Merkezi bankynyň güwänamasy şaýy pullaryň “pruf” hilini kepillendirýär.

Munuň özi Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň Merkezi bankynyň ozal çykaran şanly seneler mynasybetli ýadygärlik şaýy pullarynyň üstüni ýetirmek bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň nobatdaky nyşanyna öwrüler. Bu gymmatly numuzmatik toplumyň üstüni ýetiren täze pullar we ýadygärlik şaýy pullary ýurdumyzyň ilatynyň buýsanjy bolmak bilen, köp sanly daşary ýurtly pul ýygnaýjylar hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň myhmanlary üçin ajaýyp sowgat bolar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi