Türkmenistanyň Döwlet Daşary Ykdysady Iş Banky

 

Ösüş ugrunda hyzmatdaşlyk!

Milli puluň we ýadygärlik teňňeleriň täze görnüşleri

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, ýurdumyzyň Merkezi banky Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylmagy mynasybetli hümmeti 1, 5, 10, 20, 50 we 100 manada deň bolan banknotlaryň täze 2017-nji ýylyň modifisirlenen nusgalaryny, şeýle hem her haýsynyň hümmeti 100 manada deň bolan “Aşgabat Olimpiýa stadiony” atly altyn we kümüş ýadygärlik şaýy pullaryny dolanyşyga çykardy.

a tenne

a tenne

Ýurdumyzyň Merkezi bankynda geçirilen metbugat maslahatynda habar berlişi ýaly, banknotlaryň ýüz taraplarynyň reňki we şekili öňki durkunda saklanyp, olaryň hemmesinde “Aşgabat 2017” oýunlarynyň nyşany şekillendirilen.

Banknotlaryň arka tarapynda Aşgabat şäherinde täze gurlan Halkara howa menzili, “TürkmenÄlem 52oE “emeli hemrasy we paýtagtymyzda öňde boljak giň möçberli sport ýaryşlary mynasybetli bina edilen käbir desgalar şekillendirildi.

2017-nji ýylyň nusgasyndaky milli banknotlaryň gorag alamatlarynyň güýçlendirilmegi olaryň häsiýetli aýratynlyklarydyr. Şeýlelikde, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň nyşany ýörite goragly çap etme usulynda ýerine ýetirildi. Mundan başga-da, reňkini üýtgedýän ýörite boýag bilen ýasalan nominal san 1 we 5 banknotlarda täze çap etme usulynda, uly nominallarda täze kämil Spark® Live boýagynyň Dýuna — küşt tagtasy görnüşinde ýerine ýetirildi. Banknotlaryň ýüz tarapynda onuň çap edilen senesi we Türkmenistanyň Merkezi bankynyň müdiriýetiniň başlygynyň golunyň faksimilýesi görkezildi.

Bu banknotlar ýurdumyzyň ähli çäklerinde eýeçiliginiň görnüşine we alyp barýan işine garamazdan, edara-kärhanalaryň ählisi tarapyndan tölegler üçin nominal gymmaty boýunça kabul edilmäge degişlidir.

Merkezi bankyň 2009-njy, 2012-nji we 2014-nji ýyllaryň nusgasyndaky ähli banknotlary Türkmenistanyň çäginde kanuny töleg serişdesi hökmünde güýjüni saklaýar.

Pul serişdeleriniň hakykylygyny takyk kesgitlemek üçin bäşden az bolmadyk gorag alamatlaryny barlamak zerur bolup durýar. Olar baradaky maglumatlar bilen ýurdumyzyň Merkezi bankynyň Internet sahypasynda tanşyp bolýar. Olar şu sahypada: http://www. cbt. tm ýerleşýär.

Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň Merkezi banky öňde boljak taryhy ähmiýetli waka bolan Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli nobatdaky ýadygärlik şaýy pullaryny çykardy. Munuň özi millionlarça adama Türkmenistany parahatçylygyň, rowaçlygyň we gülläp ösüşiň ýurdy hökmünde görkezmäge gönükdirilen anyk çärelerdir.

“Aşgabat Olimpiýa stadiony” atly ýadygärlik şaýy pullar toplumy Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy – Beýik Britaniýanyň “The Royal Mint Limited” zikgehanasynda ýasaldy.

Şaýy pullaryň ikisiniň hem ýüz tarapynyň merkezinde Aşgabat Olimpiýa stadionynyň şekili ýerleşdirildi. Pullaryň ýüz tarapynyň ýokarky böleginde “ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARY” diýlen ýazgy, aşaky böleginde bolsa “AŞGABAT OLIMPIÝA STADIONY” diýlen ýazgy ýerleşdirildi.

Şaýy pullaryň ikisiniň hem arka tarapynyň merkezi böleginde Türkmenistanyň Döwlet tugrasy ýerleşdirildi. Onuň daşyndan pullaryň ýokarky böleginde aýlaw bilen “TÜRKMENISTANYŇ MERKEZI BANKY” diýlen ýazgy, aşaky böleginde bolsa “ÝÜZ MANAT” ýazgysy ýerleşdirildi. 38,61 millimetr diametrde ýasalan ýadygärlik şaýy pullaryň mähegi — altyn pulunda Au 916,7 we kümüş pulunda bolsa Ag 925 görkezildi. Ýazgylar öz aralarynda sekiz burçly ýyldyz görnüşindäki şekiller bilen bölünen.

Olara goşulýan ýurdumyzyň Merkezi bankynyň güwänamasy şaýy pullaryň “pruf” hilini kepillendirýär.

Munuň özi Garaşsyz, Bitarap ýurdumyzyň Merkezi bankynyň ozal çykaran şanly seneler mynasybetli ýadygärlik şaýy pullarynyň üstüni ýetirmek bilen, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň nobatdaky nyşanyna öwrüler. Bu gymmatly numuzmatik toplumyň üstüni ýetiren täze pullar we ýadygärlik şaýy pullary ýurdumyzyň ilatynyň buýsanjy bolmak bilen, köp sanly daşary ýurtly pul ýygnaýjylar hem-de Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň myhmanlary üçin ajaýyp sowgat bolar.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Mastercard, Millikart we Visa kart saklaýjylar üçin täze hyzmat

Hormatly müşderiler!

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Siziň pul serişdeleriňiziň howupsyzlygy

üçin zerurlyk bolmadyk wagty kartyňyzy togtadyp bilýändigiňizi Size habar berýär:

0717 belgä SMS ugradyň:

Togtatmak üçin: BLOCK XXXX

Täzeden işletmek üçin:

UNBLOCK XXXX (X-kartyň soňky 4 belgisi)

Ýylyň 8 aýynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň depgini 6,4 göterime deň boldy

2017-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň ösüşiniň depgini 6,4 göterime deň boldy.

Senagat toplumynda ösüş 3,8 göterime, gurluşykda -- 3,1 göterime, ulag-aragatnaşyk ulgamynda -- 10,9 göterime, söwdada -- 9,2 göterime, oba hojalygynda – 4,6 göterime we hyzmatlar ulgamynda – 10 göterime barabar boldy.

Bölek haryt dolanyşygynyň möçberi 17,6 göterim köpeldi.

Aýlyk zähmet haklary, döwlet kömek pullary, pensiýalar we talyp haklary doly möçberde tölenildi. 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ýurdumyzda ortaça aýlyk iş haky 9 göterim ýokarlandy.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 28.07.2017 /

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow "Awaza" milli syýahatçylyk zolagyndan gelip, paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine, “Aşgabat 2017” oýunlaryna, şeýle hem meýilleşdirilen sport-köpçülikleýin çärelere, hususan-da, paýtagtymyzda geçiriljek yklymlaýyn ýaryşlara, 50 günüň galmagy mynasybetli 29-njy iýulda geçiriljek çärelere taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2017-nji ýylyň 31-nji awgustynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzyň 2017-nji ýylyň 8 aýynda durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanan göçme mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda hökümetiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň işiniň netijelerine garaldy, kabul edilen Prezident maksatnamalarynyň we beýleki durmuş-ykdysady maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine baha berildi. Gün tertibine Söwda -senagat edarasynyň işiniň käbir meseleleri we möhüm resminamalaryň birnäçesiniň taslamalary hem girizildi.

Hormaly Prezidentimiz gün tertibine girizilen meselelere geçmek bilen, şu ýylyň sekiz aýynda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşiniň jemleri hakynda hasabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýeriň habar berşi ýaly, hasabat döwründe makroykdysady görkezijiler halk hojalyk toplumynyň ähli pudaklarynda durnukly ösüşi tassyklaýar. Şeýlelikde, jemi içerki önüm 6,4 göterim ýokarlandy, şol sanda senagatda bu görkeziji 3,8 göterimden gowrak, gurluşykda 3,1 göterim, ulag--aragatnaşyk pudagynda 10,9 göterim, söwda ulgamynda 9,2 göterim, oba hojalygynda 4,6 göterim, hyzmatlar ulgamynda 10 göterim artdy.

Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň maglumatlaryna laýyklykda ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde öndürilen önümiň ösüş depgini 5,4 göterimden gowrak boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde bölek-haryt dolanyşygynyň möçberi 17,6 göterim artdy.

2017-nji ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 12,1 milliard manada, çykdajy bölegi bolsa 11,9 milliard manada deň boldy. Aýlyk iş haklary, döwlet kömek pullary, pensiýalary we talyp haklary doly möçberde tölendi. 2016-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, ortaça aýlyk iş haky 9 göterim ýokarlandy.

Ähli welaýatlarda iri önümçilik we durmuş medeni maksatly desgalaryň gurluşygy barada hasabat bermek bilen, wise-premýer milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberiniň 34,3 milliard manada ýetendigini habar berdi.

Oba milli maksatnamasynyň rejelenen görnüşini amala aşyrmagyň çäklerinde, ýanwar-awgust aýlarynda deslapky maglumatlara görä, tutuş ýurdumyz boýunça durmuş maksatly desgalaryň 4-siniň gurluşygy tamamlandy, inženerçilik ulgamlarynyň 415,7 kilometri hem-de kommunikasiýa ulgamlarynyň 2304,4 kilometri çekildi, ýaşaýyş jaýlarynyň 763,1 müň inedördül metri ulanmaga berildi. Häzirki wagtda durmuş maksatly desgalaryň 64-sinde, suw arassalaýjy we beýleki düzüm desgalarynyň 30-synda işler dowam edýär. Şeýle hem ýaşaýyş jaýlarynyň 366,1 müň inedördül metrden gowragy gurulýar. Özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 1330,3 million manada deň boldy.

Soňra hökümet Baştutanynyň orunbasary saglyk ýagdaýy sebäpli, eýeleýän wezipesinden özüni boşatmagy haýyş edip, hormatly Prezidentimize ýüzlendi.

Milli Liderimiz wise-premýer B.Hojamämmedowyň haýyşyny kanagatlandyryp, degişli resminama gol çekdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň maliýe- ykdysady toplumyň edaralarynyň işine gözegçilik edýän orunbasarynyň wezipe borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmegi wise-premýer O.Gurbannazarowyň üstüne ýükledi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew hasabat döwründe ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň alyp baran işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Nebitiň gaz kondensaty bilen çykarylyşy boýunça meýilnama 100,6 göterim, uglewodorod çig malyny gaýtadan işlemek boýunça meýilnama 100 göterim, benziniň öndürilişi 103,3 göterim, dizel ýangyjynyň öndürilişi 102,7 göterim, polipropileniň öndürilişi 104,7 göterim, çalgy ýaglarynyň öndürilişi 107,2 göterim, suwuklandyrylan gazyň öndürilişi 113 göterim ýerine ýetirildi.

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende tebigy we ugurdaş gazyň çykarylyşynyň ösüş depgini 107,5 göterime, daşary ýurtlara tebigy gazyň iberilişiniň ösüş depgini 107,3 göterime deň boldy.

Wise-premýer şeýle hem Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişiniň barşy barada hasabat berdi. Gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygynyň meýilnama laýyklykda alnyp barylýandygy bellenildi, Owganystanyň we Pakistanyň çäklerinde TOPH gurluşygy bilen baglanyşykly guramaçylyk işleri meýilnama laýyklykda alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýangyç-energetika toplumynyň işleriniň netijelerine nägilelik bildirip, gözegçilik edýän pudaklaryndaky ýagdaýlary düýpli seljermegi hem-de örän gysga möhletlerde nebitgaz senagatynyň işini mundan beýläk kämilleşdirmek boýunça çäreleriň anyk meýilnamasyny taýýarlamagy talap etdi. Maksatnama ylmy esasda, döwrüň talaplaryna laýyklykda taýýarlanylmalydyr diýip milli Liderimiz aýtdy hem-de bu baradaky meselä 9 aýyň netijeleri jemlenilende garaljakdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem nebitgaz pudagynyň düzümlerini döwrebaplaşdyrmaga, innowasion tehnologiýalary hem-de iň täze tehniki işläp taýýarlamalary işe ornaşdyrmaga, bu ulgamda özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmäge degişli birnäçe tabşyryklary berdi.

Milli Liderimiz şeýle hem dünýäniň energetika howpsuzlygynyň täze gurluşyny kemala getirmek, ählumumy durnukly ösüş üçin şertleri döretmek babatda TOPH taslamasynyň uly halkara ähmiýetini belläp, bu taslamanyň durmuşa geçirilişini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew şu ýylyň sekiz aýynda gözegçilik edýän pudaklarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat bermek bilen, obasenagat toplumy boýunça önüm öndürmegiň, ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň ösüş depgininiň 101,2 göterime deň bolandygyny habar berdi.

Şunda Oba we suw hojalygy ministrligi boýunça bu görkeziji 110,4 göterime, Daşky gurşawy goramak we ýer serişdeleri baradaky döwlet komiteti boýunça 107,2 göterime, “Türkmenatlary” döwlet birleşigi boýunça 106,3 göterime deň boldy. Azyk senagaty döwlet birleşigi boýunça meýilnama 100,5 göterim, maýa goýumlaryny özleşdirmek 168,8 göterim ýerine ýetirildi.

Ýurdumyzyň meýdanlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleri barada habar berildi. Häzir ähli welaýatlarda agrotehniki kadalara laýyklykda güýzlük bugdaý ekişi dowam edýär. Şunuň bilen birlikde, 30-njy awgustda Ahal, Lebap we Mary welaýatlarynyň daýhanlary pagta ýygymyna girişdiler, Daşoguz welaýatynda bolsa möwsüme 6-njy sentýabrda badalga berler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň obasenagat toplumyndaky işleriň ýagdaýy babatda düýpli bellikleri aýtdy. Milli Liderimiz döwletimiziň oba hojalygyna hemmetaraplaýyn goldaw berýändigini, mineral dökünler, suw, döwrebap tehnikalar, tohum we beýleki serişdeler bilen doly üpjün edýändigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz oba hojalygynda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleri işjeňleşdirmegi talap edip, wise-premýere obada bazar gatnaşyklaryny kemala getirmek, obasenagat toplumyny ylmy esasda ösdürmek, oba hojalyk önümleriniň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrmak we daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň möçberlerini azaltmak babatda anyk tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz şeýle hem pagta ýygymy möwsümini hem-de güýzlük däne ekişini öz wagtynda we guramaçylykly geçirmek boýunça zerur guramaçylyk çärelerini görmek babatda görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hasabatyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet baýdagy we Türkmenistanyň Prezidentiniň Tugy hakyndaky Düzgünnamalara, döwlet standartyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek barada habar aýdyldy.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa habar berlşi ýaly, Türkmenistanyň Senagat ministrligi boýunça 2017-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda öndürilen önümleriň meýilnamasy 108,9 göterim berjaý edildi.

Dokma senagaty ministrigi boýunça sekiz aýda önüm öndürilişiniň meýilnamasy 106,9 göterim ýerine ýetirildi.

“Türkmenhaly” döwlet birleşigi boýunça ýanwar-awgust aýlarynda öndürilen önümleriň umumy möçberiniň meýilnamasy 100,1 göterim ýerine ýetirildi.

“Türkmenhimiýa” döwlet konserni boýunça geçen sekiz aýda önüm öndürmek boýunça meýilnama 101,3 göterim berjaý edildi.

Döwlet balyk hojalygy komiteti boýunça hasabat döwründe öndürilen önümleriň umumy möçberi 5 million 880 müň manada barabar bolup, meýilnama 100,8 göterim berjaý edildi.

Milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halk hojalygy toplumynyň senagat ulgamyna girýän edara-kärhanalaryň işlerini kämilleşdirmegiň esasy ugurlary barada aýdyp, bu pudaklary ösüşiň hil taýdan täze derejesine çykarmaga mümkinçilik berjek has netijeli tehnologiýalary we innowasiýalary önümçilige ornaşdyrmagyň zerurdygyny nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gazanylan ösüş depginlerini peseltmeli däldigine, giň görnüşli ýokary hilli önümleri öndürmegiň möçberini artdyrmaga, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri döretmek hem-de Türkmenistanyň eksport kuwwatyny giňeltmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli çözmäge gönükdirilen döwlet maksatnamalaryny yzygiderli durmuşa geçirmegiň zerurdygyny nygtap, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Döwlet baýdagy we Türkmenistanyň Prezidentiniň Tugy hakyndaky Düzgünnamalara, döwlet standartyna üýtgetmeler girizmek baradaky teklibi makullady hem-de wise-premýere olaryň ýerine ýetirilişine gözegçiligi üpjün etmegi tabşyrdy.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew Aşgabat şäherini ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler, gözegçilik edýän pudaklarynda 2017-nji ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda Aşgabat şäher häkimligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň möçberi 283 million 259 müň 200 manada deň bolup, meýilnama 101 göterim ýerine ýetirildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ösüş depgini 137 göterime barabar boldy.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýylyň başyndan bäri ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 103,5 göterime deň boldy we 102,9 göterim ösüş depgini üpjün edildi.

Energetika ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň we hyzmatlaryň meýilnamasy 109,8 göterime deň boldy we ösüş depgini 101,5 göterime deň boldy.

Hasabat döwründe jemi 16 milliard 369 million 9 müň kilowat-sagat elektrik energiýasy öndürildi. Şeýlelikde, elektrik energiýa önümçiliginde ösüş depgini 103,4 göterime barabar boldy. Eksportuň ösüş depgini 102,7 göterime deň boldy.

2017-nji ýylyň başyndan bäri Jemagat hojalygy ministrligi boýunça işleri ýerine ýetirmek hem-de hyzmatlar boýunça meýilnama 109,1 göterim berjaý edilip, ösüş depgini 111,6 göterime barabar boldy.

Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda “Türkmenawtoýollary” döwlet konserni tarapyndan önümleri öndürmek we işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 103,2 göterim berjaý edildi. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, ösüş depgini 101,8 göterim derejede üpjün edildi.

Şeýle hem wise-premýer Aşgabat şäherini mundan beýläk-de abadanlaşdyrmak hem-de ösen şäher düzümini kemala getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi hem-de türkmen paýtagtynyň keşbini has-da gözelleşdirmek, aşgabatlylaryň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça utgaşykly işleriň alnyp barylýandygyny aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek bilen bagly meselä degip geçdi.

Döwlet Baştutanymyz şäheri bezemek boýunça baýramçylyk möwsüminde onuň arassalygyna hem-de bagy-bossanlyga bürenmegine aýratyn üns bermegiň zerurdygyny nygtady. Bezeglerden başga-da, ähli şäher ulgamlarynyň we gulluklarynyň üznüksiz işlemegini üpjün etmek, myhmansöýerligiň hem-de göwnaçyklygyň iň oňaýly ýagdaýyny döretmek wajypdyr diýip, milli Liderimiz aýtdy. 

Hormatly Prezidentimiz Aşgabat şäherinde gurluşygy dowam edýän ähli desgalaryň bellenen möhletde hem-de ýokary hil derejesinde gurlup, ulanmaga berilmeginiň üýtgewsiz talap bolup durýandygyna ünsi çekip, wise-premýere we şäher häkimine bu ugurda alnyp barylýan işlere gözegçiligi pugta ýola goýmak barada anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew gözegçilik edýän ulgamynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri, milli baýramçylyklara hem-de medeni - durmuş maksatly binalaryň açylyşyna bagyşlanyp geçirilen dürli çäreler barada hasabat berdi. Ýylyň başyndan bäri ýurdumyzda yglan edilen Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynyň çäklerinde guralýan çäreler dowam edýär.

Daşary ýurtlarda milli medeniýeti we sungaty wagyz etmäge hem-de türkmen halkyny dostlukly ýurtlaryň medeniýeti we sungaty bilen tanyşdyrmaga gönükdirilen halkara ähmiýetli çäreleriň birnäçesi geçirildi. Kinofilmleriň görkezilişi, şekillendiriş sungatynyň sergileri hem-de daşary ýurtlaryň medeniýet işgärleriniň çykyşlary guraldy.

Ýurdumyzyň medeniýet ulgamynyň işgärleri dürli çärelere gatnaşmak üçin daşary ýurtlarda iş saparlarynda boldular.

Teatrlaryň, muzeýleriň, kitaphanalaryň işini kämilleşdirmek boýunça işler yzygiderli alnyp barylýar.

Türkmen döwlet neşirýat gullugy boýunça ýanwar-awgust aýlarynda haryt öndürmegiň möçberi 94 million 947 müň manada deň bolup, meýilnama 136,4 göterim ýerine ýetirildi. Kitap önümleriniň 294 görnüşi çap edildi.

Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň maliýe-hojalyk işinden alnan girdeji geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 8 göterim köpdür.

Ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan ägirt uly işleriň many-mazmunyny we ähmiýetini ilata ýetirmek, dünýä jemgyýetçiligini Türkmenistanyň dürli ulgamlarda gazanýan üstünlikleri bilen tanyşdyrmak boýunça yzygiderli işleri alyp barýarlar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmelere döredijilik taýdan baha bermegiň, Türkmenistanyň häzirki döwürde gazanýan üstünliklerini dünýä ýaýmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanymyz dünýä bileleşiginiň döwletleri bilen dostlukly hem-de özara ynanyşmak ýagdaýyndaky gatnaşyklary ösdürmekde ynsanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlygyň wajypdygyny, milli medeniýeti we sungaty ösdürmäge, türkmen halkynyň ruhy mirasyny dünýäde wagyz etmäge ýardam edýän halkara çäreleri geçirmegiň ähmiýetini belläp, V Aziýa oýunlary hem-de beýleki baýramçylyk seneleri mynasybetli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän bilim, ylym, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Wise-premýer ýurdumyzda her ýyl 1-nji sentýabrda bellenilýän Bilimler we talyp ýaşlar gününe taýýarlyk boýunça görülýän çäreler barada habar berdi. Bu baýramçylyga gabatlanylyp, täze desgalaryň birnäçesi, hususan-da, Türkmenistanyň Jemagat hojalygy instituty, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Himiýa fakulteti, Halkara endokrinologiýa we hirurgiýa merkezi, Aşgabat şäherinde üç sany 600 orunlyk, 2 sany 720 orunlyk, Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynda 500 orunlyk orta mekdepler dabaraly ýagdaýda açylar.

Neşir edilmegi meýilleşdirilen 200 görnüşli okuw kitaplaryndan we okuw gollanmalaryndan hasabat döwründe 143 görnüşi neşir edildi.

Wise-premýer saglygy goraýyş ulgamyndaky görkezijiler barada hasabat berip, Döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyrmasyndan gelip gowşan serişdeleriň möçberiniň 106 göterim, ýerlenen önümlerden we hyzmatlardan 110 göterim, derman önümçiliginde 102 göterim ösüş gazanylandygyny belledi.

Wise-premýer şeýle hem Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna işjeň taýýarlyk görlüşi barada habar berdi.

Ýanwar-awgust aýlarynda Türkmenistanda jemi 160 içerki ýaryş we 90 köpçülikleýin sport çäreleri geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow durmuş ulgamynyň pudaklaryny toplumlaýyn ösdürmegiň Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýandygyny belläp, şu ulgamlarda işleriň ýagdaýyny hem-de ýurdumyzyň bilim, ylym we saglygy goraýyş ulgamlaryny mundan beýläk-de kämilleşdirmek, milletiň intellektual kuwwatyndan netijeli peýdalanmak boýunça wezipeleriň çözülişine yzygiderli gözegçiligi amala aşyrmagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek meselesi barada durup geçip, V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe, ýagny 1828-nji sentýabr aralygynda Aşgabat şäherinde ýerleşýän orta mekdepleriň ähli okuwçylaryny, başlangyç, orta we ýokary hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny okuw meýilnamasyndan daşary rugsada goýbermek baradaky Buýruga gol çekýändgini habar berdi.

Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz şu döwürde Gökderedäki sagaldyş we dynç alyş merkezlerinde okuwçylaryň hem-de talyplaryň dynç almaklaryny, muzeýlere we taryhy ýerlere baryp görmeklerini guramagy tabşyrdy.

Milli Liderimiz okaýan ähli türgenlerimizi bolsa, V Aziýa oýunlaryna gowy taýýarlyk görmekleri üçin, bir aýlap okuwdan boşatmagy tabşyryp, ýaşlarymyzyň V Aziýa oýunlaryna sportuň her bir görnüşi boýunça janköýerler ýa-da muşdaklar bolup hem gatnaşyp biljekdigini belledi we degişli resminama gol çekdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa gözegçilik edýän pudaklarynda şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda alnyp barlan işleriň netijeleri barada hasabat berdi.

Ulag-aragatnaşyk toplumy boýunça hasabat döwründe edilen hyzmatlar boýunça meýilnama 102 göterim ýerine ýetirilip, şunda ösüş depgini 103 göterime barabar boldy.

Demil ýol ulaglary ministrligi boýunça ýük daşamak we ýolagçy gatnatmak babatda ösüş depgini degişlilikde 108 göterime we 100,1 göterime deň boldy.

Awtomobil ulaglary ministrligi boýunça gazanylan tehniki-ykdysady görkezijiler barada habar berildi. Bellenilişi ýaly, hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça ösüş depgini 2017-nji ýylyň sekiz aýynda ýük daşamak babatda 106 göterim, ýolagçy gatnatmakda 102 göterim üpjün edildi.

Aragatnaşyk ministrligi boýunça işleri ýerine ýetirmegiň ösüş depgini 103 göterime barabar boldy.

“Türkmenhowaýollary” gullugy boýunça ýanwar-awgust aýlarynda awia hyzmatlary etmek boýunça ösüş depgini 128 göterime deň boldy. Ýük daşamakda we ýolagçy gatnatmakda bu görkeziji degişlilikde 126 göterime we 101 göterime barabar boldy.

Geçen döwürde Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy boýunça amala aşyrylan işleriň meýilnamasy 104 göterime deň boldy. Ýolagçy gatnatmagyň ösüş depgini 137 göterime barabar boldy.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu günüň talaplaryna laýyklykda ýurdumyzyň ulag we aragatnaşyk pudagyny ösdürmek, ulag pudaklarynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny berkitmek, wagonlary täzelemek we üstüni ýetirmek boýunça goşmaça tabşyryklary berdi. Milli Liderimiz sebit we halkara ähmiýetli iri taslamalaryň işlenip taýýarlanylmagyny we amala aşyrylmagyny üns merkezinde saklamagy talap etdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere nägilelik bildirdi hem-de gözegçilik edýän düzümleriniň işleriniň takyk meýilnamasyny berjaý etmek boýunça çäreleri işläp taýýarlamagy talap etdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyny durmuşa geçirmek babatda şu ýylyň sekiz aýynda amala aşyrylan işler hem-de döwlet Baştutanymyzyň ozal beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn görnüşde oňyn hyzmatdaşlyk ugruna gyşarnyksyz eýerýär. Ýylyň başyndan bäri milli Liderimiziň daşary ýurtlara amala aşyran saparlarynyň, şeýle hem daşary ýurtlaryň birnäçesiniň we halkara guramalarynyň ýolbaşçylarynyň ýurdumyza bolan saparlarynyň netijeleri munuň aýdyň subutnamasydyr. Ikitaraplaýyn duşuşyklaryň we ýokary derejedäki gepleşikleriň barşynda netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrmaga we giňeltmäge gönükdirilen möhüm ylalaşyklar gazanyldy.

Umuman, 2017-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda Daşary işler ministrliginiň üsti bilen jemi 279 sany dürli derejedäki wekiliýet döwletimize sapar bilen geldi. Ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda dürli derejeli maslahatlaryň, duşuşyklaryň we beýleki çäreleriň 157-si guraldy.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hem-de beýleki ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy maslahatlaşmalary geçirmek yzygiderli häsiýete eýe boldy. Hasabat döwründe bu ugurda 27 duşuşyk guraldy.

Häzirki wagtda Türkmenistan dünýäniň 145 döwleti bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy.

Daşary ýurtlar bilen söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmek maksady bilen, ýylyň başyndan bäri bilelikdäki hökümetara toparlarynyň birnäçe mejlisi hem-de ikitaraplaýyn işewürler forumlarynyň birnäçesi geçirildi.

Şunuň bilen birlikde, wise-premýer, daşary işler ministri “Aşgabat 2017” oýunlaryna hem-de oňa gabatlanylyp geçiriljek çärelere taýýarlyk görmek meseleleri boýunça hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky Ýerine ýetiriji komitet tarapyndan degişli toplumlaýyn işleriň alnyp barylýandygy bellenildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp we ýurdumyzyň diplomatlarynyň öňünde durýan esasy wezipeler barada durup geçip, häzirki döwrüň ýagdaýyny we geljegini nazara almak bilen, gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek üçin bar bolan kuwwatdan netijeli peýdalanmagyň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň mundan beýläk hem milli we tutuş dünýä bileleşiginiň bähbitlerine hem-de ählumumy parahatçylygyň we ösüşiň maksatlaryna laýyk gelýän dostluk we netijeli halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga gönükdirilen syýasaty durmuşa geçirjekdigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz wise-premýere, daşary işler ministrine anyk tabşyryklary, şol sanda ýurdumyzyň oňyn başlangyçlaryny yzygiderli ilerletmäge we iş ýüzünde durmuşa geçirmäge degişli görkezmeleri berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek meselesine ünsi çekip, ýurdumyz üçin taryhy ähmiýete eýe bolan bu giň möçberli sport forumynyň hem-de oňa gabatlanylyp geçiriljek ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpjün etmegiň wajypdygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz öňümizdäki dabaralarda halkymyzyň baý medeni däpleriniň hem-de asyrlaryň dowamynda emele gelen özboluşly dessurlarynyň öz beýanyny tapmalydygyny aýtdy. Munuň özi Aziadanyň çäklerinde geçiriljek çärelere milli öwüşgin çaýar hem-de olary ýatdan çykmajak waka öwrer diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy we degişli meseleleriň ählisiniň öz wagtynda çözülmegini berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa şu ýylyň sekiz aýynda milli parlamentiň alyp baran işleri hem-de Ýaşulularyň maslahatyny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada habar berdi.

Häzirki wagtda şu ýylyň 9-njy oktýabrynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda geçiriljek Ýaşulularyň maslahatyna taýýarlyk görmek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Maslahata taýýarlyk görmek bilen bagly guramaçylyk meseleleri bu işe jogapkär düzümleriň hemmesi bilen ylalaşykly çözülýär.

Döwlet Baştutanymyz habary diňläp, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryna laýyk gelýän döwrebap hukuk binýadynyň döredilmeginiň ýurdumyzda geçirilýän durmuş-ykdysady özgertmeleri kanunçylyk taýdan üpjün etmäge gönükdirilendigini belledi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňde boljak Ýaşulularyň maslahaty barada durup geçmek bilen, umumymilli forumy ýokary derejede geçirmek üçin ähli çäreleri görmegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarow geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda söwda toplumynyň hem-de ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk ulgamynyň esasy pudaklary boýunça görkezijileri barada hasabat berdi.

Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça umumy haryt dolanyşygy 3 milliard 16,9 million manada, şol sanda bölek-haryt dolanyşygy 1 milliard 153,2 million manada deň bolup 13,3 göterim ösüş gazanyldy. Öndürilen önümleriň möçberi 181,4 million manada deň bolup 2,6 göterim artdy.

Haryt-çig mal biržasy tarapyndan ýanwar-awgust aýlarynda birža söwdalarynyň 162-si geçirilip, şolarda 10 müň 657 sany şertnama hasaba alyndy.

Hasabat döwründe Söwda-senagat edarasy tarapyndan 12,7 million manatlyk hyzmatlar ýerine ýetirilip, meýilnama 132,8 göterim berjaý edildi.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça şu ýylyň sekiz aýynda 525 million manatlyk senagat önümleri öndürilip, 35,8 göterim, 730 million manatlyk oba hojalyk we azyk önümleri öndürilip, 34,9 göterim ösüş gazanyldy. Ýerine ýetirilen gurluşyk-gurnama işleriniň pul görnüşindäki möçberi 3 milliard 963, 5 million manada deň boldy. Söwda dolanyşygy 7 milliard 729 million manada barabar bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 8,1 göterim artdy. Hyzmatlar ulgamynda 658,6 million manatlyk işler ýerine ýetirilip, onuň möçberi 11,4 göterim artdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýere “Aşgabat-2017” Oýunlaryna gatnaşyjylaryň iýmitini hem-de Olimpiýa şäherjiginiň desgalaryndaky söwda hyzmatlarynyň guralyşyna gözegçilik edilişini güýçlendirmegi tabşyrdy hem-de Aziadanyň üstünlikli geçirilmeginiň hyzmat ediş ulgamynyň toparynyň hem hünär ussatlygyna baglydygyny nygtady.

Döwlet Baştutanymyz azyk howpsuzlygynyň ýokary derejesini üpjün etmegi tabşyryp, milli aşhananyň hem-de halkara däpleriniň arasyndaky sazlaşygy saklamagyň, hünärmenleriň tagamnamalaryna bildirilýän hökmany talaplaryň ählisiniň doly berjaý edilmeginiň, şeýle hem hyzmat edýän işgärleriň ýokary hünär derejesinde taýýarlygynyň wajypdygyny belledi.

Söwda-senagat edarasynyň başlygy B.Gylyjow ýolbaşçylyk edýän düzüminiň ýurdumyzyň ykdysadyýetini döwrebaplaşdyrmaga ýardam bermek, maýa goýumlaryny çekmek boýunça alyp barýan işleri barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz Söwda-senagat edarasynyň işiniň talaba laýyk gelmeýändigini belläp, bu edaranyň üstüne ýüklenen esasy wezipelere ünsi çekdi. Bu edara ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmäge ýardam bermek, onuň dünýä hojalyk ulgamyna goşulmagyny gazanmak, häzirki zaman senagat, maliýe hem-de söwda üpjünçilik ulgamlaryny emele getirmek maksady bilen döredildi diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we telekeçilik işi üçin hem amatly şertleriň döredilmegini esasy wezipeleriň hatarynda görkezdi. Telekeçiligiň ähli görnüşlerini ösdürmäge hemmetaraplaýyn ýardam bermek, ýurdumyzyň telekeçileriniň daşary ýurt telekeçileri bilen söwda-ykdysady hem-de ylmy-tehniki gatnaşygyny giňeltmäge hemaýat etmek zerurdyr diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.

Öz Tertipnamasyna laýyklykda, Söwda-senagat edarasy biziň guramalarymyza we hususy telekeçilerimize alyp barýan işlerinde kömek bermelidir. Hojalyk işini amala aşyrmak, şol sanda daşary ýurtlarda amala aşyrmak bilen bagly meselelerde olara wekilçilik etmelidir hem-de olaryň bähbitlerini goramalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen harytlarynyň we hyzmatlarynyň daşary ýurtlara eksportyny ösdürmäge ýardam bermegiň möhüm wezipeleriň biri bolup durýandygyny aýdyp, daşarky bazarlarda işleri amala aşyrmakda hem-de söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini özleşdirmekde ýurdumyzyň guramalaryna we hususy telekeçilerine iş ýüzünde hemaýat bermegiň wajypdygyny belledi. 

Milli Liderimiz wise-premýer O.Gurbannazarowa, Söwda-senagat edarasynyň ýolbaşçysy B.Gylyjowa ýüzlenip, öz harytlarymyzyň halkara sergilerini diňe bir ýurdumyzda däl-de, eýsem, beýleki döwletlerde hem ýygy-ýygydan guramagy tabşyrdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ikitaraplaýyn halkara ykdysady toparlarynyň beýleki döwletlerde mejlisleri geçirilýän döwürde şol ýurtlarda öz harytlarymyzyň, aýratyn-da, telekeçilerimiziň öndüren harytlarynyň sergilerini guramagyň wajypdygyna ünsi çekdi.

Eger şeýle çäreler guralsa, munuň özi biziň döwletimiziň ykdysady mümkinçiliklerini aýdyň görkezerdi, şertnamalaryň baglaşylmagyna ýardam bererdi. Bu bolsa, umuman alnanda, geçirilýän islendik serginiň esasy maksady bolup durýar diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Şonuň ýaly-da, Söwda-senagat edarasy daşary ýurt firmalarynyň we guramalarynyň täjirçilik işini amala aşyrmagy üçin zerur bolan hyzmatlary hem üpjün etmelidir, beýleki döwletleriň Söwda-senagat edaralary bilen gatnaşyklary ýola goýmalydyr hem-de ösdürmelidir. Olar bilen ylalaşyklary baglaşyp, ykdysady we söwda çärelerini guramalydyr diýip, milli Liderimiz nygtady.

Döwlet Baştutanymyz şeýle hem daşary ýurtlaryň işewürler we jemgyýetçilik toparlarynyň, olara wekilçilik edýän guramalaryň wekiliýetlerini alyşmagyň zerurdygyny aýdyp, dürli halkara guramalarynyň işine hem gatnaşmagyň wajypdygyny belledi.

Milli Liderimiz ýurdumyzda we beýleki döwletlerde ýuridik şahslaryň hukuklaryna eýe bolan kärhanalary, birleşikleri hem-de guramalary döretmegiň möhümdigine ünsi çekdi. Şonuň ýaly-da, Söwda-senagat edarasynyň welaýat we garyşyk edaralaryny, bilelikdäki kärhanalary, söwda öýlerini, paýdarlar jemgyýetlerini hem-de beýleki kärhanalary döretmäge gatnaşmaly diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy.

Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow B.Gylyjowyň ýolbaşçylyk edýän edarasynyň döwlete degişli gurama däldigini belläp, edaranyň döwletimiziň hasabyna gurlan binasyny talaba laýyk ulanmagyň wajypdygyny nygtady.

Milli Liderimiz wezipe borçlaryny göwnejaý ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň başlygy B.Gylyjowa käýinç yglan etdi.

Döwlet Baştutanymyz wise-premýer O.Gurbannazarowa ýakyn wagtda Söwda-senagat edarasynyň agzalary bilen ýygnak geçirmegi we bu edaranyň öňünde durýan wezipeleri hem-de olary amala aşyrmagyň ýollaryny ýene-de bir gezek ara alyp maslahatlaşmagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Mejlisiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýygnananlaryň ählisini ýetip gelen Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady, olara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, uly üstünlikleri, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda berkarar Watanymyzyň mähriban halkyna gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,4 göterim ýokarlandy

2017-nji ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistanda jemi içerki önümiň ösüş depgini 6,4 göterim ýokarlandy. Bu barada hökümetiň giňeldilen mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy. Döwlet Baştutanymyzyň sözlerine görä, Döwlet býujetiniň girdejileri artdy, bu bolsa aýlyk zähmet hakynyň, ortaça 9 göterim ýokarlandyrylmagyna, şeýle hem milli walýutanyň – manadyň hümmetiniň bellenilen derejede saklanmagyna mümkinçilik berdi.

Dowamy...

Halkara hasaplaşyklar ulgamynyň ösüşi

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe karz edaralaryň ýerine ýetirýän bank hyzmatlarynyň içinde alyş-çalyş amallarynyň göwrümi günsaýyn giňeýär. Türkmenistanyň hereket edýän kanunçylygyna laýyklykda, alyş-çalyş amallary raýatlaryň şahsy maksatlary, hususan-da, daşary ýurtlarda bilim almaklary, saglyklaryny bejertmekleri, syýahatçylyk hyzmatlaryndan peýdalanmaklary, sarp ediş harytlaryny satyn almaklary üçin geçirilýär.

Raýatlarymyzyň dünýäniň ösen tehnologiýalaryna esaslanýan ygtybarly we amatly şertlerde alyş-çalyş amallaryndan bökdençsiz peýdalanmagy üçin bank ulgamynda hereket edýän elektron töleg ulgamyny kämilleşdirmek we birnäçe täze töleg-hasaplaşyk gurallaryny hödürlemek boýunça işler yzygiderli kämilleşdirilýär. Şu ugurda ýurdumyzyň karz edaralary we olaryň şahamçalary ýüz tutýan müşderilerine halkara töleg ulgamynyň bank kartlary bolan “VISA” we “MasterCard” kartlaryny açyp berýärler.

“MasterCard” we “VISA” halkara töleg ulgamynyň bank kartlary daşary ýurtda okaýan ýaşlar üçin örän amatly şertleri döredýär. Daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň bilim edarasyna degişli töleglerini, şahsy harajatlaryny şeýle-de okuw üçin kitaplary, harytlary we beýleki hyzmatlary üçin tölegleri bank kartlary arkaly töleg terminallarynyň ýa-da internetiň üsti bilen geçirmäge mümkinçilik döredilen. Şeýle-de bu kartlar Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarda syýahatçylyk eden döwründe ýol harajatlaryny tölemäge sarp ediş harytlaryny satyn almaga, myhmanhana töleglerini geçirmäge mümkinçilik berýär. Internet ulgamynyň üsti bilen bolsa, şahsy sarp ediş maksatlary üçin harytlar we hyzmatlar boýunça hasaplaşyklar geçirmäge hem ýardam berýär.

Ýokarda bellenen hyzmatlardan doly we howpsuz peýdalanmak üçin müşderileriň ýerine ýetirmeli käbir howpsuzlyk düzgünleri bar. Ilki bilen kart alan müşderi kartyny, onuň rekwizitlerini (kartyň belgisini, hereket edýän möhletini, bank kartlarynyň hakykylygynyň barlag kodlaryny) hem-de PIN-koduny hiç kime we hiç bir şertlerde ulanmaga bermeli däldir.

Bank kartynyň belgisini we bank kartyny emitirlenen bankynyň telefon belgisini aýratyn kagyza ýazyp almaly we ony haýsy hem bolsa bir ýerde (meselem, resminamalar bilen bile bir ýerde) goýmaly.

Müşderiniň bank hasabynyň göçürmesinde şüpheli ýagdaýlar (ygtyýarsyz ýerine ýetirilen amallar) ýüze çykan halatynda dessine degişli bank edarasyna habar bermeli. Habar banka näçe tiz ýetirilse, kart hasabyna bolan giriş mümkinçiligi şol derejede çalt ýapylýar we pul serişdeleriň goraglylygy üpjün edilýär. 

Bank karty ýitirilen ýagdaýynda, onuň işini togtatmak we täze karty taýýarlatmak mümkindir.

Şu talaby ýerine ýetirmedik ýagdaýynda müşderiniň bank bilen baglaşan şertnamasyna laýyklykda karty ulanmaklygyň hereketini togtatmaklyga Bankyň hukugynyň bardygyny bellemek zerur bolup durýar.

Şeýle hem müşderiniň öyjükli telefonlaryna SMS arkaly bank kartynyň üsti bilen geçirilen amallar hem-de bank karty bilen baglanyşykly täzelikleri habar beriş hyzmaty ýaly amatly mümkinçilikler döredildi. Müşderi özüniň pul serişdeleriniň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen zerur bolmadyk halatynda kartyny togtatmak üçin 0717 belgä BLOCK XXXX täzeden işletmek üçin UNBLOCK XXXX (X-kartyň soňky dört sany) SMS ugratmak hyzmatyndan peýdalanyp biler.

Fiziki şahslaryň milli pula satyn alan daşary ýurt puluny halkara töleg kartlaryna geçirip, daşary ýurtlarda daşary ýurt puluny nagtlaşdyryp, ýurdumyzyň çäklerinde daşary ýurt puluny satyn almak we (ýa-da) satmak geleşikleriniň bikanun amala aşyrylýan ýagdaýlary ýüze çykanda, Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 279-njy maddasynda daşary ýurt puluny satyn almak we (ýa-da) satmak geleşikleriniň bikanun amala aşyrylmagynyň administratiw hukuk bozulmanyň gös-göni obýekti bolan närseleri muzdsuz alyp, binýatlyk mukdaryň on bäşisinden ýigrimi bäşisine çenli möçberde,  administratiw temmisi ulanylandan soň olaryň bir ýylyň dowamynda gaýtadan edilmeginde bolsa administratiw hukuk bozulmanyň gös-göni obýekti bolan närseleri muzdsuz alyp, binýatlyk mukdaryň ýigrimi bäşisinden ellisine çenli möçberde jerime salynýandygyny bilmeli.

Şu ugurda raýatlarymyzyň maliýe taýdan sowatly bolmaklary örän wajyp bolup, alyş-çalyş amallaryny ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda amala aşyrmak hemmämiziň borjumyzdyr.

Türkmenistanyň bank ulgamynda ornaşdyrylýan döwrebap tehnologiýalar, müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmaga we bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilýär. Amatly we çalt hyzmat etmäge gönükdirilen dünýäniň öňdebaryjy banklarynyň döwrebap usuly bolan ykjam bank tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy müşderileriň ösen talaplaryny kanagatlandyrmaga, olaryň ynamyny has-da ýokarlandyrmaga mynasyp goşant goşar.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

07/07/2017

2017-nji ýylyň 7-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýylyň alty aýynda ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisini geçirdi. Mejlisiň barşynda hökümetiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň işiniň netijelerine garaldy, hormatly Prezidentimiziň we beýleki milli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine baha berildi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi

2017-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda öňümizdäki möhüm wakalar bilen baglanyşykly döwlet durmuşynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem gün tertibine durmuş-ykdysady ösüşiň pudaklaýyn wezipelerini ara alyp maslahatlaşmak meseleleri girizildi.

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary O.Gurbannazarowa söz berdi. Wise-premýer “EKSPO—2017” ýöriteleşdirilen halkara sergisiniň we onuň çäklerinde guralan Türkmenistanyň serginiň işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Şu ýylyň 10-njy iýunynda “Geljegiň energiýasy” diýen şygar astynda işine başlan bu bütindünýä forumy dünýä jemgyýetçiligini biynjalyk edýän möhüm meseleleriň birine bagyşlanyldy. Bütindünýä sergisinde ýurdumyzyň milli bölümi hereket edýär. Onda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri hem-de “ýaşyl ykdysadyýet” ýörelgelerini durmuşa geçirmek boýunça pikirler we çözgütler görkezildi.

Serginiň açylan pursadyndan daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerinden ýakyn gatnaşyklary ýola goýmaga hem-de ýurdumyz bilen energetika pudagynda, senagatda, nebitgaz ulgamynda, ulag pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge degişli teklipler gelip gowuşdy. Türkmenistanyň taryhy, milli we tebigy baýlyklar barada gürrüň berýän gymmatlyklar hem-de "Awaza" milli syýahatçylyk zolagy baradaky maglumatlar ýurdumyzyň sergisi bilen tanyşmaga gelenlerde aýratyn gyzyklanma döretdi. Foruma köp sanly gatnaşyjylar Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşmaga höweslidiklerini beýan etdiler. “EKSPO—2017” halkara sergi 10-njy sentýabrda öz işini tamamlar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, Türkmenistanyň “EKSPO—2017” -ä gatnaşmagynyň baş maksadynyň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gazanylýan üstünlikleri dünýä görkezmekden ybarat bolandygyny belledi. Döwlet Baştutanymyz şeýle forumlaryň täze gatnaşyklary ýola goýmak, dürli pudaklarda tejribe alyşmak üçin netijeli çäre bolup hyzmat edýändigini aýdyp, halkara serginiň işiniň çäklerinde daşary ýurt kompaniýalaryndan gelip gowşan teklipleri düýpli öwrenmegi hem-de daşary döwletler bilen söwda-ykdysady gatnaşyklary has-da ösdürmek, ýurdumyzda öndürilýän harytlaryň eksport möçberlerini artdyrmak işinde peýdalanmagy tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýew güýz-gyş möwsüminiň gelmegi bilen içerki sarp edijileri tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Ýurdumyz boýunça 930 müň 210 hojalyk hem-de 5 müň 424 senagat we durmuş maksatly kärhana şertnamalaýyn esasda tebigy gaz bilen üpjün edilýär. Häzirki döwürde güýz-gyş möwsümine taýýarlyk boýunça işler doly möçberde tamamlandy. “Türkmengaz” döwlet konserniniň “Türkmengazüpjünçilik” hem-de “Türkmengazakdyryş” birleşikleriniň hünärmenleri gaz geçiriji ulgamlaryň we gaz paýlaýjy desgalaryň, ýokary, orta hem-de pes basyşly gaz geçirijileriň talaba laýyk işlemegini üpjün etmek boýunça barlag, arassalamak we abatlamak işlerini berjaý etdiler.

Tebigy gazy sarp edýän ilatly ýerlerde, edara-kärhanalarda, mekdeplerde, çagalar baglarynda we hassahanalarda gaz bilen işledilýän enjamlaryň tehniki ýagdaýyna we ondan peýdalanmagyň düzgünleriniň berjaý edilişine yzygiderli gözegçilik edilýär. Öňüni alyş we düşündiriş işlerine, tebigy gazy tygşytly ulanmaga aýratyn üns berilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ilatly ýerleri tebigy we suwuklandyrylan gaz bilen doly üpjün edilýär. Täze hojalyklarda hem-de ýaşaýyş toplumlarynda gaz hasaplaýjy enjamlary oturtmak boýunça işler netijeli ýerine ýetirilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ýurdumyzyň tebigy baýlyklaryny, ilkinji nobatda, tebigy gazy aýawly we rejeli ulanmagyň wajypdygyna ünsi çekdi. Döwlet Baştutanymyz önümçilik hem-de durmuş ulgamlaryna döwrebap energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary we “mawy ýangyjy” sarp etmegiň halkara ölçeglerine kybap hasabat ulgamyny ornaşdyrmak işini hemişe gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ulgamlarynda bolşy ýaly, ýangyç-energetika toplumynda hem döwrebap önümçilikleriň döredilýändigini, dünýäniň meşhur önüm öndürijilerinden getirilen ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpjün edilen kärhanalaryň gurulýandygyny we ulanmaga berilýändigini belledi. Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz pudak tarapyndan öndürilýän ýokary hilli önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça zerur çäreleri görmegiň wajypdygyny aýdyp, wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary E.Orazgeldiýew ýurdumyzyň welaýatlarynda dowam edýän möwsümleýin oba hojalyk işleriniň çäklerinde bugdaý ekişiniň geçirilişi hem-de pagta ýygymy möwsüminiň alnyp barlyşy barada hasabat berdi.

Şu günler sebitlerde güýzlük däne ekişi dowam edýär. Öz wagtynda gögeriş almak maksady bilen, gögeriş we tagt suwuny tutmak işleri geçirilýär. Daýhanlar ýokary hilli tohumlar bilen üpjün edilýär. Oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny sazlaşykly işletmek boýunça ähli zerur çäreler görülýär.

Pagta ýygymy möwsüminiň barşynda şu güne çenli pagtanyň 124 müň tonnadan gowragy ýygnaldy. Pagta hasylyny kabul ediş harmanhanalarynda gije-gündiziň dowamynda bökdençsiz kabul etmek we pagta arassalaýjy kärhanalarda gaýtadan işlemek boýunça degişli işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda uçarlaryň we derman pürküjileriň kömegi bilen gowaçalaryň ýapragyny düşürmek işleri dowam edýär.

Şunuň bilen birlikde, Daşoguz we Lebap welaýatlarynda şaly ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda ideg işleri alnyp barylýar.

Hormatly Prezidentimiz güýzlük däne ekişiniň we pagta ýygymynyň depginleriniň pesdigini aýdyp, bu möhüm oba hojalyk işleriniň depginini güýçlendirmek hem-de bu möhüm möwsümleýin işleri bellenilen möhletde we ýokary hilli geçirmek boýunça degişli guramaçylyk çärelerini görmegi wise-premýerden talap etdi. Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, şu maksatlarda ýurdumyzyň Oba we suw hojalygy ministrliginiň garamagyna gelip gowşan döwrebap oba hojalyk tehnikalaryny netijeli peýdalanmak zerurdyr.

Umuman, döwlet Baştutanymyz welaýatlaryň oba hojalygynda işleriň ýagdaýyna nägilelik bildirip, obasenagat toplumynda geçirilýän özgertmeleri işjeňleşdirmek boýunça anyk teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy. Bu özgertmeler oba hojalyk önümleriniň dürli görnüşleriniň möçberini artdyrmaga gönükdirilendir.

Hormatly Prezidentimiz ekerançylygyň medeniýetini has-da ýokarlandyrmaga, şol sanda ähli ýerlerde öňdebaryjy agrotehnologiýalary ornaşdyrmagyň, bu ulgamda iň gowy dünýä tejribesini ulanmagyň, şeýle hem obalarda täze ykdysady gatnaşyklary kemala getirmegiň, telekeçiligi ösdürmegiň hasabyna ýokarlandyrmaga aýratyn üns berilmelidigini belläp, bu babatda wise-premýere birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Aýdogdyýew gözegçilik edýän senagat toplumynyň pudaklarynda alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, himiýa senagatynyň kärhanalaryny mineral dökünleri öndürmek üçin zerur çig mal bilen üpjün etmek boýunça görülýän çäreler barada habar berildi. «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň önümçilik kuwwatlyklaryndan has doly peýdalanmak maksady bilen, azot dökünlerini öndürýän «Tejenkarbamid» zawodyny zerur çig mal bilen üpjün etmek boýunça degişli işleriň durmuşa geçirilýändigi bellenildi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, içerki islegleri kanagatlandyrmak üçin we daşary yurt bazarlarynda uly islegden peýdalanýan bäsdeşlige ukyply önümleriň dürli görnüşleriniň öndürilişini artdyrmak baradaky wezipeleri çözmekde himiýa senagatyna möhüm orun degişlidigini aýtdy. Milli Liderimiz ýokary hilli mineral dökünleriniň dürli görnüşleriniň öndürilişini artdyrmagyň ýurdumyzyň ykdysadyýetini, hususan-da, oba hojalygyny ösdürmek üçin uly ähmiýete eýedigini belläp, himiýa kärhanalarynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmegiň wajypdygyny aýtdy we bu babatda wise-premýere anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary D.Amangeldiýew gözegçilik edýän gurluşyk, energetika ulgamlarynda hem-de jemagat hojalygynda alnyp barylýan işler hem-de döwlet Baştutanymyzyň paýtagtymyzy abadanlaşdyrmak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Wise-premýer şeýle hem Jemagat hojalygy ministrliginiň garamagyndaky agyzsuw edaralary üçin zerur bolan alýuminiý sulfatynyň 15 müň tonnasyny satyn almak barada yglan edilen halkara bäsleşiginiň jemleri barada habar berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ilaty agyz suwy bilen doly üpjün etmegiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny, munuň giň möçberli maksatnamalarda öz beýanyny tapýandygyny belledi.

Şunuň bilen birlikde, milli Liderimiz agyz suwuny rejeli ulanmak, onuň ýitgilerini azaltmak, pudaklaýyn kärhanalaryň esasy gaznalaryny täzelemek boýunça çäreleri görmegiň wajypdygyny aýtdy we wise-premýere bu babatda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Annameredow gözegçilik edýän ulgamlaryndaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Wise-premýeriň habar berşi ýaly, Demir ýol ulaglary ministrliginiň garamagyndaky birnäçe kärhanalaryň guramaçylyk-hukuk düzümini kämilleşdirmek hem-de onuň binýadynda demir ýoluň Aşgabat böleginiň birleşdirilen hojalygynyň paýly gatnaşmagynda 
“Türkmendemirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek boýunça degişli işler geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow demir ýol pudagynyň maddy-enjamlaýyn binýadynyň toplumlaýyn döwrebaplaşdyrylmagyna, hereket edýän polat ýollarynyň durkunyň täzelenmegine, giňeldilmegine ünsi çekdi. Soňky ýyllarda ýurdumyzda iň öňdebaryjy tehnologiýalar esasynda demir ýollary gurmak boýunça möhüm taslamalar yzygiderli durmuşa geçirilýär. Olar dürli ugurlar boýunça ýurdumyzyň üstünden geçýän sebit we sebitara ulag geçelgelerini döretmäge hyzmat edýär diýip, milli Liderimiz aýtdy.

Şu babatda döwlet Baştutanymyz elektrik hereketlendirijilerde işleýän döwrebap lokomotiwler bilen otlularyň düzüminiň üstüni ýetirmegiň zerurdygyna aýratyn üns berdi. Şol tehnikalar öz häsiýetnamalary boýunça howpsuzlygyň we ekologiýanyň ýokary halkara talaplaryna doly laýyk gelýär.

Hormatly Prezidentimiz demir ýol pudagyny dolandyrmagyň häzirki zaman usullaryny giňden ornaşdyrmak meseleleriniň üstünde durup geçip, “Türkmendemirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek barada öňe sürlen teklibiň wajypdygyny belledi hem-de şunuň bilen baglylykda, wise-premýere bu möhüm meseläni içgin öwrenmek boýunça birnäçe anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Garajaýew gözegçilik edýän ulgamlaryny ösdürmek, taryhy-medeni mirasy düýpli öwrenmek, aýawly saklamak hem-de dünýä ýaýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, türkmen halkynyň gadymy taryhynyň we özboluşly baý medeniýetiniň subutnamalary bolýan milli muzeý gymmatlyklarynyň halkara derejesinde guralýan sergileri hakynda habar berildi.

Wise-premýer şeýle hem Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy hem-de “Aşgabat 2017” oýunlarynyň çäklerinde meýilleşdirilen beýleki wakalar mynasybetli geçiriljek medeni çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, türkmen halkynyň özboluşly ruhy we maddy medeni mirasynyň, umumadamzat ähmiýetine eýe bolan egsilmez milli gymmatlyklarynyň bardygyny belledi. Olaryň düýpli öwrenilmegi, geljekki nesillere ýetirmek üçin şertleriň döredilmegi hem-de daşary döwletlerde giňden wagyz edilmegi medeniýet babatda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan wezipeleri bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz bu ugurlarda işleriň gerimini giňeltmek boýunça wise-premýere anyk görkezmeleri berdi. Öňümizdäki Aziada bagyşlanan çäreleri guramak we geçirmek babatda aýratyn tabşyryklar berildi. 

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Toýlyýew gözegçilik edýän saglygy goraýyş, ylym, bilim, sport ulgamlarynda işleriň ýagdaýy hem-de döwlet Baştutanymyzyň kombustiologiýa kömegi gullugynyň—ýanygy bejeriş lukmançylygynyň işini guramak boýunça beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi.

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmasy boýunça Aşgabat şäherinde Ýanygy bejeriş merkezini gurmak maksady bilen, potratçyny seçip almak babatda halkara bäsleşigini geçirmek teklip edilýär. Merkezde degişli lukmançylyk hyzmatlaryny etmek üçin ýöriteleşdirilen anyklaýyş, bejeriş we saglygy dikeldiş hem-de kömekçi bölümlerini ýerleşdirmek göz öňünde tutulýar.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow täze merkezi döretmek boýunça ähli guramaçylyk meselelerini düýpli seljermegi tabşyrdy. Merkez işgärleriniň hünär derejesi hem-de ýerine ýetirilýän hyzmatlar boýunça halkara derejesine laýyk gelmelidir. Döwlet Baştutanymyz iň gowy daşary ýurt tejribesini öwrenmek hem-de ony lukmançylygyň täze tehnologiýalary we usullary, dikeldiş hem-de intensiw terapiýasy bilen bir hatarda ornaşdyrmak, täze merkezde hirurgiýa-kosmetologiýa, “Tiz kömek” bölümlerini döretmegi göz öňünde tutmak barada tabşyryk berdi.

Milli Liderimiz bu edaranyň işiniň maddy-enjamlaýyn üpjünçiligi bilen bir hatarda, termiki şikeslerden ejir çekenlere lukmançylyk—durmuş kömegini bermegiň netijeliligini artdyrmak maksady bilen, işgärleri taýýarlamagyň, saglygy goraýyş ulgamynyň beýleki düzümleri bilen özara gatnaşyklary ýola goýmagyň meselelerine aýratyn üns bermegiň zerurdygyna ünsi çekip, wise-premýere bu wajyp çäreleri içgin öwrenmek barada anyk görkezmeleri berdi.

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatyna taýýarlyk görlişi barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan amala aşyrylýan daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri halkara düzümleri, şol sanda hyzmatdaşlyk etmäge aýratyn orun berilýän Birleşen Milletler Guramasy bilen gatnaşyklary ösdürmekden ybaratdyr.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy bu ugurda alnyp barylýan işler barada hasabat berip, Nýu-Ýorkda Milletler Bileleşiginiň nobatdaky forumynda ýurdumyzyň beýan etjek ileri tutulýan ugurlary barada giňişleýin aýtdy. Öňde boljak çäreleriň barşynda ählumumy parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnuklylygyň yzygiderli goralmagy Türkmenistanyň alyp barýan işiniň esasy ugry hökmünde kesgitlenildi. Şunuň bilen baglylykda, terrorçylyga garşy göreşmekde hyzmatdaşlar bilen tagallalary birleşdirmäge aýratyn üns bermek teklip edilýär. Hususan-da, ýurdumyz Merkezi Aziýada BMG-niň terrorçylyga garşy Ählumumy strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça “Merkezi Aziýa—Birleşen Milletler Guramasy ýokary derejeli gepleşigiň” netijeleri boýunça kabul edilen Aşgabat Jarnamasyny amala aşyrmak maksady bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy işjeň ösdürmegi maksadalaýyk hasaplaýar.

Mundan başga-da, Türkmenistan öňüni alyş diplomatiýasyna möhüm orun berýär hem-de Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkeziniň işine uly ähmiýet berýär. Şunuň bilen baglylykda, Baş Assambleýanyň 72-nji maslahatynyň çäklerinde ýurdumyz howpsuzlygy we parahatçylygy üpjün etmek işinde derwaýys meseleleri çözmekde öňüni alyş diplomatiýasynyň gurallaryny goldamak üçin Kararnamany işläp taýýarlamak we kabul etmek mümkinçiligine seretmegi teklip eder.

Esasy teklipleriň hatarynda häzirki zaman dünýäsiniň ýagdaýlaryny nazara almak bilen, ählumumy kiber-howpsuzlygy üpjün etmekde dünýä jemgyýetçiliginiň işleriniň işjeňleşdirilmegi agzaldy. Onuň ösdürilmegi maglumat-tehnologiýalar ulgamyndaky örän uly üstünlikler bilen bilelikde alnyp barylýar.

Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmagyň bähbitlerinde hyzmatdaşlygy has-da pugtalandyrmak döwletimiziň halkara derejesinde alyp barýan işleriniň ileri tutulýan ugurlary bolar. Bu babatda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň goldawy bilen Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Durnukly Ösüş Maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkeziniň bu maksatlary netijeli durmuşa geçirmek üçin ylmy-usulyýet binýadyny döretmekde esasy orun eýelejekdigini aýratyn bellemek gerek.

Durnukly ösüşi üpjün etmegiň möhüm ýagdaýy hökmünde sportuň ähmiýetini belläp, Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji maslahatynyň resminamasy hökmünde çap edilen “Aziada-2017: Parahatçylygyň we ösüşiň ugrunda halkara sport hyzmatdaşlygy” atly halkara sport kongresiniň jemleýji Jarnamasyna esaslanyp, ýurdumyzda ÝUNESKO-nyň howandarlygynda bedenterbiýä we sporta jogap berýän ministrleriň hem-de ýolbaşçy işgärleriň ýedinji halkara maslahatynyň geçirilmegini teklip eder.

Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş babatda gün tertibiniň düzgünnamalaryny ýerine ýetirip hem-de adam hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek işinde sportuň goşandynyň artýandygyny ykrar etmek bilen, Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça VAziýa oýunlaryna bosgunlaryň olimpiýa toparynyň gatnaşmagy baradaky başlangyjy öňe sürdi. Şuny nazara alyp, BMG-niň adam hukuklary baradaky Geňeşiniň 2017-nji ýylyň sentýabrynda Ženewada geçiriljek 36-njy mejlisiniň çäklerinde bosgunlaryň olimpiýa toparynyň parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmaga goşýan ähmiýetli goşandyny höweslendirmek hakyndaky resminamany kabul etmek teklip ediler.

BMG-niň Baş Assambleýasynyň öňde boljak maslahatynyň barşynda Türkmenistan öz daşary syýasat işiniň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde halkara ykdysady hyzmatdaşlygynyň giňeldilmegini kesgitledi. Şu maksat bilen, energetikany hem-de ulag-aragatnaşyk ulgamlaryny ösdürmek meselelerine uly orun berler. Ine, döwletimiz Türkmenistanyň başlangyjy bilen dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan kabul edilen täze halkara ulag-üstaşyr geçelgelerini döretmäge hem-de öňden bar bolan geçelgeleriň ulanylmagyny işjeňleşdirmäge gönükdirilen çözgütleriň durmuşa geçirilmegini dowam eder.

Wise-premýer, DIM-niň ýolbaşçysy 2016-njy ýylyň noýabr aýynda BMG-niň ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahatynyň netijeleri boýunça kabul edilen Aşgabat Beýannamasynyň ähmiýetini belläp, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatynda Türkmenistanyň “Durnukly Ösüş Maksatlaryna ýetmek üçin ulaglaryň ähli görnüşleriniň arasynda gatnaşyklary ösdürmek” atly Kararnamasyny taýýarlamagyň mümkinçiligine seretmegi teklip etjekdigini habar berdi.

Ozalky ýyllarda bolşy ýaly, energetika ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek, energiýa serişdelerine durnukly we adalatly elýeterliligi üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary syýasat strategiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyz Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna Başlyklyk etmeginiň maksatnmasyna laýyklykda, şu ýylyň dowamynda durnukly energetika ulgamynda täze halkara-hukuk guralyny işläp taýýarlamak işini işjeňleşdirmek boýunça toplumlaýyn çäreleri görýär. Öňde boljak maslahatyň çäklerinde Türkmenistan energiýa çeşmelerini hem-de energiýa serişdeleriniň iberilýän ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak üçin guramaçylyk, hukuk, ykdysady, tehniki we beýleki zerur şertleri döretmek işine gatnaşar.

Ekologiýa ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyna işjeň goldaw bermek ýurdumyzyň daşary syýasy ugrunyň esasy aýratynlygydyr. Döwletimiz Baş Assambleýanyň nobatdaky maslahatynyň barşynda, şeýle hem daşky gurşawy goramagyň, suw serişdelerini dolandyrmagyň, tebigy hem-de tehnogen betbagtçylyklaryň öňüni almagyň we olaryň täsirini peseltmegiň möhüm meselelerini çözmek boýunça halkara tagallalaryna işjeň gatnaşar.

Türkmenistanyň Araly halas etmegiň Halkara Gaznasynda başlyklyk etmegini nazara alyp, 2018-nji ýylda ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy, Daşky Gurşaw baradaky Maksatnamasy (UNEP), Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkezi ýaly ýöriteleşdirilen halkara düzümleriň gatnaşmagynda Halkara Gaznasyny dörediji döwletleriň Baştutanlarynyň sammitini geçirmek teklip edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň düzümleýin bölümleri bilen hyzmatdaşlyk etmegiň strategiki häsiýetini kanagatlanma bilen nygtap, Aşgabatda hereket edýän Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň däp bolan bu hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýetiniň aýdyň mysaly bolup hyzmat edýändigini belledi.

“Açyk gapylar” syýasatyny amala aşyrýan ýurdumyz ählumumy parahatçylygy hem-de howpsuzlygy berkarar etmek maksady bilen, oňyn halkara gatnaşyklaryny giňeltmäge, sebit we dünýä möçberinde netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmäge mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ýardam berer diýip, milli Liderimiz aýtdy. Bitarap Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji maslahatyna garamaga hödürleýän netijeli teklipleri daşary syýasat ugrunyň Türkmenistanyň 2017—2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynda öňde goýlan maksatlara ýetmäge gönükdirilendir.

Biz Milletler Bileleşiginiň öňde boljak forumyna häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmek, ählumumy parahatçylygy, durnuklylygy hem-de howpsuzlygy saklamak we berkitmek işinde BMG-niň öňdäki ornuny ykrar etmek, 2030-njy ýyla çenli durnukly ösüş ulgamynda gün tertibinde kesgitlenilen wezipeleri hem-de maksatlary üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça halkara tagallalary birleşdirmek işinde ähmiýetli tapgyr hökmünde garaýarys diýip, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Türkmenistanyň ileri tutýan ugurlary onuň daşary syýasat ýörelgeleriniň binýatlyk esaslarynyň mizemezdigini görkezýär. Şol ýörelgelere laýyklykda, döwletimiz Bitaraplyk, goşulmazlyk ýörelgelerine pugta eýermegi, dawalary we gapma-garşylyklary parahatçylykly, syýasy serişdeler arkaly çözmäge pugta ygrarly bolmakdan ugur almagy maksat edinýär. Dünýä jemgyýetçiliginiň garamagyna teklip ediljek halkara başlangyçlar Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde hyzmatdaşlyk etmegiň esasy ýörelgeleriniň geljegi uly garaýyşlaryny şöhlelendirýär.

Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň forumyň işine gatnaşmagyna
taýýarlyk görmek meselelerine ýokary jogapkärçilikli we toplumlaýyn çemeleşmegiň zerurdygyny nygtap, ýurdumyzyň hökümet wekiliýetiniň düzümini tassyklady hem-de wise-premýere, DIM-niň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Mejlisiň Başlygy A.Nurberdiýewa ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny has-da döwrebaplaşdyrmak, demokratik esaslaryny pugtalandyrmaga, ileri tutulýan ulgamlary ösdürmek üçin amatly hukuk şertlerini döretmäge gönükdirilen birnäçe kanunlary hem-de kadalaşdyryjy-hukuknamalaryny işläp taýýarlamak babatda hormatly Prezidentimiziň maslahatlaryny berjaý etmek boýunça milli parlamentiň alyp barýan işleri barada habar berdi. Şeýle hem Türkmenistanyň Ýaşulularynyň nobatdaky maslahatynyň mejlisini guramaçylykly geçirmek, onuň maksatnamasyny hem-de degişli resminamalaryny düýpli işläp taýýarlamak babatda alnyp barylýan işler barada aýdyldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow döwletimiziň durmuş-ykdysady maksatnamalarynyň taslamalaryny mundan beýläk-de üstünlikli berjaý etmek maksady bilen, milli parlamentiň kanun çykaryjylyk işiniň depginli bolmagynyň wajypdygyny nygtady. Döwlet Baştutanymyz şeýle hem parlamentarileriň öz ygtyýarlyklaryny netijeli alyp barmagyny hem-de olaryň ýaş nesilleri terbiýelemek, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek boýunça işlere işjeň gatnaşmagynyň zerurdygyny aýtdy.

Milli Liderimiz Ýaşulularyň nobatdaky maslahatyna taýýarlyk görlüşi baradaky meselä degip geçip, ony ýokary derejede guramaçylykly geçirmek üçin hemme şertleri göz öňünde tutmagyň zerurdygyny nygtady.

Soňra döwlet Baştutanymyz “Aşgabat 2017” oýunlaryna taýýarlyk görmek meseleleri barada durup geçdi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow öňümizdäki Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň halkara olimpiýa hereketini ösdürmäge Bitarap Türkmenistanyň saldamly goşandy bolmalydygyny, döwletleriň we halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary pugtalandyrmaga ýardam etmelidigini, dünýäniň sport giňişliginde ýurdumyzyň abraýyny has-da artdyrmalydygyny belledi.

Milli Liderimiz ýygnananlara ýüzlenip, bu işe gatnaşýan düzümleriň ählisiniň sazlaşykly hereket etmelidigini nygtady. Her bir çäre mynasybetli dabaralary guramak, ýaryşlary geçirmek hem-de olary çaltlyk bilen köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde beýan etmek bilen bagly çäreler takyk berjaý edilmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz aýtdy we degişli wise-premýerlere bu meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.

Soňra milli Liderimiz her ýylyň sentýabr aýynyň ikinji şenbesinde ýurdumyzda Energetika senagatynyň işgärleriniň gününiň döwlet derejesinde giňden bellenip geçilýändigini aýdyp, ýygnananlary we olaryň üsti bilen ýurdumyzyň ähli energetikaçylaryny hünär baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de olara berk jan saglyk, uzak ömür, maşgalada agzybirlik, alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet durmuşyna degişli başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşanlaryň ählisine berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny hem-de uly üstünlikleri, Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýylynda berkarar Watanymyzyň ähli halkyna gülläp ösüş arzuw etdi.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 29.06.2017 /

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Mejlise Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary çagyryldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 18.08.2017 /

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň käbir ileri tutulýan meselelerine, şeýle hem birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 10.08.2017 /

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meselelerine hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer maliýe-ykdysady toplumyň edaralarynda we guramalarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, gözegçilik edýän düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça degişli maksatnamalary ýerine ýetirmegiň çäklerinde durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 23.06.2017 /

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna, Türkmenistanyň daşary we içeri syýasatyna degişli, milli we pudaklaýyn maksatnamalary ýerine ýetirmek, öňde boljak halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine gönükdirilen iri çäreler bilen baglanyşykly meselelere garaldy. Milli Liderimiziň sebit we dünýä ähmiýetli oňyn başlangyçlaryny ilerletmek meselesi hem ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dowamy...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH) / 04.08.2017 /

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisini geçirdi. Onda milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynda şu ýylyň 7 aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine, Prezident maksatnamalarynyň we ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösdürilmegine gönükdirilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine garaldy hem-de halkymyzyň abadançylygyna gönükdirilen içerki syýasatyň birnäçe möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Dowamy...